Onze onderzoeksgroepen

 

Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)

Het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) is een robust en tegelijk flexibel onderzoeksinstituut dat focust op onderzoek met korte en langere looptijd, op onderwijs, expertentrainingen, beleidsadvisering en ad hoc consultancy opdrachten.

Meer over het IRCP

Logo_IRCP.jpg

 


Kennis- en Onderzoeksplatform Privacy, Informatie-uitwisseling, Rechtshandhaving en Surveillance (PIXLES)

PIXLES is een interdisciplinair kennisplatform en onderzoeksconsortium dat zich toespitst op actuele, maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen in de context van privacy, informatie-uitwisseling, rechtshandhaving en surveillance.

Meer over PIXLES

logo PIXLES

 

IDC onderzoeksconsortium Criminaliteit, Criminologie en Strafrechtelijk Beleid (IDC Crime)

Het IDC Crime behandelt het domein van deviantie / misdaad en de (beleids) reactie ervan, evenals diverse veiligheidsgerelateerde domeinen. Het consortium verenigt op dit moment 18 wetenschappers uit verschillende disciplines in zes afdelingen die interdisciplinair werken op het gebied van veiligheid, criminaliteit en deviantie in lokale, nationale, Europese en internationale contexten.

Meer over het IDC onderzoeksconsortium

Crime Criminology & Criminal Policy

 

 
Metamedica

Metamdica heeft als doel interdisciplinair academisch onderzoek te initiëren en te faciliteren en geïntegreerd onderwijs in gezondheidsrecht, privacyrecht en medische ethiek aan te bieden ter ondersteuning van patiënten, clinici, beleidsmakers, juristen, ethici en andere stakeholders.

Meer over Metamedica

metamedica.jpg

 
Constitugent

De onderzoekseenheid Constitugent is onderdeel van de vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht en legt zich toe op de studie van grondwettelijk recht en constitutionalisme in een nationale en internationale context.

Meer over Constitugent

 

Onderzoeksgroep Migratierecht (Migration Law Research Group)
De Onderzoeksgroep Migratierecht bestudeert het nationale, Europese en internationale asiel- en migratierecht op een geïntegreerde en kritische manier, met bijzondere aandacht voor mensenrechtelijke implicaties. Waar relevant wordt juridisch onderzoek verrijkt met sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden.

Meer over de Migration Law Research Group

 


Centrum voor Mensenrechten (Human Rights Centre)

Het Centrum voor Mensenrechten aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent is een academisch centrum, gespecialiseerd in de rechten van de mens. Wij zijn trots op ons dynamisch, internationaal team, dat veel jonge onderzoekers telt, en op onze brede onderzoeks- en onderwijsexpertise, die het internationaal, regionaal, nationaal en vergelijkend recht van de mensenrechten bestrijkt.

nieuw logo HRC

Meer over het Human Rights Centre

 

IDC UGent Human Rights Research Network

Het consortium brengt de UGent onderzoekers samen die werken rond mensenrechten. Het bevordert de interdisciplinaire samenwerking in het onderzoek inzake mensenrechten. Op deze manier wil het zorgen voor een toename van excellent onderzoek inzake mensenrechten aan de UGent, en wil het maatschappelijk impact bevorderen van dit onderzoek in nauwe samenwerking met maatschappelijke stakeholders.

Meer over het IDC Human Rights Research Network

 

Gents Rolin-Jaequemyns Instituut voor internationaal recht (Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute)

Het Gents Rolin-Jaequemyns Instituut voor internationaal recht bestrijkt het gehele spectrum van het internationaal publiekrecht, gaande van het recht der gewapende conflicten en de internationale mensenrechten, tot het internationaal zeerecht, internationaal milieurecht, internationaal strafrecht, en internationaal economisch recht, evenals de geschiedenis van het internationaal recht.

Logo GRILI Institute

Meer over het Gents Rolin-Jaequemyns Instituut voor internationaal recht

 

Gents Instituut voor Europees Recht (Ghent European Law Institute)

Het Gents Instituut voor Europees Recht verricht wetenschappelijk onderzoek naar juridische ontwikkelingen in het EU-integratieproces. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het recht van de EU externe betrekkingen.

logo GELI

Meer over het Gents Instituut voor Europees Recht

 

Instituut voor Internationaal Privaatrecht

Het Instituut voor Internationaal Privaatrecht wil de kennis van en de vertrouwdheid met het internationaal privaatrecht verhogen en met fundamenteel en maatschappelijk relevant onderzoek bijdragen aan de verdere ontwikkeling van dit rechtsdomein en de kritische evaluatie ervan. De centrale onderzoekslijn is 'Personen en Families over de grenzen heen'.

Meer over het Instituut voor Internationaal Privaatrecht

 
Centrum voor Milieu- en Energierecht
Het Centrum voor Milieu- en Energierecht is de onderzoekseenheid waarin het wetenschappelijk onderzoek van de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent met betrekking tot het omgevingsrecht (milieurecht, ruimtelijk ordeningsrecht) en het energierecht wordt verenigd.

Meer over het Centrum voor Milieu- en Energierecht

 

Maritiem Insituut

Het Maritiem Instituut is opgericht in 1984 en verricht juridisch en multidisciplinaire onderzoek met focus op de oceanen en aanverwante activiteiten (scheepvaart, havens, visserij, mariene ruimtelijke ordening...).

Logo Maritime Institute

Meer over het maritiem instituut
 

 

Lab for International & Interdisciplinary Social Affairs (LIISA)
Het onderzoeksinstituut verricht onderzoek naar nationale en internationale sociale beleidsaspecten en dit vanuit een juridisch, sociologisch en economisch perspectief. Hierbij wordt niet alleen bijzondere aandacht besteed aan de rol van het sociaal recht bij de implementatie van maatschappelijke socio-politieke beleidsmaatregelen; deze maatregelen worden ook benaderd vanuit een ruimer multidisciplinair en internationaal oogpunt.

liisa small.png

Meer over LIISA
 

 
Gents Rechtshistorisch Instituut
Het Gents Rechtshistorisch Instituut gaat verder dan een historische analyse van het recht zonder meer. Het Instituut streeft naar een contextuele rechtsgeschiedenis, die het recht ziet als een product van een context die op het zijn beurt ook beïnvloedt. Dit betekent dat het Instituut niet enkel de theorie van het recht, maar ook de praktijk ervan en zelfs de opvattingen over recht bestudeert. .

Meer over het Gents Rechtshistorisch Instituut
 
 

Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD)
Het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) heeft als doel het verwerven en overdragen van kennis omtrent de verschillende aspecten van roesmiddelengebruik, -beleid en handel in roesmiddelen, vanuit een sociaal-wetenschappelijke oriëntatie.

logo ISD eng

Meer over het ISD

 
Recht & Technologie
Het fundamentele onderzoek dat wordt uitgevoerd in het domein ‘Recht & Technologie’ focust op het begrijpen, interpreteren, en kritisch evalueren van (1) de juridische impact van technologie en op technologie gebaseerde of door technologie gefaciliteerde processen en gedragingen, en (2) het potentieel van technologie om juridische processen of procedures te faciliteren of te verrijken. In beide onderzoekslijnen staat een mensenrechtelijke en interdisciplinaire benadering centraal.

Meer over recht en technologie

 
Instituut voor Consument en Recht
Het Interuniversitair Centrum voor Consument & Recht is een samenwerkingsverband tussen de onderzoeksgroep 'Onderneming & Recht' van de Universiteit Antwerpen en leden van het onderzoeksdomein Economisch Recht van de Universiteit Gent

Meer over het Instituut voor Consument en Recht

 

 
Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht (CVGR)
Het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht (CVGR) is een samenwerkingsverband van een aantal leden van het academisch personeel van het vakgebied Burgerlijk Recht van de Gentse Faculteit Recht en criminologie, oud-leden, vrijwillig wetenschappelijke medewerkers en academische consulenten, die actief zijn in het verbintenissen- en goederenrecht..

logo Centrum voor Verbintenissenrecht

Meer over het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht

 

 
Internationaal onderzoeksinstituut voor sociale fraude (IRIS)
IIRIS is een kenniscentrum en een forum waar theorie en praktijk samenkomen. Iris verzamelt en verschaft informatie over sociale fraude in de ruimste zin van het woord. Deze informatie kan zowel van regionaal, nationaal als internationaal belang zijn.

IRIS-compact_GreyOchre_RGB_100.png

Meer over IRIS
 

Instituut Financieel Recht
De voornaamste onderzoeksdomeinen binnen het Instituut Financieel Recht zijn financieel en economisch, waaronder het privaat en publiek bankrecht en het kapitaalmarktrecht, alsook vennootschapsrecht en 'corporate governance'.

Logo Instituut Financieel Recht

Meer over het Instituut Financieel Recht.

 

 

Instituut voor Belastingsrecht

Het wetenschappelijk onderzoek aan het Instituut voor Belastingrecht is verscheiden van aard. Het betreft zowel de algemene beginselen, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, en de erfbelasting, als de fiscale procedure, het internationaal en Europees fiscaal recht.

Meer over het Instituut voor Belastingsrecht

 

 

Instituut voor Procesrecht

Het Instituut voor Procesrecht werd opgericht in 1996 om de eigen identiteit van het procedurerecht te onderstrepen. Het Instituut vormt naar de buitenwereld toe een concreet gezicht en aanspreekpunt in verband met deze – zowel voor de rechtswetenschap als voor de dagdagelijkse rechtspraktijk – uitermate relevante materie. Zijn leden verrichten fundamenteel onderzoek naar alle aspecten verbonden aan zowel publiek als privaat procesrecht, die zowel plaatsvinden binnen een nationale als Europese context.

Logo procesrecht

Meer over het Instituut voor Procesrecht

 

 

Center for the Future of Dispute Resolution

Het Centre for the Future of Dispute Resolution is een samenwerkingsverband omtrent het thema van geschillenoplossing. De focus van het onderzoek is de manier waarop geschillenoplossing evolueert onder impuls van een reeks maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld digitalisering. De rol, betekenis en meerwaarde van de mens versus de machine is een eerste belangrijke rode draad doorheen onze diverse onderzoeksprojecten. Een tweede rode draad is de vraag naar een correcte balans tussen legitimiteit, partij-autonomie en efficiëntie en betreft dus het onderzoek naar het juridische kader waarbinnen (twistende) partijen hun procedure kunnen vorm geven. Deze thema’s worden belicht vanuit een internationaal, rechtsvergelijkend en multi-disciplinair perspectief.

logo cfdr

Meer over de onderzoekgroep Center for the Future of Dispute Resolution

 

Bestuursrecht

Bestuursrecht is de onderzoeksgroep in de schoot van de Faculteit Recht en Criminologie die zich toelegt op het onderzoek van het bestuursrecht.

Meer over de onderzoeksgroep bestuursrecht`