Verbintenissenrecht

Hier bouw je voort op het vak ‘Basisbegrippen van recht’ zodat je je de diverse basisconcepten en regels van het contracten- en algemeen verbintenissenrecht verder eigen maakt.

Je bestudeert het begrip verbintenis en de afdwingbaarheid ervan, evenals de verschillende modaliteiten van verbintenissen (voorwaarde, tijdsbepaling, pluraliteit van schuldenaars …).

Centraal staat het contractenrecht. Na een uitgebreide bespreking van de beginselen van contractenrecht, wordt aandacht besteed aan de verschillende stadia van een contract: de totstandkoming, de uitvoering en de uitdoving van contracten.

De interpretatie en de derdenwerking van een overeenkomst komen ook aan bod.

Een aantal bijzondere regelingen in verband met de vorming van en gevolgen van contracten met consumenten wordt beknopt behandeld, evenals de hoofdlijnen van de regelingen betreffende elektronisch contracteren.

Verder volgt een kort overzicht van de verbintenis uit andere bronnen dan het contract (quasi contracten en eenzijdige wilsuiting), met uitzondering van de onrechtmatige daad.

Tevens worden de betaling, de verjaring en de andere belangrijke vormen van uitdoving van de verbintenis behandeld.

Ten slotte wordt het bewijs van rechtshandelingen besproken, met inbegrip van moderne bewijstechnieken.