Prof. Eva Brems vicevoorzitter van het FIRM

(07-09-2020) De raad van bestuur van het FIRM (Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens) verkoos op 2 september 2020 Eva Brems (HRC-Ugent) tot vicevoorzitter.

Een nieuw Federaal instituut voor Mensenrechten voor België (FIRM)

De wet van 12 mei 2019 richtte het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Mensenrechten op,  afgekort FIRM. De Raad van bestuur wordt samengesteld door de Kamer van Volksvertegenwoordigers door de benoeming van twaalf onafhankelijke personen uit de academische en gerechtelijke wereld, van het maatschappelijk middenveld en van de sociale partners.


Tijdens zijn inaugurale zitting van 2 september werden de voorzitter Olivier De Schutter en de vice-voorzitter Eva Brems aangewezen. : Olivier De Schutter is professor aan de UCLouvain en vanaf 1 mei bijzondere verslaggever van de Verenigde Naties over extreme armoede en mensenrechten. Eva Brems is professor aan UGent en leidt daar het centrum Mensenrechten.
Zij was eerder voorzitter van Amnesty International Vlaanderen.


De raad van bestuur verkoos ook een uitvoerend secretariaat, Willem Debeuckelaere, eerder voorzitter van de Privacy-commissie, en Muriel Clavie, verantwoordelijk voor juridische bijstand aan de balie. De andere leden van de raad van Bestuur, samengesteld om in een pluralistische vertegenwoordiging te voorzien, zijn Alain Bloch (ontslagnemend wegens
gezondheidsredenen), Guy Cox, Isabelle Doyen, Jacques Fierens, Isabelle Fontignie, Julie Lejeune, Koen Lemmens, et Evelyne Maes.


Het is de taak van het FIRM om adviezen, aanbevelingen of verslagen te verstrekken aan de federale regering, Kamer en Senaat en elke ander officiële instantie, om te waarborgen van de fundamentele rechten die voortvloeien uit de door België aangegane internationale verdragen. Het instituut kan ook op eigen initiatief optreden. Het FIRM is het antwoord van de Belgische wetgever aan de door de Algemene Vergadering van de VN op 20 december uitgewerkte principes van Parijs die onafhankelijke instanties voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de Mens vereisen. Door de oprichting van dit Instituut heeft België gehoor gegeven aan de aanbevelingen die haar eerder werden meegegeven door de VN-Raad voor de Rechten van de Mens in 2011 en 2016 en verschillende VN expert groepen op het vlak van Mensenrechten.


Het nieuwe instituut komt enkel tussen waar andere sectorale instanties die reeds instaan voor grondrechten niet optreden : UNIA (interfederaal gelijkekansencentrum), MYRIA (het federale migratie-centrum), het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, of het Instituut voor de
gelijkheid van vrouwen en mannen. Het FIRM is enkel bevoegd voor het federale niveau. Maar een interfederale aanpak wordt voorzien middels een samenwerkingsakkoord tussen de federale en de regionale instanties.