Het efficiënter beslechten van familierechtelijke geschillen.

Welke ingrepen in de rechterlijke organisatie en de rechtspleging dringen zich op? 

Kim bereidt (onder het promoterschap van prof. dr. Piet Taelman) een doctoraal proefschrift voor met als titel ‘Het efficiënter beslechten van familierechtelijke geschillen: welke ingrepen in de rechterlijke organisatie en de rechtspleging dringen zich op?

In een eerste luik van het proefschrift wordt op descriptieve wijze een totaaloverzicht verstrekt van de op dit ogenblik bestaande Belgische bevoegdheidsverdeling in gezinsconflicten alsook van de aanverwante knelpunten. 

Vertrekkend van de huidige bevoegdheidsversnippering zal vervolgens  - onder meer vanuit een rechtsvergelijkend perspectief – worden onderzocht op welke wijze meer ‘eenheid van rechtbank’ kan worden gerealiseerd. Het centraliseren van het bevoegdheidscontentieux inzake familiale – en gezinsconflicten bij één ‘familierechtbank’, brengt de bestaande bevoegdheidsverdeling uit evenwicht, zodat een herverdeling van de bevoegdheden zich opdringt.

Nauw samenhangend met de kritische ontleding van de bevoegdheden, moet ook de wijze waarop de ‘familierechtbank’ moet worden geïncorporeerd in de bestaande gerechtelijke organisatie geanalyseerd worden.

Uiteraard zullen ook de recente wetgevende initiatieven in dit onderzoek betrokken worden. De realisatie van een ‘familierechtbank’ houdt echter geen oplossing in voor de huidige wildgroei aan procedurevoorschriften in het familiale contentieux, die steeds vaker hun wettelijke basis in het burgerlijk wetboek vinden.

In het tweede onderdeel van dit proefschrift wordt onderzocht in hoeverre de coördinatie en vereenvoudiging van deze procedureregels een prioriteit uitmaakt en op welke wijze een eventuele eenheid in rechtspleging concreet kan worden gerealiseerd.