Onderwijs in academiejaar 2021-2022

In het academiejaar 2021-2022 wordt er voltijds on campus onderwijs voorzien en worden de leslokalen volledig benut.

Onderwijsactiviteiten worden aldus zonder al te veel beperkende maatregelen georganiseerd. Wel zal er een mondmasker moeten worden gedragen (voor meer informatie, zie verder bij de rubriek 'Mondmaskers tijdens onderwijsactiviteiten'). 

De UGent doet er alles aan om de veiligheid van personeelsleden en studenten on campus maximaal te garanderen. 

Alle personeelsleden en studenten hebben de kans gekregen om zich te laten vaccineren en ook internationale studenten hebben de mogelijkheid om zich te laten vaccineren wanneer dit nog niet gebeurd zou zijn. 

Studenten of lesgevers dienen in het kader van onderwijsactiviteiten niet te beschikken over een COVID Safe Ticket.

Ventilatie

Het belang van goede ventilatie werd de voorbije maanden sterk benadrukt. De UGent heeft daarom een groot aantal kwaliteitsvolle CO2-meters aangekocht. Reeds vanaf de start van het academiejaar 2021-2022 wordt de luchtkwaliteit in alle auditoria, leslokalen en practicumlokalen gemonitord met behulp van deze CO2-meters. Op basis van deze monitoring werden reeds maatregelen genomen om de luchtkwaliteit in verschillende lokalen te verbeteren.

De CO2-meters bevinden zich ter hoogte van de lesgeversdesk met de nodige begeleidende instructies erbij . De CO2-meters werken met 3 kleurcodes (groen, oranje en rood) waarbij de lesgever – afhankelijk van de kleurcode – eventueel dient in te grijpen om de luchtkwaliteit in het lokaal goed te houden of te verbeteren. Bij overschrijding van bepaalde waarden wordt aan de lesgever gevraagd om dit centraal te melden zodat passende opvolgacties genomen kunnen worden. We blijven lesgevers aanmoedigen om elke overschrijding te melden.

Het overschrijden van de drempelwaarden is geen reden tot grote ongerustheid of onmiddellijke stopzetting van de activiteiten in het lokaal. Het is een signaal dat de luchtkwaliteit voor verbetering vatbaar is en betere ventilatie is aangewezen. Oplossingen voor lokalen waar de luchtkwaliteit een probleem vormt/blijft worden per lokaal uitgewerkt. Lesgevers dienen hiervoor niet zelf naar een oplossing te zoeken.

Bij vragen hierover, kunnen lesgevers contact opnemen met CO2melding@ugent.be en/of met de onderwijsdirecteur van hun faculteit.

Mondmaskers tijdens onderwijsactiviteiten

Tot de COVID-19-situatie zich verder stabiliseert is vanaf maandag 25 oktober 2021 het dragen van mondmaskers tijdens onderwijsactiviteiten verplicht.

Studenten dienen tijdens on campus onderwijsactiviteiten in auditoria, leslokalen en practicumlokalen steeds een mondmasker te dragen, ongeacht de luchtkwaliteit of de mogelijkheid om afstand te houden van elkaar.

Lesgevers moeten tijdens onderwijsactiviteiten geen mondmasker dragen als ze minstens 1.5 meter afstand kunnen houden.

Zowel studenten als personeelsleden dienen ook steeds een mondmasker te dragen in circulatieruimtes (gangen, trappen, liften, ...). Dat is ook het geval in de studentenrestaurants en cafetaria’s, wanneer men niet aan tafel zit.

Lesopnames

Lesgevers hebben bij volledig on campus onderwijs de autonomie om wel of niet voor opname of streaming én opname van hun onderwijsactiviteiten te kiezen.

In leslokalen met vaste opname-apparatuur wordt het opnemen van lessen aanbevolen. Dit om studenten die niet in de mogelijkheid zijn om de lessen bij te wonen (bv. quarantaine, ziekte, functiebeperking, ...) geen onnodige achterstand te laten oplopen.  Lesgevers die geen lesopnames wensen te maken, kunnen dit doen in samenspraak met de betrokken opleidingscommissie. 

In leslokalen zonder vaste opname-apparatuur kunnen lesgevers, waar mogelijk, de lessen met de mobiele opnamesets opnemen.

Lesgevers kunnen er ook voor kiezen om de lesopnames van vorig jaar ter beschikking te stellen van de studenten, als alternatief voor het opnemen van de lessen die dit jaar doorgaan. Lesgevers voegen hiervoor de lesopnames van vorig jaar toe aan de Ufora-cursus van dit jaar. Daartoe dient de inhoud van deze lesopnames uiteraard nog actueel te zijn.

Lesopnames van vorig jaar kunnen echter nooit een vervanging zijn van het geheel van de onderwijsactiviteiten van dit jaar. 

Lees hier de onderwijstip over lesopnames voor lesgevers.

Voor de studenten werd alle informatie m.b.t. de lesopnames hier gebundeld.

Lesopnames en lesmateriaal delen onder studenten

Lees hier de onderwijstip voor lesgevers over wat mag en wat niet mag bij het delen van lesopnames en lesmateriaal onder studenten.

Voor de studenten werd alle informatie m.b.t. wat mag en wat niet mag bij het delen van lesopnames en lesmateriaal hier gebundeld.

Coronarichtlijnen voor studenten - ziekte en besmetting

Ondanks de vaccinaties komen er nog steeds coronabesmettingen voor.

De meest recente informatie over vaccinatie, symptomen, testen, quarantaine en isolatie is steeds terug te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/

Aan UGent-studenten die positief getest zijn op COVID-19, wordt gevraagd om meteen een mail te sturen naar contacttracing@ugent.be, waarin ze hun naam, studentenkaartnummer, opleiding en een telefoonnummer waarop ze bereikbaar zijn, vermelden. In overleg met de studenten worden hun contacten binnen de UGent-context in kaart gebracht, zodat hun in alle discretie de nodige informatie kan bezorgd worden over het risico op besmetting en over de noodzaak tot quarantaine, en snel eventuele bijkomende maatregelen kunnen getroffen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De contact tracing vanwege de overheid zal eveneens opgestart worden voor contacten buiten de UGent-context. We vragen om hier voluit aan mee te werken.

De medewerkers van de UGent gaan met respect voor de privacy met deze informatie om en respecteren steeds de bijbehorende deontologische regels.

Geen bijzonder statuut nodig

Studenten die de bevestiging krijgen dat ze positief testten op COVID-19 moeten de instructies van hun behandelend arts volgen. Ze hoeven geen bijzonder statuut aan de UGent aan te vragen. De normale procedure die voorzien is voor ziekte of overmacht kan gevolgd worden. Alle informatie hieromtrent kan geraadpleegd worden op deze pagina: Wat moet ik doen bij ziekte of overmacht?

Ook studenten in quarantaine vragen geen bijzonder statuut aan maar volgen de normale procedure die voorzien is voor ziekte of overmacht. Als studenten tijdens de quarantaineperiode verplichte on campus onderwijsactiviteiten hebben, dan vragen ze hiervoor een quarantaine-attest of afwezigheidsattest aan hun behandelend arts. Studenten kunnen ook een verklaring op eer indienen maar die geldt niet voor evaluaties en examens.

Indien de student in de quarantaineperiode evaluaties of examens moet afleggen, dan is een quarantaine-attest of afwezigheidsattest van een arts nodig. Een online examen tijdens de quarantaineperiode is mogelijk, indien de lesgever hiermee akkoord gaat.  Als een online examen niet mogelijk is, dan kan de student deelnemen aan het inhaalexamen binnen de examenperiode. 

De facultaire of institutionele ombudspersoon kan hierin bemiddelen mocht dat nodig zijn. 

Informatie over vaccinatie  

Wie zich nog wenst te laten vaccineren, kan hiervoor onder andere terecht in het vaccinatiepunt in het UZ Gent. De studentenartsen kunnen geen vaccins toedienen.

Internationale studenten worden persoonlijk geïnformeerd over vaccinatiemogelijkheden.

Internationalisering in 2021-2022

Internationalisering blijft als strategische onderwijsdoelstelling ook in het academiejaar 2021-2022 belangrijk. Wanneer internationale mobiliteit kan, wordt dit gefaciliteerd voor UGent-studenten en buitenlandse studenten. Meer info hieromtrent is te vinden op deze pagina.

Praktische info voor een vlotte start

Onderstaande pagina's zijn betrouwbare bronnen van informatie over alle aspecten van je studentenleven, ongeacht de coronamaatregelen.