Toelagen / renteloze leningen UGent

Wanneer er een tekort is om de studiekosten te dragen, kan de Sociale Dienst bekijken welke ondersteunende mogelijkheden er zijn. 
De Sociale Dienst kan studiefinanciering geven aan studenten, onder de vorm van een toelage of een renteloze studielening.

 • Nationaliteitsvoorwaarden

Belg of gelijkgesteld (je voldoet aan bijkomende voorwaarden)

 • Studievoorwaarden

Student aan de UGent met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar).
Ingeschreven voor een bacheloropleiding, masteropleiding, educatieve masteropleiding, voorbereidinsgprogramma of schakelprogramma.
Tot het behalen van een 1e masterdiploma.

Voor een voortgezette opleiding (bv. ManaMa, postgraduaat, ...) en de voorbereidingsprogramma's hierop, kan je geen studiefinanciering krijgen.
! Uitzondering ManaMa: status-beursstudenten kunnen enkel een renteloze lening krijgen bij het volgen van een ManaMa aansluitend op het 1e masterdiploma

 • Financi¨ële voorwaarden

Wanneer er een tekort is om de studiekosten te dragen kunnen wij studiefinanciering toekennen.
Wij doen een financieel onderzoek om jouw situatie te bekijken.
Ligt het inkomen van je leefeenheid onder een bepaalde grens is er een toelage mogelijk.
Zijn er bijzondere omstandigheden dan kunnen we met jouw dossier individueel onderzoeken.


Is het gezinsbudget ontoereikend om bepaalde kosten te dragen?
Dan kan er recht zijn op een toelage of renteloze lening van de Sociale Dienst.
Door je aanvraag in te dienen zullen wij voor jou onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.

Een toelage is financiële hulp die je niet moet terugbetalen.
Een renteloze lening is financiële hulp die je wel moet terugbetalen op korte of lange termijn.

 

 • Na je (her)inschrijving als student aan de UGent
 • Ten laatste op 01 juni 2022

 

 

 

 • Een grondige voorbereiding van je dossier is noodzakelijk. Enkel volledige dossiers zullen verder behandeld worden
 • Indien je dossierbehandelaar bijkomende informatie wenst kan je uitgenodigd worden voor een afspraak (fysiek, digitaal of telefonisch)
 • Volledige dossiers worden voorgelegd op de eerstvolgende teamvergadering
 • Op de teamvergadering wordt een beslissing genomen betreffende de toekenning, de aard en het bedrag van de financiering
 • Je wordt op de hoogte gebracht van de beslissing en verdere afhandeling van jouw dossier

  Elke vraag tot studiefinanciering wordt individueel en met de nodige discretie op onze dienst verwerkt.
  Bij de Sociale Dienst zijn er ook andere mogelijkheden van studiefinanciering en je kan ook een voorschot krijgen op je studietoelage van de Vlaamse overheid.