Bijzonder statuut op basis van Student-ondernemerschap

Vereisten

Je moet aan volgende 3 voorwaarden voldoen:

 • Minstens 60 studiepunten aan creditbewijzen behaald hebben uit een academische opleiding of een bestaande onderneming leiden
 • Minstens de helft van de opgenomen studiepunten creditbewijzen hebben verworven in het academiejaar voorafgaand aan het jaar waarvoor het statuut aangevraagd wordt, tenzij het een eerste inschrijving in het hoger onderwijs betreft
 • Een beschrijving voorleggen van de bestaande ondernemingsactiviteit of een plan met de intentie om binnen 12 maanden een valoriseerbaar product of dienst aan te bieden. Hieruit dient een duidelijk groeiperspectief te blijken.

Aanvraagprocedure

Gemotiveerde aanvraag indienen bij de directeur Onderwijsaangelegenheden

 • Via oasis.ugent.be
 • Vóór 15 oktober (tenzij uitzonderlijke omstandigheden)
 • Bewijsstukken en attesten bijvoegen

Het bijzonder statuut wordt verleend voor 1 academiejaar met ingang van de beslissingsdatum.

Faciliteiten

Je kan volgende faciliteiten aanvragen op voorwaarde dat de onderwijs- of evaluatieactiviteiten een rechtstreeks conflict vertonen met de reden van het bijzonder statuut

 • Vrijstelling/wijziging van onderwijsactiviteiten; je kan in dit geval een vervangende taak krijgen of de onderwijsactiviteit kan op een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar worden georganiseerd
 • Eén of meerdere examens verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar, en/of met een andere evaluatievorm. Een examinator kan niet verplicht worden om meer dan 1 alternatief tijdstip per student te voorzien;
 • Een alternatief tijdstip voor feedback.

Kies via oasis.ugent.be per vak welke van de voor jou toegestane faciliteiten je zou willen gebruiken en dit uiterlijk op:

 • 10 december 2021 voor de eerstesemesterexamenperiode
 • 29 april 2022 voor de tweedesemesterexamenperiode
 • 5 augustus 2022 voor de tweedekansexamenperiode

Indien het bijzonder statuut later dan deze uiterste data wordt toegekend, moet je dit zo snel mogelijk na toekenning doen.

Het verlenen van faciliteiten moet in onderling overleg met de lesgever worden afgesproken. De lesgever kan – in samenspraak met de facultaire onderwijsdirecteur of de voorzitter van de opleidingscommissie – een faciliteit gemotiveerd weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële opleidingscompetenties of wanneer dit praktisch niet haalbaar is. De facultaire/institutionele ombudspersonen kunnen hierbij bemiddelen.

Studenten met het bijzonder statuut aan wie faciliteiten geweigerd worden, kunnen tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement).

Stappenplan

Een praktisch stappenplan m.b.t. de aanvraagprocedure en toekenning en beheer van faciliteiten vind je op Bijzonder Statuut (fiche voor studenten)

Meer info

Durf Ondernemen

Contact

Gerelateerde inhoud