Een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering

Stefaan heeft (onder het promotorschap van prof. dr. Piet Taelman) zijn doctoraal proefschrift met als titel: ‘Een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering’ met succes verdedigd op 22 december 2011.

Vetrekkende van de vaststelling dat ook ons land (in navolging van de ons omringende Europese landen) nood heeft aan een adequaat procesrechtelijk instrument om het hoofd te bieden aan massaschadegevallen, wordt onderzocht hoe een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering (class action) er uit zou moeten zien.

Terzake worden enkele procesrechtelijke bouwstenen besproken. Deze bouwstenen worden geconcipieerd rond de drie actoren bij een vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering: de (groeps)vertegenwoordiger, de vertegenwoordigden (de groep) en de rechter (en bij weeromstuit, het gerechtelijk apparaat). De analyse gebeurt aan de hand van buitenlandse voorbeelden (o.a. de class action regelingen in de common law landen).