Stage EU Studies

Flyer stage MSc EU Studies

Hoofddoel van de stage georganiseerd in de Master in de EU Studies is om studenten de mogelijkheid te geven om de inzichten van het academisch onderwijs en onderzoek te confronteren met de levende werkelijkheid. De stage moet studenten toelaten om de verworven politiek-wetenschappelijke inzichten van de EU-studies toe te passen in het werkveld. Aan de stage is een stageverslag gekoppeld.

Bijkomend zullen studenten via de stage vaardigheden ontwikkelen, zoals werken in teamverband, communiceren, probleemoplossend denken, een planning opstellen, onderhandelen, enz., en concrete kennis opdoen, bijv. over machtsverhouding tussen de EU en andere private en publieke actoren, besluitvormingsmechanismen, netwerking, agendasetting, dagelijkse beleidsbeslissingen, link met het maatschappelijke veld enz. De stage beoogt dan ook de complementariteit van werkervaring en academische vorming.

Praktisch

De stage is toegankelijk als keuzevak voor studenten Master EU Studies die kiezen voor de ‘Major Gespecialiseerde EU-vraagstukken’. De stage vindt in principe plaats in het 2e semester omdat ze verder bouwt op de theoretische opleidingsonderdelen van de Master EU Studies die in het 1ste semester gedoceerd worden. Het 2e semester laat ook beter toe om de stage eventueel te combineren met het schrijven aan de thesis. De stage staat voor 5 studiepunten.

Studenten zoeken zelf een stageplaats. Mogelijke stageplaatsen zijn bijvoorbeeld overheidsadministraties, studiediensten, politieke partijen, krantenredacties, middenveldorganisaties, bedrijven enz. die in contact komen met de EU, evenals de EU-instellingen zelf. Door te registreren op www.star.ugent.be krijgen studenten ook een overzicht van alle stageplaatsen van de afgelopen academiejaren (via de tab ‘stageplaats info’). Over vaste stageplaatsen zoals bijv. de VRT wordt gecommuniceerd via Ufora.

Studenten laten uiterlijk 8 oktober  in een beknopt document weten waar ze stage gaan lopen, met welke stageplaatsen ze in gesprek zijn, of waar ze hun kandidatuur nog zullen indienen. Daarbij geven ze beknopt aan in welke zin het op de beoogde stageplaats mogelijk is om EU-gerelateerde taken uit te voeren. Dit document wordt elektronisch ingediend op Ufora, waarna het geconsulteerd zal worden door de stageverantwoordelijke van de opleiding. Indien er twijfels zijn over de inhoudelijke invulling van de stage, zal de stageverantwoordelijke voor eind oktober contact opnemen met de student en verdere verduidelijking vragen.

Voor de begeleiding van de stage kan elke student binnen het Centrum voor EU Studies terecht bij de stageverantwoordelijke van de opleiding (Nathan Vandeputte). Daarnaast moet de student op de stageplaats een stagebegeleider zoeken. De uiteindelijke beoordeling gebeurt op basis van alle elementen die met de stage zijn verbonden (zie stagereglement), waarbij de stageverantwoordelijke steeds de eindverantwoordelijkheid behoudt.

Stagereglement 2021-2022

Financiering

De stage wordt in principe door de student zelf gefinancierd. Studenten kunnen echter via het subsidieprogramma van de Vlaamse overheid een stagebeurs aanvragen.

Voor financieringsmogelijkheden  en registraties van buitenlandse stages tijdens de studie: