Onderwijs en evaluaties in het eerste semester van het academiejaar 2020-2021

Update 23 november 2020

Belangrijke principes

 • Behoud van structuur en regelmaat voor het aanbod van leerinhouden en het verwerven van competenties.
 • Creëren van maximale online en on campus mogelijkheden voor het verwerven van essentiële competenties, met een focus op competenties i.p.v. specifieke leerinhouden:
 1. maximaliseren van online alternatieven voor practica, stages, bachelor- en masterproeven, zonder het verhogen van de studielast voor de studenten;
 2. on campus mogelijk maken van practica, stages, onderzoek voor bachelor- en masterproeven, als dit niet anders kan om essentiële competenties te verwerven.
 • Maximaal behoud van de mogelijkheid om evaluaties/examens af te leggen voor vakken of delen van vakken waarvoor de leerinhouden zijn afgerond.
 • Vermijden van studieduurverlenging en van het verschuiven van vakken en inhouden naar een volgend semester of academiejaar tenzij het niet anders kan.
 • Studenten in het laatste masterjaar moeten dit academiejaar kunnen afstuderen.
 • Garantie voor studenten en medewerkers op een vakantieperiode.

Hoorcolleges, onderwijs in kleine groepen, groepswerk

 • Deze onderwijsactiviteiten blijven tot het einde van het eerste semester doorgaan via online of afstandsonderwijs. Lesgevers kunnen van thuis lesgeven of hun lessen opnemen en streamen in een leeg auditorium.
 • Samenwerken in kleine groepen en groepswerken worden ook online of via afstandsonderwijs georganiseerd. Indien de taak/opdracht niet online of via afstandsonderwijs kan worden uitgevoerd dan wordt een alternatief uitgewerkt.
 • We focussen maximaal op online interactie met de studenten en op het behoud van de structuur van het lessenrooster.
 • Online lessen duren bij voorkeur niet langer dan één uur of één uur en 15 minuten. Eventueel kan een tweede online lesblok worden gestart na het inlassen van een pauze. Het volgen van online lessen is immers intensiever dan het bijwonen van on campus lessen. Studenten suggereren om meerdere korte pauzes in te lassen bij online lessen die twee lesblokken na elkaar innemen.
 • Onderwijs wordt niet vervangen door louter zelfstudie of het louter online plaatsen van lesopnames.
 • Lesgevers worden aangemoedigd om de discussiefora op Ufora open te zetten zodat studenten onderling met elkaar over de leerstof kunnen communiceren.
 • Lesgevers die hun auditorium of leslokaal niet meer nodig hebben om lessen te streamen en op te nemen, geven dit zo snel mogelijk door aan de faculteit. Indien er in dit vrijgekomen lokaal gebruikgemaakt werd van de ‘capture agent’ voor lesopnames, moet de opname geannuleerd worden via Opencast Planner
 • Alle hoorcolleges worden live gestreamd en opgenomen. Practica, werkcolleges of oefeningen worden live gestreamd en opgenomen waar dit mogelijk is en een meerwaarde biedt.

Practica, werkcolleges, oefeningen

(Update 23 november 2020)

Cruciale practica, werkcolleges en oefeningen

Vanaf 30 november kunnen cruciale practica, werkcolleges en oefeningen (verder kortweg 'cruciale practica' genoemd) opnieuw on campus georganiseerd worden. Het gaat hierbij enkel om onderwijsactiviteiten die absoluut on campus moeten plaatsvinden omdat de bijbehorende essentiële competenties op geen enkele andere manier verworven kunnen worden. Deze cruciale practica worden georganiseerd volgens strikte veiligheidsrichtlijnen.

Per opleiding en modeltraject wordt gekeken welke cruciale practica in de resterende weken kunnen worden georganiseerd zodat de mogelijkheid om evaluaties/examens af te leggen voor vakken of delen van vakken in januari maximaal blijft behouden.

Indien de resterende weken vanaf 30 november, inclusief de inhaalweek, intensief gebruikt zouden worden voor het organiseren van cruciale practica, boostersessies en/of examenvoorbereiding, kan de opleiding ervoor kiezen om enkele dagen later te starten met de examens of om nog geen examens te roosteren in de hele eerste examenweek in januari 2021.

Indien niet alle cruciale practica kunnen worden georganiseerd in de resterende weken vanaf 30 november, wordt de haalbaarheid van een van de volgende mogelijkheden onderzocht:

 1. In januari wordt een volledig examen afgenomen van het vak. De cruciale practica die niet konden doorgaan, worden ingebed in een ander vak (een 2e semestervak of een vak dat volgend jaar tot het curriculum behoort).
 2. In januari wordt een examen afgenomen van een deel van het vak. De resultaten zijn ‘deelpunten’ en worden via Ufora bekendgemaakt. De cruciale practica worden in het 2e semester ingeroosterd en geëvalueerd via permanente evaluatie of via een examen. Dit vak wordt dan een jaarvak, met een deelexamen in januari.
 3. Het is niet mogelijk om al in januari een deel van de leerinhouden te evalueren. De cruciale practica worden in het 2e semester ingeroosterd en het volledige vak wordt een jaarvak met permanente en/of periodegebonden evaluatie in het 2e semester.

De mate waarin de cruciale practica uit het 1e semester vlot zullen kunnen worden ingeroosterd tijdens het 2e semester zal ook afhangen van de kleurcode uit de pandemiematrix die van toepassing zal zijn. Extra ruimte kan eventueel gevonden worden tijdens de intersemestriële week, tijdens het paasreces, of onmiddellijk na de examens van juni. De opleidingscommissies betrekken de studentenvertegenwoordigers bij het herroosteren van deze cruciale practica.

Het Onderwijs- en examenreglement is op enkele punten aangepast om bovenstaande opties mogelijk te maken.

Andere practica

Voor alle andere practica, werkcolleges, oefeningen, … worden er alternatieven uitgewerkt die online of op afstand kunnen uitgevoerd worden. Lesgevers kunnen info hierover vinden op onderwijstips. Mogelijke alternatieven zijn:

 • Practica, werkcolleges, oefeningen, … gaan online door in interactie met de studenten. Verplichte online aanwezigheid kan vereist zijn, bv. in het kader van permanente evaluatie.
 • Practica, werkcolleges, oefeningen, … worden (deels) vervangen door een leerpad, opdracht, taak, …
 • Demonstraties kunnen vervangen worden door bv. korte videoclips en quizzen. Gespreksvaardigheden kunnen geoefend worden via Teams, Bongo, … (zie ook info op onderwijstips)

Belangrijk hierbij is dat de werklast van deze alternatieven voor de studenten niet groter is dan wat normaal van hen verwacht wordt. Uit de feedback van studenten over het tweede semester van het vorige academiejaar weten we dat dit toen wel soms het geval was (practicum 4u vs. opdracht practicum 2 dagen)

Eerstejaarsstudenten en specifieke doelgroepen

(Update 23 november 2020)

Eerste bachelor

Voor studenten in het eerste bachelorjaar kunnen vanaf 30 november specifieke onderwijsactiviteiten on campus georganiseerd worden. Het gaat hierbij om activiteiten die een grote meerwaarde bieden zoals examenvoorbereidingen, boostersessies en interactieve sessies.

Tijdens de on campus lesmomenten wordt er ingezet op het beantwoorden van vragen van studenten over de leerinhouden, het geven van voorbeeldexamenvragen en bijbehorende antwoorden en extra uitleg over moeilijke delen van de leerstof. Faculteiten kunnen hun monitoraten, onderwijsbegeleiders en assistenten bij deze activiteiten betrekken.

Voor de organisatie van het on campus onderwijs moeten er maximale veiligheidsmaatregelen worden toegepast. Dit heeft betrekking op capaciteit, verplicht dragen van mondmaskers, ventilatie, ontsmetting, ‘physical distancing’ en duur. De volledige capaciteit van het auditorium of leszaal kan gebruikt worden in bezetting 1 op 5. Alle studenten dragen tijdens de les een mondmasker. Lesgevers die minstens 2 meter afstand houden tot studenten hoeven tijdens de les geen mondmasker te dragen.

Study-OO

Vanaf 30 november kan er opnieuw Study-OO-werking voor de eerstebachelorstudenten on campus doorgaan. StudyCoaches of andere medewerkers maken hierover afspraken met de studiegroepen en kunnen met hen samenkomen in een Study-OO. In Flanders Expo zijn hiervoor 9 study-OO's ingericht die gereserveerd kunnen worden door de facultaire contactpersonen. In de Study-OO’s is het dragen van een mondmasker verplicht voor alle aanwezigen.

Andere doelgroepen

Ook voor andere studenten die voor het eerst aan de UGent studeren, zoals studenten die een schakelprogramma volgen of internationale studenten, kunnen vanaf 30 november specifieke onderwijsactiviteiten on campus georganiseerd worden volgens dezelfde voorwaarden en modaliteiten die hierboven werden vermeld.

Boostersessies voor ouderejaarsstudenten

Ook voor ouderejaarsstudenten is het belangrijk om boostersessies en examenvoorbereiding te organiseren aangezien vrijwel het hele semester online werd georganiseerd. Deze boostersessies gaan online door met een maximale interactie met de studenten. Voorbeeldvragen en bijbehorende antwoorden worden besproken, eventueel kunnen ook vragen over de leerstof worden behandeld.

Bachelor- en masterproeven

 • Bachelor- en masterproeven worden beschouwd als onderzoeksactiviteiten. Onderzoeksactiviteiten kunnen blijven doorgaan. Studenten volgen hierbij de richtlijnen die op het onderzoek en de onderzoekers van toepassing zijn.
 • Studenten en promotoren bekijken samen of en hoe de onderzoeksactiviteiten in het kader van de bachelor- of masterproef waarvoor fysieke activiteit in de UGent-gebouwen noodzakelijk is, kunnen blijven doorgaan.
 • Studenten die het werk aan hun bachelor- of masterproef gewoon kunnen voortzetten, wordt aangeraden maximaal in te zetten op het tijdig afwerken van de bachelor- of masterproef. Voor deze studenten gelden alle huidige afspraken en modaliteiten voor de indiening en verdediging ervan.
 • De impact op de bachelor- en masterproeven door hinder op het vlak van dataverzameling, het uitvoeren van experimenten of het raadplegen van bronnenmateriaal wordt zo minimaal mogelijk gehouden.
 • Studenten die hinder ondervinden bij dataverzameling, experimenten, het verzamelen van bronnenmateriaal, … bespreken dit zo snel mogelijk met hun promotor. Tijdens dit overleg wordt nagegaan welke alternatieven mogelijk zijn en of de bachelor- of masterproef geheroriënteerd moet worden. Deze studenten kunnen een individueel uitstel krijgen voor de indiening van hun bachelor- of masterproef. Dit individueel uitstel kan echter enkel in uitzonderlijke omstandigheden worden verleend. De faculteiten bepalen op welke wijze de toekenning van een individueel uitstel gebeurt, en zien hierbij toe op gelijke behandeling van studenten. De betrokken studenten voegen in samenspraak met hun promotor een preambule toe aan de bachelor- of masterproef waarin ze beschrijven welk onderzoek oorspronkelijk gepland was, welke stappen wegens de coronacrisis niet doorlopen konden worden en op welke manier de student dit ondervangen heeft.

Stages

 • Verplichte stages kunnen doorgaan. Hierbij gelden de veiligheidsvoorschriften van de stageplaats.
 • Een verplichte stage kan ook (deels) op basis van telewerk / vanop afstand georganiseerd worden, wel of niet aangevuld met alternatieve stageopdrachten. Deze stages op afstand kunnen dus als volwaardige stages worden beschouwd. Belangrijk hierbij is dat de opleidingscompetenties niet in het gedrang komen.
 • Een verplichte stage kan ook (deels) vervangen worden door een alternatieve opdracht waar dit mogelijk en noodzakelijk blijkt. Dit kan enkel als de alternatieve stageopdracht dezelfde opleidingscompetenties nastreeft en zorgt ervoor dat studenten geen studievertraging oplopen.
 • Voor studenten die een educatieve master volgen, wordt ingezet op het verwerven van een deel van de opleidingscompetenties via digitale stageopdrachten, online synchroon lesgeven of het ontwikkelen van leermateriaal.
 • Voor studenten die beroepsgereglementeerde stages lopen, gelden specifieke richtlijnen die in overleg met alle universiteiten worden vastgelegd. De studenten worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van deze specifieke richtlijnen.
 • Indien de verplichte stage vervat zit in een eerstesemestervak, en het afwerken van de stage niet mogelijk is voor sommige studenten binnen de voorziene tijdsperiode, dan kan de stage over het volledige academiejaar gespreid worden.
 • Indien het afwerken van de verplichte stage niet mogelijk is binnen het academiejaar, en de student zit niet in een afstudeerjaar, dan kan de stage (deels) toegevoegd worden aan een ander vak volgend jaar, of kan het vak volgend jaar hernomen worden.
 • Indien het afwerken van de verplichte stage niet mogelijk is binnen het academiejaar, en de student zit wel in een afstudeerjaar, dan wordt samen met de student gezocht naar mogelijkheden voor het afwerken van de stage buiten de reguliere lesweken.
 • Indien de stage als keuzevak werd opgenomen in het 1e semester en het afwerken van de stage niet mogelijk is binnen het academiejaar, is het sterk aangeraden dat de student een ander keuzevak in haar of zijn curriculum opneemt in het 2e semester. Datzelfde geldt voor studenten die een stage gepland hebben als keuzevak in het 2e semester en waarbij het niet zeker is dat die stage zal kunnen doorgaan. Het is sterk aangeraden een ander keuzevak te kiezen en dit voor 28 februari 2001.

Permanente evaluatie en examens

(Update 23 november 2020)
 • Vanaf 30 november kunnen niet-periodegebonden evaluaties opnieuw on campus georganiseerd worden, met inachtname van de veiligheidsprotocollen die ook van toepassing zullen zijn voor de examens die in januari 2021 zullen doorgaan. Dit betekent onder meer: een maximale bezettingsgraad van 1 op 10, verplicht dragen van een mondmasker en een maximale duur van 3 uur.
 • Van 4 tot en met 30 januari 2021 worden online en on campus examens georganiseerd. On campus examens verlopen volgen strikte veiligheidsprotocollen . In elk lokaal gaan 3 examens per dag door (startend om 08u30, 13u00 en 17u30). Elke examensessie duurt maximaal 3 uur. 
  • richtlijnen voor de organisatie van de examens
  • richtlijnen voor de studenten
  • Indien de resterende weken vanaf 30 november, inclusief de inhaalweek, intensief gebruikt zouden worden voor het organiseren van cruciale practica, interactieve lesmomenten in eerste bachelor, boostersessies en/of examenvoorbereiding, kan de opleiding ervoor kiezen om enkele dagen later te starten met de examens of om nog geen examens te roosteren in de hele eerste examenweek in januari 2021
  • Studenten ontvangen zo snel mogelijk hun examenrooster. Voor elk opleidingsonderdeel krijgen ze via Ufora ook gedetailleerde informatie over de wijze van evalueren.
 • Voor informatie over evalueren kunnen lesgevers terecht op onderwijstips. Deze tip schetst het globale kader voor on campus en online evalueren in het academiejaar 2020-21 op basis van veelgestelde vragen. De tip gaat eerst in op algemene informatie en daarna op specifiekere richtlijnen voor on campus en online evalueren.
 • Studenten die problemen ondervinden om thuis online evaluaties/examens af te leggen, nemen hiervoor contact op met de lesgever die samen met de faculteit een geschikte oplossing zoekt.

Studiefiches

 • In elke studiefiche werden dit academiejaar de volgende zinnen toegevoegd: Wegens Covid-19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd. Er mag zo nodig afgeweken worden van de gekozen evaluatievorm en evaluatiemodaliteit ten gevolge van de maatregelen van de overheid die verbieden om onderwijsactiviteiten en evaluaties on campus te organiseren. Dat geldt ook voor de niet-periodegebonden evaluaties die gepland waren.
 • Lesgevers dienen via Ufora eventuele wijzigingen zeer duidelijk aan de studenten mee te delen. Belangrijk is ook te duiden hoe de eindscore voor het opleidingsonderdeel tot stand zal komen (bv. voor welk percentage zal het resultaat van de evaluatie meetellen in de eindscore, hoe ziet de formule voor de eindscoreberekening eruit, …). Lesgevers volgen hiervoor de richtlijnen op onderwijstips.

Opleidingscommissies

 • Het is noodzakelijk dat opleidingscommissies een overzicht houden over de organisatie van de onderwijsactiviteiten en de evaluaties. Dit in functie van de onderwijskwaliteitszorg en met het oog op een coherent beleid en het onder controle houden van de studielast.
 • Bij de beslissingen over practica, werkcolleges, oefeningen, stages, bachelor- en masterproeven en evaluaties overlegt de opleidingscommissie samen met de kwaliteitszorgmedewerkers, de lesgevers en de studentenvertegenwoordigers om een optimale afstemming te realiseren. Indien er geen consensus kan gevonden worden, wordt de onderwijsdirecteur bij dit overleg betrokken.

Studieplekken

(Update 23 november 2020)

Ondersteuning

 • Voor studenten is dit een academiejaar dat in bijzondere omstandigheden verloopt. Hetzelfde geldt voor lesgevers. We beseffen ten volle dat sommige studenten het moeilijk hebben en willen hun daarom de nodige ondersteuning bieden. Op de webpagina Wel in je vel vinden studenten een overzicht van talrijke warme initiatieven binnen en rond de UGent. We willen er samen voor zorgen dat studenten voor élke kwestie - hoe klein of ‘onschuldig’ ze ook lijkt - ergens terechtkunnen. We hopen dat studenten niet alleen blijven zitten met hun vragen, zorgen of problemen, maar gebruikmaken van ons hulp- en begeleidingsaanbod.
 • Studenten kunnen met vragen over hun opleiding en hun studie terecht bij hun lesgevers, de opleiding, het monitoraat en de faculteit. Voor alle specifieke vragen over hun opleiding kunnen studenten ook terecht bij de studentenvertegenwoordigers. Zij zijn het aanspreekpunt voor vragen, onduidelijkheden, opmerkingen of dingen die niet lopen zoals het hoort. In deze lijst zijn per opleiding de voorzitter van de opleidingscommissie (een professor) en de studentenvertegenwoordigers voor het academiejaar 2020-21 opgenomen.
 • Studenten kunnen op verschillende plaatsen aan de UGent terecht voor het afdrukken, kopiëren en scannen van documenten. 
 • Lesgevers kunnen via onderwijstips zowel technische als pedagogisch-didactische informatie terugvinden en ook rekenen op facultaire ondersteuning via de medewerkers van het monitoraat en de andere FDO-medewerkers. Met vragen kunnen lesgevers ook altijd terecht op onderwijsondersteuning@ugent.be.