Financiering buitenlands verblijf

Er zijn verschillende beurzen beschikbaar om je uitwisseling voor studie, onderzoek in het kader van een masterproef of stage, mogelijk te maken. In het merendeel van de gevallen moet er een akkoord zijn tussen je opleiding/faculteit en de instelling van je keuze om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning.

Op deze pagina vind je de beurzen terug die door de UGent ondersteund worden en de wijze waarop je ze kan aanvragen. Lees de instructies aandachtig en bereid je dossier zorgvuldig voor tegen de gestelde deadline. Een aantal groepen studenten kunnen extra ondersteuning krijgen als ze op uitwisseling gaan. Het gaat om:

 • Studenten die een studietoelage van de Vlaamse Overheid ontvangen
 • Studenten met een functiebeperking (erkend via het VAPH)
 • Werkstudenten in een formeel goedgekeurd studietraject

Weet ook dat als je niet tot deze groepen zou behoren, er bij heel wat beurzen bij de toekenning wel rekening gehouden wordt met je financiële situatie.

Naast de hieronder opgesomde beurzen zijn er nog studiebeurzen van privé-instanties en overheden, je kan daar gerust ook zelf naar op zoek gaan.

De Corona-pandemie heeft een impact op heel wat geplande uitwisselingen in academiejaar 2021-2022. Onder bepaalde voorwaarden hebben studenten recht op compensaties voor uitgaande mobiliteitsbeurzen naar aanleiding van de Corona-pandemie in 1e semester academiejaar 2021-2022.

Europa

Kies je voor een bestemming in Europa, is de kans zeer groot dat je een beurs zult krijgen.

Erasmus+

Erasmus is mogelijk naar de zogenaamde Erasmus programma landen. Je ontvangt een maandelijkse beurs die varieert per land van bestemming tussen de 279 en de 379 euro met een top up van 150€ voor studenten die een (gedeeltelijke) Vlaamse studietoelage hebben.

Erasmus Belgica

Je kunt in Franstalig België op uitwisseling binnen het zogenaamde Erasmus Belgica programma en ontvangt hiervoor 100 euro.

Swiss-European Mobility Programme

Voor uitwisselingen naar Zwitserland gelden dezelfde voorwaarden als voor de Erasmuslanden. De beurs bedraagt gemiddeld 300  euro per maand en wordt uitbetaald door de Zwitserse gastinstelling.

Stage via Erasmus

In de Erasmuslanden kan je een stage lopen. De maandelijkse beurs bedraagt tussen de 379 en 479 euro.

 • Stage via Erasmus Belgica
 • Uitwisseling van minstens 2 maand en maximum 1 jaar in Franstalig België
 • De cursus stage is opgenomen in je curriculum
 • Je voldoet aan alle administratieve verplichtingen

Buiten Europa

Er zijn diverse types beurzen beschikbaar voor je uitwisseling buiten de Erasmuszone. Deze beurzen worden gefinancierd door de Europese Unie (Erasmus + International Credit Mobility), de Vlaamse Overheid (Generieke Beurzen, Priority Country Programme, ASEM Work Placement Programme), VLIR-UOS (reisbeurzen) of door de Universiteit Gent zelf (BIRAK-reisvergoeding). Al deze beurzen worden  via een competitief selectieproces verdeeld op basis van een portfolio waarbij je financiële achtergrond, academische motivatie… in rekening worden gebracht bij het toekennen van de beurs. De beurzen variëren van een forfaitaire reisvergoeding tot een maandelijkse toelage (mogelijk beperkt in duur) én reisvergoeding.

De deadline voor beursaanvragen is 1 december 2021 (12u). De aanvraag gebeurt via Sharepoint. Raadpleeg vooraf zeker de richtlijnen (o.m. om na te gaan of je in aanmerking komt).

Meer informatie over een uitwisseling buiten de Erasmuszone (voor, tijdens, na je uitwisseling) vind je in het stappenplan.

Let op: coronamaatregelen

We kunnen de ontwikkelingen m.b.t. de coronacrisis voor het academiejaar 2021-2022 moeilijk voorspellen. Wees je ervan bewust dat het mogelijk is dat je een beurs krijgt toegewezen, maar je toch niet kan vertrekken naar je bestemming. Je zal pas groen licht krijgen indien aan heel wat factoren voldaan is (positief reisadvies, geen beperkende maatregelen op je bestemming die het dagelijks leven ernstig bemoeilijken, positief advies van je faculteit omtrent het academisch aanbod). Het toekennen van een beurs is dus VOORWAARDELIJK, en is allerminst een garantie voor een effectieve afreis. Je zal pas onkosten mogen maken ter voorbereiding van je uitwisseling NA een positief advies van diverse actoren.

Beurzen voor stage in VS via The Washington Center

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen (www.twc.edu). Het Departement Onderwijs en Vorming stelt 12 beurzen beschikbaar voor Vlaamse studenten die gedurende één semester van het academiejaar 2021-2022 stage willen lopen bij internationale organisaties of bedrijven in Washington.

Het beursbedrag is € 9.000 per student. Voor studenten uit ondervertegenwoordigde groepen is het beursbedrag € 12.000. Let wel: de beurs dekt niet alle onkosten en wordt steeds rechtstreeks aan The Washington Center overgemaakt.

Deze beursaanvragen vallen door de specifieke aard van dit beursprogramma buiten het UGent-selectiesysteem voor buitenlandse beurzen voor uitwisseling tijdens de studie, zoals hierboven beschreven in de rubriek 'buiten Europa'.

Ontvankelijkheidscriteria en modaliteiten

 • De student is ingeschreven aan een Vlaamse universiteit of hogeschool en heeft op het moment van indienen van de aanvraag minimum 60 credits behaald.
 • Enkel studenten uit volgende studiegebieden komen in aanmerking voor dit beurzenprogramma: Kunsten, Business en management, Wereldhandel, Informatietechnologie, Media en communicatie, Internationale relaties, Rechten, Criminologie en Politieke wetenschappen.
 • De student heeft een Grade Point Average van minimum 3.0 op een schaal van 4.0 (equivalentietabel)
 • De mobiliteit bedraagt 1 semester, en heeft betrekking op stage.

Aanvraag en selectie

 • Deadline indienen aanvraag bij je faculteit (FCI-medewerker): 15 maart 2021 12u00.
 • Als je de toestemming bekomt van je faculteit, zal je gevraagd worden om een online dossier in te vullen en bepaalde documenten op te laden tegen een bepaalde datum. Je wordt via een email op de hoogte gebracht.
 • UGent mag maximaal 6 studenten voordragen voor selectie op Vlaams niveau. Indien er meer kandidaten zijn, worden de grootste kanshebbers voorgedragen.
 • De finale selectie gebeurt door de Vlaamse overheid. Je verneemt de selectieresultaten via de Afdeling Internationalisering in de loop van de maand mei.

Meer informatie

Beurzen China via het ‘CSC’ programma (China Scholarship Council)

Wat?

Via de ‘China Scholarship Council (CSC)’ stelt de Chinese overheid ‘China Government Scholarships (CGS)’ of beurzen ter beschikking om te gaan studeren in China. Een lijst van deelnemende instellingen kan gevonden worden op de website van CSC. Pas op ! Deze beurzen zijn niet hetzelfde als de China Government Scholarship-beurzen onder het EU-Window. De EU-Window is een specifiek beurzenprogramma van CSC dat beurzen voorziet voor heel Europa. En de deadline voor de CGS-oproep voor beurzen verschilt van deze voor de Oproep voor beurzen in het kader van de EU-Window.De beursaanvragen vallen omwille van de deadline van dit beursprogramma buiten het selectiesysteem zoals hierboven beschreven (‘Buiten Europa’).

Voor wie zijn de CGS-beurzen?

Kandidaten moeten bachelor-, master of doctoraatstudenten zijn met een sterke interesse in China. Studenten van alle faculteiten komen in aanmerking. Studenten met de Chinese nationaliteit kunnen geen aanvraag indienen onder deze specifieke CSC Oproep voor beurzen.

Duur?

Een semester of een academiejaar (van september tot juli).

Beurs?

Vrijstelling van studiegeld

 • Accommodatie op de campus in een gedeelde kamer
 • Een maandelijkse toelage van CNY 2.500 of CNY 3.000
 • Basis ziekteverzekering

Opgelet: een reisvergoeding is niet inbegrepen in deze beurs.

Welke documenten heb ik nodig voor een aanvraag?

Voor de lijst met documenten die nodig zijn voor de beursaanvraag, verwijzen we graag naar het officiële document “General Requirements of 2021-2022 Chinese Government Scholarship Application” van de Chinese Ambassade in Brussel. Lees ook zeker de "instructions for online application"!

Aanvraagprocedure en selectie?

De aanvraagprocedure verloopt via 2 belangrijke stappen:

Stap 1: De studenten dienen zich online te registreren via http://www.campuschina.org door te klikken op ‘Scholarship Application for Students’. Zo kom je op https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login en kan er een account worden aangemaakt. Bij het registreren is het belangrijk dat de student volgende informatie ingeeft:

 • Program Category: Type A
 • Agency number: 0561

Na de online registratie moet per kandidaat een dossier worden samengesteld met alle documenten opgesomd in bijlage ‘2. General requirements’. Het verschil met vroeger is dat er nu ook een ‘Non-criminal record report’ (punt j) moet worden toegevoegd. Dat is het een “Uittreksel uit het strafregister’, hetgeen vroeger ‘getuigschrift van goed zedelijk gedrag' werd genoemd. Meer info vind je op deze website. Alle in bijlage opgesomde documenten moeten ook digitaal worden opgeladen bij het invullen van het online registratieformulier.

Stap 2: De aanvraag - met alle gevraagde documenten - dient ook via email verzonden te worden, ten laatste op woensdag 17 februari 2021, naar de afdeling Internationalisering van de UGent (International@UGent.be).

De Afdeling Internationalisering stuurt dan de UGent-beursaanvragen door naar het VLUHR secretariaat (Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad), die in totaal 12 kandidaten preselecteert (voor alle Vlaamse hogescholen en universiteiten) en voordraagt aan CSC. Indien er meer dossiers worden ingediend dan dat er beurzen beschikbaar zijn, zal er, in samenspraak met het Departement Onderwijs & Vorming, een selectie worden gemaakt op basis van de kwaliteit van de dossiers (Transcripts of Records, studieplan/onderzoeksvoorstel en aanbevelingsbrief).

Wat te doen in het geval van vragen?

Voor vragen over de CGS of de EU-Window beurzen, contacteer Inge Mangelschots van het Chinaplatform (Inge.Mangelschots@ugent.be).

Beurzen Université de Montréal (Canada) via het ‘MITACS’ programma

Ben je door je faculteit geselecteerd voor een buitenlandverblijf aan de Université de Montréal? Ga je hoofdzakelijk in het kader van onderzoek (voor je Bachelor- of Masterproef)? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een ‘MITACS’ beurs.

Wat?

‘MITACS’ is een beurzenprogramma gefaciliteerd door de Canadese overheid. UGent (meer bepaald de faculteiten LW, WE, GE, DI, PS) heeft een MITACS overeenkomst met de Université de Montréal. UGent studenten kunnen een MITACS beurs aanvragen, indien het hoofddoel van het verblijf onderzoek betreft (Bachelor- of Masterproef), dit luik moet minimum 12 weken behelzen. Dit kan eventueel gecombineerd worden met het volgen van vakken aan Université de Montréal.

Er zijn 5 beurzen voor AJ 2021-2022. De geselecteerden zullen een beurs van 6000 CAN dollars ontvangen, deels gefinancierd door MITACS, deels door UGent.

Modaliteiten?

Indien je in aanmerking zou kunnen komen voor deze MITACS beurs, dien je een portfolio in via het selectiemechanisme voor beurzen buiten Europa (zie bovenstaande info: ‘beurzen buiten Europa’, en sharepoint.) Het selectiecomité beslist over een eventuele UGent preselectie. In het geval van een UGent preselectie kan je een aanvraag doen bij MITACS. Indien je ook door MITACS aanvaard wordt (en aan hun voorwaarden voldoet), ontvang je de beurs.