Medewerkers

Tom DecorteTom Decorte

Prof. Dr. Tom Decorte (°26/08/1969) is licenciaat in de Criminologische Wetenschappen (KUL, 1992) en tevens geaggregeerde voor het HSO en HOKT in de Criminologische Wetenschappen (KUL, 1993). Hij studeerde ook theaterwetenschappen en behaalde het Bijzonder Diploma in de Sociale en Culturele Antropologie (KUL, 1994).

Van 1 november 1992 tot 31 december 1998 was Tom Decorte verbonden aan de Onderzoeksgroep Politionele en Gerechtelijke Organisatie (o.l.v. Prof. Dr. Em. Lode Van Outrive), bij de Afdeling Strafrecht, Strafvordering en Criminologie aan de K.U.Leuven, aanvankelijk als onderwijsassistent en nadien als voltijds wetenschappelijk medewerker. Van 1 januari 1996 tot 31 december 1998 werkte hij op basis van een FWO-beurs aan een ethnografisch onderzoek bij cocaïnegebruikers in Antwerpen, dat later de basis vormde voor een doctoraal proefschrift in de criminologische wetenschappen met als titel 'Informal control mechanisms among cocaine and crack users in the metropolitan area of Antwerp (Belgium)' (KUL, 1999). Promotoren waren Prof. Dr. Em. Lode van Outrive en Prof. Dr. Joris Casselman. Hij volgde gespecialiseerde opleidingen inzake drugsonderzoek in Zürich (European Addiction Training Institute, 1996) en Aarhus (Nordic Council for Alcohol and Drug Research, 1998).

Sedert 1 oktober 2000 is Tom Decorte benoemd als professor in het vakgebied Criminologie bij de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. In september 2002 richtte hij het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) op, een onderzoeksgroep die zich richt op het verwerven en overdragen van kennis omtrent de verschillende aspecten van roesmiddelengebruik, -beleid en –handel, vanuit een sociaal-wetenschappelijke oriëntatie én een maatschappelijk engagement. Naast een actieve deelname aan Europese en internationale netwerken, verzorgt Professor Decorte geregeld lezingen omtrent de drugproblematiek op nationale en internationale congressen, gastlezingen aan diverse (Vlaamse) universiteiten, en spreekbeurten voor scholen en andere organisaties.

Momenteel is hij aangeduid als lesgever voor de vakken 'Kwalitatieve methoden in de criminologie' (2de bachelor), ‘Drugsfenomenen’ (3de bachelor, partim),  ‘Bijzondere vraagstukken: drugsbeleid’ (Master, partim) en 'Bijzondere vraagstukken: Kritische criminologie en de strafrechtsbedeling I en II' (3de bachelor en Master), alsook voor vier opleidingsonderdelen van de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) in de Criminologie en de SLO Rechten: 'Vakdidactiek I', ‘Vakdidactiek II’, 'Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen' (partim), en de 'Stage’.

Hier vind je een overzicht van zijn publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

+32 (0)9 264 69 62
Tom.Decorte@UGent.be

Mafalda Pardal

Mafalda Pardal

Mafalda Pardal (°30/09/1987) is een FWO-postdoctoraal onderzoeker en assistent-professor aan het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD), waar ze momenteel onderzoekt of en hoe de introductie van een legale cannabismarkt in Uruguay de illegale markt in die regio heeft beïnvloed. Ze behaalde een doctoraat in de criminologie aan de Universiteit van Gent in 2018. De laatste jaren is haar onderzoek gericht op de studie van het fenomeen van Cannabis Social Clubs in België en in andere Europese landen. Ze was gastonderzoeker aan de Katholieke Universiteit van Uruguay (2018). Dr. Pardal heeft ook een M.Sc. in Criminologie (cum laude) van de Katholieke Universiteit Leuven (België) en een B.A. in Rechten van de Universiteit van Coimbra (Portugal). Voor haar toetreding tot de ISD in maart 2015 was Dr. Pardal analist bij RAND Europe waar ze onderzoek deed naar drugs en andere illegale markten, georganiseerde misdaad, migratie en intolerantie.

Dr. Mafalda Pardal geeft momenteel les in 'Qualitative Research Methods for Criminology' (2de bachelor) en 'Selected issues: drug policy' (Master). Ze heeft gastcolleges gegeven over druggerelateerde onderwerpen in België en in het buitenland.

Hier vindt u een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van de UGent. De volledige tekst van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

+32 (0)9 264 84 50
Mafalda.Pardal@UGent.be

Frédérique BawinFrédérique Bawin

Frédérique Bawin (°27/11/1992) behaalde in 2015 het diploma Master in de Criminologische Wetenschappen (UGent) met de grootste onderscheiding. Voor haar masterproef voerde ze exploratief onderzoek naar environmental justice in België.

Van 2015 tot 2020 was ze actief als doctoraatsstudente bij het ISD. Ze bereidde een proefschrift voor rond het thema medicinale cannabis. Dit docotoraatsonderzoek belichtte het zelf-gerapporteerd medicinaal cannabisgebruik in Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor de gebruikersprofielen en patronen van gebruik om gezondheidsredenen. Frédérique verdedigde haar doctoraatsproefschrift succesvol op 13 januari 2020.

 Sinds 2020 werkt ze als wetenschappelijk medewerker aan het onderzoeksproject Jeugdpercepties bij recreatief of niet-medisch gebruik van psychoactieve medicatie (YOUTH-PUMED).

Hier vind je een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

+32 (0)9 264 84 51

Charlotte De Kock

Charlotte De Kock (°05/11/1986) is onderzoeker aan UGent sinds februari 2015. Zij voerde de volgende onderzoeksprojecten uit (gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid, BELSPO): 

-      Patterns of substance use among migrants and ethnic minorities(PADUMI) (2015-2016)

-      Social prevention of drug related crime (SOCPREV) (2017-2018)

-      Mapping and enhancing substance use treatment for migrants and ethnic minorities (MATREMI) (2019)

Charlotte legt zich sinds 2018 in het doctoraatproject ACCESS toe op een beleidsonderzoek naar gelijkwaardige drughulpverlening voor migranten en etnische minderheden (MEM), een onderzoeksdomein waarin ze reeds uitvoerig publiceerde. In 2018 slaagde ze erin om duurzame financiering aan te trekken voor het bestuderen van dit domein vanuit zowel een FWO (RECMIB) als het Bijzonder Onderzoek Fonds van UGent (BOF, ACCESS) (2018-2022), in samenwerking met prof. dr. Decorte, prof. dr. Vanderplasschen en prof. dr. Vander Laenen. Het RECMIB project wordt uitgevoerd door Aline Pouille.

Charlotte is co-voorzitter van de Diversiteitscommissie van de Faculteit Recht & Criminologie, bestuurslid van het Europees Xchange preventieplatform (EMCDDA) en vzw SEER (Social Enhancement & Empowerment of Roma). Charlotte trad op als externe peer reviewer voor tijdschriften zoals Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, Drugs: Education, Prevention and Policy, Drugs & Alcohol Today en Tijdschrift voor Cultuur & Criminaliteit. Van 2010 tot 2014 was ze actief als wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Mens & Welzijn, Hogeschool Gent waar ze instond voor het initiëren en uitvoeren van praktijkgerichte onderzoeks- en andere projecten. Charlotte is master in de Culturele Studies (Universiteit van Lissabon), bachelor in de Afrikanistiek en behaalde een minor in de politieke wetenschappen (UGent)

Contact

Charlotte.Dekock@UGent.be

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/charlotte-de-kock-30818152/

Twitter: https://twitter.com/charlotte_kock

Herman WolfHerman Wolf

Herman Wolf (°02/06/1961) is geaggregeerde in Nederlands, Engels en Geschiedenis voor het LSO (Pius X, 1985) en licentiaat in de Criminologische Wetenschappen (VUB, 2004). Als eindverhandeling voerde hij een onderzoek naar de meerwaarde van publieke en private samenwerkingsverbanden i.f.v. tewerkstellingsprojecten voor moeilijk inzetbare werkzoekenden. Daarnaast is hij schrijver van fictie en non-fictie.

Wolf heeft ruime ervaring in het werkveld. Aanvankelijk werkte hij als stafmedewerker voor de Sleutel vzw en bouwde hij mee de laagdrempelige werking voor druggebruikers in Antwerpen uit. In diezelfde periode stond hij aan de wieg van het georganiseerde straathoekwerk in Vlaanderen en Brussel als mede-oprichter en coördinator van Vlastrov vzw (Vlaams straathoekwerk Overleg). Daarna coördineerde hij voor JeS vzw de opstart en de activiteiten van het grootstedelijk jeugdcentrum De Branderij in Borgerhout. Vervolgens richtte hij Instant A op, een publiek-private arbeidsbemiddelaar voor kansengroepen, waarvan hij tien jaar directeur was. In een daaropvolgende periode bekleedde hij als afgevaardigd bestuurder een intermediaire functie binnen het volwassenenonderwijs.

 Momenteel is Herman Wolf naast praktijkassistent van de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht al een aantal jaren actief als praktijkdocent aan de Karel de Grote-hogeschool bij de opleiding Sociaal Werk.

Criminologisch relevante creaties:

  • SMACK! (theaterstuk, Fakkeltheater Antwerpen (1993), Théâtre de Poche Brussel (1994));
  • Drugs en Gebruik –duidelijke antwoorden op uw vragen (co-auteur, Icarus/Standaard uitgeverij, 1994, 1995, 1998);
  • Straathoekwerk: een algemene inleiding (Standaard uitgeverij, 1997);
  • Gettoblaster! (co-auteur, Manteau, 1999);
  • Het spanningsveld bij de aanpak van de criminaliteit in steden: over vertrouwensagenten en straathoekwerkers met een wapenstok (Panopticon, 1999)
  • GHB! (toneelstuk, Raamtheater Antwerpen, 2005)
  • Mijn land!Mijn land! De Chocoprince van Tsuide (toneelstuk, ’t Arsenaal Mechelen, 2013)

Contact

+32 (0)9 264 84 63

 Marthe Ongenaert

Marthe Ongenaert

Marthe Ongenaert (°07/09/1996) behaalde in 2018 het diploma Master in de Criminologische Wetenschappen met grote onderscheiding. In het kader van haar masterproef voerde zij een exploratief onderzoek naar de informele en illegale tewerkstelling van asielzoekers in Vlaanderen.

Sinds 2018 werkt Marthe als onderwijsassistente van de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht. Ze is betrokken bij de vakken kwalitatieve onderzoeksmethoden en -technieken, drugsfenomenen, drugbeleid en kritische criminologie.

Ze werkt aan haar doctoraat dat focust op schadelijke bedrijfspraktijken binnen de opkomende legale cannabisindustrie.

Contact

+32 (0)9 264 84 63

 

Steven DebbautSteven Debbaut

Steven Debbaut behaalde een bachelor Sociaal Werk (Karel de Grote Hogeschool, 1996) en een master in de Criminologisch Wetenschappen (Universiteit Gent, 1999). Voor zijn eindverhandeling voerde hij onderzoek uit naar religiebeleving in het Belgisch gevangeniswezen.

Hij startte zijn loopbaan als drughulpverlener (De Sleutel) en als begeleider van jongeren die als 'misdrijf omschreven feiten' pleegden (Elegast). Vervolgens richtte hij zich op sociaal - economisch beleid: eerst als directeur van Steunpunt Tewerkstelling om nieuwkomers en kortgeschoolden te begeleiden naar werk, en aansluitend als directeur van RESOC Mechelen om sociaal - economische ontwikkeling van de regio samen met sociale partners en politieke besturen te stimuleren. Vanaf 2010 was hij actief op de Karel de Grote Hogeschool, hij doceerde onder meer over sociale rechtvaardigheid en beleidsbeïnvloeding in de bachelor Sociaal Werk en tekende tevens een vluchtelingenbeleid uit voor de hogeschool. Vanaf 2014 combineerde hij de activiteiten op de hogeschool met de coördinatie van 'A School Called Tribe': een muziekeducatieve ('jazz meets hiphop') werking in Gent en Antwerpen die hij zelf oprichtte.

Sinds februari 2019 is hij doctoraatsstudent bij het ISD. Hij werkt aan een doctoraat over de (non-) legitimiteit van de staat om drugs te criminaliseren en de zelf-legitimering van politieagenten in het opvolgen van drugsfeiten.

Contact

 

 Ruben Kramer Ruben Kramer

Ruben Kramer (°28/08/1989) behaalde in 2017 met grote onderscheiding zijn masterdiploma Criminologische Wetenschappen aan de UGent. In het kader van zijn masterproef onderzocht hij de notie van cultuur bij professionals binnen de jeugdhulp in België die te maken krijgen met jongeren met een migratie-achtergrond in een Verontrustende Situatie (VOS).

Sinds december 2017 werkt Ruben als wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek, waar hij onder leiding van Prof. Dr. Tom Decorte onderzoek doet naar alternatieve modellen inzake de regulering van alcohol marketing in België. Daarnaast is hij betrokken bij een vergelijkende analyse van regeluringsmodellen voor cannabis in Europa en een onderzoeksproject omtrent de zelfregulering van cannabisgebruik vanuit een harm reduction perspectief.

Sinds 1 september 2019 werkt Ruben aan de VUB. Hij blijft verbonden aan het ISD als onbezoldigd medewerker.

 

Contact

+32 (0)9 264 84 50

 

Julie Tieberghien

Julie TieberghienJulie Tieberghien (°19/12/1984) was medewerker bij het ISD van 2007 tot 2017 en is sinds 1 oktober 2017 actief als onbezoldigd postdoctoraal medewerker. Momenteel werkt Julie aan de Hogeschool VIVES.

Julie studeerde in juni 2006 af met grote onderscheiding als licentiaat/Master in de criminologische Wetenschappen (UGent). Als eindverhandeling voerde zij een exploratief onderzoek naar de manifestatie van het fenomeen orgaanhandel op het internet.

Overzicht werkzaamheden bij het ISD

Tussen 1 februari 2007 en 31 augustus 2007 werkte zij aan het onderzoeksproject Ontwikkeling van een Antwerpse Drug en Alcohol Monitor (ADAM). Vanaf 1 oktober 2007 tot 30 november 2008 voerde zij een haalbaarheidstudie naar een repetitieve prevalentiestudie onder de algemene bevolking (HARPA) uit. Tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 was ze als halftijds onderwijsassistente verbonden aan de vakgroep Strafrecht en Criminologie. Daarnaast werkte zij halftijds aan de Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en Drugs (AMJAD). Vanaf 1 januari 2009 tot 2015 bereidde zij als onderwijsassistente verbonden aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht een proefschrift voor. Dit proefschrift, getiteld 'The intersection between science and policy: the case of the development of Belgian drug policy between 1996-2003', werd met succes verdedigd op 31 augustus 2015. Van 1 oktober 2016 t.e.m. 30 september 2017 was zij aangesteld als mede-lesgever voor het vak 'Kwalitatieve criminologische methoden en technieken' (2e bachelor) en werkte zij als postdoctoraal onderzoeker aan het project '(Il)legale drugs en sociale media: framing en agenda-setting via Twitter'.

Hier vind je een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

Julie.Tieberghien@UGent.be