Strafrecht

Het vak heeft tot doel je inzicht te verschaffen in de historische en inhoudelijke grondslagen van het Belgische strafrecht, zoals vervat in boek I van het Strafwetboek en verder uitgewerkt in boek II van het Strafwetboek, en in een aantal complementaire en bijzondere wetten.

Daarnaast beoogt het vak je toepassing te leren maken van de verworven theoretische kennis d.m.v. het bepalen van de juridische kwalificatie van strafbaar gedrag en van de toepasselijke sanctie.

Volgende thema’s worden behandeld:

  • de historische ontwikkeling van het strafrecht en het strafrechtsdenken;
  • de bronnen van het strafrecht;
  • de grondbeginselen van het strafrecht;
  • de toepassing van de strafwet naar tijd, ruimte en de persoon;
  • het misdrijf: de constitutieve elementen, de indeling, de rechtvaardigingsgronden, verschoningsgronden, verzachtende omstandigheden en verzwarende omstandigheden;
  • de strafrechtelijke verantwoordelijkheid: het moreel element van het misdrijf en de schulduitsluitingsgronden;
  • de strafbare poging en de strafbare deelneming;
  • de sanctie: overzicht van de sancties, de straftoemeting, de strafuitvoering, het eerherstel en de automatische uitwissing van veroordelingen.