Formuleringen


Kies de juiste taal om te presenteren

 • Gebruik korte zinnen: splits lange zinnen op in twee of meer zinnen en schrap overbodige woorden. Vermijd het staccato-effect: te veel korte zinnen na elkaar die niet meer gekoppeld zijn. 
 • Maak eenvoudige, actieve zinnen: vertrek vanuit de basisstructuur van het Nederlands : Subject-Verbum-Object.
 • Gebruik vooral nevenschikking (en… en…, of… of….).
 • Kies voor een persoonlijke stijl: veel persoonlijke voornaamwoorden (ik, wij, jullie, je, …).
 • Kies eenvoudige, alledaagse woorden.
 • Spreek het publiek rechtstreeks aan met vragen en instructies.
 • Het is normaal dat je relatief veel onderbrekingen en onafgemaakte zinnen (eh, oké, …) maakt.

Gebruik volgende standaardzinnen

Structureer

 

 • Om te beginnen, ten eerste, eerst, …
 • Laat ons beginnen met … 
 • Mijn presentatie bestaat uit drie onderdelen: het eerste onderdeel is … het tweede is … en het derde is …
 • Voordat ik hier dieper op inga, zal ik eerst iets vertellen over…
 • Eerst wil ik uitleggen …
 • Daarna wil ik laten zien dat …
 • Ook wil ik iets vertellen over …
 • Bovendien wil ik aandacht besteden aan...
 • Dit brengt ons bij …
 • Vervolgens, daarna, dan, ten slotte, tot besluit, …
 • En dan kom ik nu bij …, Nu zijn we aanbeland bij …, Laat ons verdergaan met …
 • We hebben gezien dat dit voorstel vele voordelen heeft, maar helaas kleven er ook nadelen aan…
 • Ik heb net … besproken en dan wil ik het nu hebben over...
 • Tot hiertoe hebben we gezien dat …
 • En ten slotte wil ik graag met u in discussie gaan over…
 • Om te eindigen, tot besluit, om af te ronden, …

Som op

 • Ten eerste …, ten tweede …, ten derde …, ten slotte….
 • Het eerste onderdeel is…, het tweede onderdeel…
 • Allereerst …., vervolgens …, daarna…, ten slotte…

Wijs vooruit

 • Ik kom hier later op terug.
 • Dit punt zullen we later in detail behandelen…  

Wijs terug

 

 

 • Zoals ik daarnet al zei…
 • Zoals aangetoond bij punt drie …
 • Laten we even teruggaan naar het tweede punt ...

Contrasteer

 • Aan de ene kant …, aan de andere kant…
 • Enerzijds …, anderzijds …

Vat samen

 

 • Kortom, …
 • We kunnen dus concluderen dat …
 • Het is dus zo dat …
 • Geconcludeerd kan worden dat …
 • Uit het voorgaande is gebleken dat ….
 • Dit brengt me tot de conclusie dat …
 • Samenvattend kunnen we stellen dat …, Samenvattend … 
 • Nogmaals, …
 • Al met al …
 • Kort samengevat kan ik zeggen dat …
 • Ik vat even samen wat we tot hiertoe gezegd hebben...
 • Laten we dit even samenvatten…
 • Dus, om (even kort) samen te vatten

Herformuleer

 • Met andere woorden …
 • Wat ik wil zeggen is …
 • Anders gezegd: …
 • Om het met eenvoudige woorden te zeggen...

Illustreer

 

 

 • Neem bijvoorbeeld …
 • Bijvoorbeeld, …
 • Een voorbeeld maakt dit duidelijk: …
 • Ter illustratie, …

Verwijs naar (audio-)visuele middelen

 

 

 • Laten we deze cijfers eens nader bekijken…
 • De rode cijfers geven aan dat…
 • Zoals u op deze dia’s kan zien …  
 • De grafiek toont duidelijk aan dat …
 • Recent onderzoek toont aan dat …
 • Ik heb enkele sheets waarop u kan zien dat
 • Op de volgende dia ziet u dat …
 • Merk op dat … 

Geef het woord aan iemand anders

 • En nu zal [naam] iets vertellen over …
 • En nu zal [naam] iets laten zien over …
 • En hierna zal [naam] het hebben over …

Interageer met je publiek

 • Na de presentatie heeft u gelegenheid om vragen te stellen.
 • Als u vragen hebt, mag u me gerust onderbreken.
 • Is dit duidelijk?
 • Zijn er nog vragen?
 • Is hiermee uw vraag beantwoord?
 • Heb ik hiermee uw vraag beantwoord?
 • Daar kom ik later op terug.
 • Dat zal ik later bespreken.
 • Interessante vraag, maar daar weet ik (zo snel) het antwoord niet op. Als u straks uw emailadres aan mij geeft, zal ik later per mail uw vraag beantwoorden.