Deel 18: Feedback en exameninzage

1. Feedback  

Elke student heeft binnen de feedbackperiode (zie academische kalender) na elke examenperiode recht op feedback en inzage van de examenkopij en werkstukken ingediend in het kader van niet-periodegebonden evaluatie. Indien een student omwille van wettige redenen afwezig was op het geplande feedbackmoment, is het mogelijk om na akkoord tussen de lesgever en de student feedback en inzage van de examenkopij op een ander tijdstip te organiseren. In het OER zijn alle formaliteiten m.b.t. feedback en exameninzage uitgebreid toegelicht. Het OER kan geraadpleegd worden via deze link: http://www.ugent.be/student/nl/studeren/regelgeving.

Het volledige feedbackoverzicht kan geraadpleegd worden via de facultaire website: http://www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/lessen. Voor feedback bij niet-opgelijste vakken kan de student contact opnemen met de lesgever in kwestie.  

Voor een aantal vakken uit het 1e bachelorjaar wordt de feedback ingedeeld in groeps- en individuele feedback. Aanwezigheid op de groepsfeedback is hierbij een vereiste om op individueel feedbackgesprek te kunnen komen. Via Ufora wordt tijdig gecommuniceerd voor welke vakken er groepsfeedback wordt georganiseerd.

Studenten worden aangemoedigd om na de feedbackperiode een adviesgesprek i.v.m. studievoortgang en/of studieaanpak vast te leggen bij het monitoraat. 

2. Exameninzage na feedbackperiode

Elke student heeft recht op inzage van zijn/haar examenkopij, tot en met één maand na de bekendmaking van het desbetreffende examenresultaat. De student neemt hiervoor contact op met de verantwoordelijke lesgever of een studiebegeleider van het vak. Deze exameninzage betreft het inkijken van het examen, zonder feedback.