Vrijstellingen op basis van creditbewijzen, studiebewijzen of beroepservaring

Voor wie al een specifiek diploma heeft (van een hogeschool of universiteit) zijn er heel wat wegen naar een masterdiploma (via schakel- en voorbereidingsprogramma’s of verkorte bachelors).

Heel wat mensen vallen echter uit de boot bij die gestructureerde programma's maar hebben toch studiebewijzen en/of ervaring die relevant kunnen/kan zijn voor de opleiding. In dat geval is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen en eventueel vermindering van studieomvang te krijgen.

Vrijstellingen op basis van reeds behaalde creditbewijzen en eerder verworven kwalificaties (EVK)

Een creditbewijs is de erkenning van het feit dat een student -via een examen- de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. Deze erkenning wordt vastgelegd in een document of een registratie. Eerder verworven kwalificaties sluiten hier nauw bij aan. Het gaat om een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen het onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen, met dat verschil dat het hier niet gaat om een creditbewijs dat werd behaald binnen de instelling en opleiding waarbinnen men de kwalificatie wil laten gelden. Het gaat om een studiebewijs dat in het kader van een andere opleiding en/of in een andere instelling werd afgeleverd.

Voor begeleiding bij de aanvraag van studieomvangvermindering op basis van creditbewijzen of Eerder Verworven Kwalificaties, kun je terecht bij de trajectbegeleider van de faculteit waar de opleiding van je keuze bij hoort.

Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties (EVC)

Tijdens je studies kan er rekening gehouden worden met eerder verworven competenties (EVC's). Eerder verworven competenties zijn kennis, vaardigheden en attitudes die men buiten de universiteit heeft opgedaan tijdens ervaringen in bijvoorbeeld het werk, vrijwilligerswerk, hobby's of verenigingsleven. Deze ervaringen zijn niet door een studiebewijs bekrachtigd, maar kunnen overeenkomen met competenties uit een bachelor en/of masteropleiding.

Deze opgedane ervaring kan via het doorlopen van een bekwaamheidsonderzoek erkend worden, je ontvangt dan een bewijs van bekwaamheid. Met dit bewijs van bekwaamheid kan je dan vrijstellingen aanvragen. EVC's leiden dus niet rechtstreeks naar vrijstellingen!

Voor meer informatie neem contact op met sophie.decoene@ugent.be.