Bijzonder statuut op basis van mandaat

Vereisten

Je vervult minstens één van volgende mandaten:

 • Mandaat in een faculteitsraad van de UGent (verkozen mandaat)
 • Mandaat in een centraal bestuurs- of adviesorgaan van de UGent: Raad van Bestuur, Bestuurscollege, Onderwijsraad, Sociale Raad
 • Mandaat in een centraal bestuurs- of adviesorgaan van de AUGent
 • Mandaat in een studentenkoepelvereniging (Decreet houdende de subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen van 30 maart 1999) en/of in de studentenraad (Codex Hoger Onderwijs)
 • Mandaat als voorzitter van een door de Dienst Studentenactiviteiten erkend convent
 • Lid Opleidingscommissie
 • Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
 • Lid Onderwijskwaliteitsbureau
 • Lid Facultaire Commissie Internationalisering
 • Lid Curriculumcommissie
 • Lid Commissie Programma’s
 • Je maakt deel uit van een peer-leercommissie

Aanvraagprocedure

Gemotiveerde aanvraag indienen bij de directeur Onderwijsaangelegenheden

 • Via oasis.ugent.be
 • Vóór 15 oktober (tenzij uitzonderlijke omstandigheden)
 • Bewijsstukken en attesten bijvoegen (behalve in geval van mandaat in een faculteitsraad of centraal bestuurs- of adviesorgaan van de UGent of in het geval de je deel uitmaakt van een peer-leercommissie)

Het bijzonder statuut wordt verleend voor 1 academiejaar met ingang van de beslissingsdatum.

Faciliteiten

Uitsluitend in functie van het bijwonen van officiële vergaderingen van de bestuursorganen waarvan je lid bent, kan je volgende faciliteiten aanvragen:

 • Vrijstelling/wijziging van onderwijsactiviteiten; je kan in dit geval een vervangende taak krijgen of de onderwijsactiviteit kan op een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar worden georganiseerd;
 • Eén of meerdere examens verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar, en/of met een andere evaluatievorm. Een examinator kan niet verplicht worden om meer dan 1 alternatief tijdstip per student te voorzien;
 • Een alternatief tijdstip voor feedback.

Kies via oasis.ugent.be per vak welke van de voor jou toegestane faciliteiten je zou willen gebruiken en dit uiterlijk op:

 • 10 december 2021 voor de eerstesemesterexamenperiode
 • 29 april 2022 voor de tweedesemesterexamenperiode
 • 5 augustus 2022 voor de tweedekansexamenperiode

Indien het bijzonder statuut later dan deze uiterste data wordt toegekend, moet je dit zo snel mogelijk na toekenning doen.

Het verlenen van faciliteiten moet in onderling overleg met de lesgever worden afgesproken. De lesgever kan – in samenspraak met de facultaire onderwijsdirecteur of de voorzitter van de opleidingscommissie – een faciliteit gemotiveerd weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële opleidingscompetenties of wanneer dit praktisch niet haalbaar is. De facultaire/institutionele ombudspersonen kunnen hierbij bemiddelen.

Studenten met het bijzonder statuut aan wie faciliteiten geweigerd worden, kunnen tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement).

Stappenplan

Een praktisch stappenplan m.b.t. de aanvraagprocedure en toekenning en beheer van faciliteiten vind je op Bijzonder Statuut (fiche voor studenten)

Contact

statuut@ugent.be

Gerelateerde inhoud