Deel 11: Regelement uitgaande uitwisselingsstudenten voor studie

Informatie over uitwisseling en infosessies, kandidaatstelling en toewijs bestemming

kan je vinden:

 Gelieve altijd eerst bovenstaande richtlijnen te consulteren. Bij onduidelijkheden of problemen kan je de FCI contacteren.

Faculteit: Prof. dr. Peter Stevens, Dries Ledoux en Hilde Van Peteghem (rio.psw@ugent.be)

Studieprogramma

De student stelt het studieprogramma (curriculum in uitwisseling – CIU) op in overleg met de FCI verantwoordelijke van de opleiding en met de verantwoordelijken in de gastinstelling. Je studieprogramma moet worden goedgekeurd door de Facultaire Commissie Internationalisering. Hou rekening met volgende inhoudelijke en procedurele voorwaarden, die door de FCI strikt opgevolgd worden:

 

Inhoudelijk:

 • De student volgt tijdens de uitwisselingsperiode een equivalent vakkenpakket ter vervanging van de UGent vakken. Het voorgestelde programma moet het UGent- curriculum van het uitwisselingsjaar zo veel mogelijk benaderen. Voorgestelde vakken moeten een gelijkwaardig studieniveau hebben als in Gent en mogen geen herhaling inhouden van eerder gevolgde opleidingsonderdelen.
 • Gedurende het academiejaar moet je een pakket opleidingsonderdelen volgen ter waarde van 60 ECTS-punten (bij modeltraject).
 • Onderzoekspaper en masterproeven moeten worden beoordeeld door de UGent (het reglement kan je hier vinden) en kunnen niet worden opgenomen aan de gastinstelling.
 • Het volgen van taalcursussen wordt niet meegeteld in het studieprogramma (uitzondering: als keuzevak in de opleiding communicatiewetenschappen of sociologie).
 • Studenten in een GIT-traject kunnen slechts in bepaalde gevallen op uitwisseling gaan (zie richtlijnen GIT en uitwisseling).
 • Studenten die in het buitenland verblijven voor een stage of onderzoek volgen de richtlijnen op UFORA (stage_onderzoek_buitenland_richtlijnen_voor PSW studenten). Via curriculumonderdeelrealisatie (COR) wordt het verblijf in het buitenland gekoppeld aan een opleidingsonderdeel en een verantwoordelijk lesgever. Studenten die een buitenlandse stage doen, moeten eveneens het stagereglement van de opleiding volgen.

Procedureel:

Na goedkeuring van het voorstel door de FCI wordt je studieprogramma officieel door het opstellen en ondertekenen van het document Learning Agreement (LA) door 3 partijen (thuisinstelling, gastinstelling en student).

 • Deadlines programmavoorstel en learning agreement zijn te vinden op de website. 
 • Programmawijzigingen die te laat ingediend worden, zullen, behoudens overmacht of uitdrukkelijke motivatie, niet meer aanvaard worden.
 • Let op de correcte benaming en schrijfwijze van de opleidingsonderdelen want die verschijnt na goedkeuring in je curriculum, op je puntenbriefje en diplomasupplement.

Respecteer strikt de deadlines van de facultaire studentenadministratie (FSA) voor het indienen van keuzevakken, onderzoekspaper, masterproef enz. van je UGent-opleidingsonderdelen. Check daarom regelmatig de facultaire website, de aankondigingen op UFORA, psw-nieuwsbrief en de mails verzonden naar je UGent-mailadres.

Voor je vertrek

 • Iedereen in GIT-statuut moet goedkeuring vragen aan trajectbegeleider en FCI na 2e zittijd van academiejaar voor de uitwisseling. De voorwaarden en aanvraagprocedure kan je nalezen op UFORA.
 • Voor je vertrek vraagt de AI om beurscontracten te ondertekenen. Dit kan pas nadat je je opnieuw ingeschreven hebt op de rol als UGent-student (zie stappenplan).

Als student moet je je informeren over de duur en het verloop van de semesters aan de gastinstelling. Besef dat wanneer semesters afwijken van die in Gent (september – januari/februari – juni), dit gevolgen kan hebben voor je studieverblijf, examens en proclamatie aan de UGent of aan de gastinstelling. Als student moet je dan ook zelf de nodige stappen ondernemen om alles vlot te laten verlopen


Voor je vertrek

 • Uitgaande uitwisselingsstudenten die reeds tijdens de examenperiode naar de gastuniversiteit dienen te vertrekken omdat daar vroeger met de lesprogramma's wordt gestart, kunnen toelating vragen om examens af te leggen buiten de officiële examenperiode, mits akkoord van de verantwoordelijke lesgever (zie artikel 2 § 6 van het OER 20182019). Studenten moeten een uitzondering aanvragen door het indienen van het ingevulde “aanvraagformulier organisatie examen buiten officiële examenperiode voor uitwisselingsstudenten FPSW” na bekendmaking van de examenroosters (ten laatste begin juli bij vertrek 1e semester of begin december bij vertrek in 2e semester) bij de FCI.
 • Uitgaande uitwisselingsstudenten die tijdens hun uitwisselingsverblijf een UGent-onderzoekspaper of masterproef moeten indienen, kunnen uitzonderlijk en mits motivering een (uitstel-)aanvraag doen van max. 2 weken indien de indiendatum overlapt met examenperiodes in de gastinstelling (indienen formulier bij FCI en FSA 3 weken voor deadline onderzoekspaper of masterproef).

Verblijf, examens en punten

 

 • Wijzigingen (verlengen of verkorten) van de studieperiode tijdens het uitwisselingsverblijf moeten binnen onze faculteit worden voorgelegd aan de FCI-verantwoordelijken van de opleiding en kunnen worden geweigerd.
 • De omzetting van de examenpunten gebeurt door de FCI net voor de deliberaties. Dit betekent dat je de resultaten in het ‘transcript of records’ tijdig moet doorsturen naar de administratieve coördinator (m.a.w. vóór 29 juni voor eerste zittijd en 6 september voor tweede zittijd) anders word je gedelibereerd en geproclameerd in een volgende zittijd.
 • De vakken en de respectievelijke ECTS-punten per vak op de ‘transcript of records’ moeten exact overeenkomen met het voorgestelde studieprogramma in oasis en in de learning agreement.
 • Examens voor niet geslaagde vakken moet je afleggen in de gastinstelling bij dezelfde lesgever. Maak in dat geval duidelijke afspraken voor tweede zittijd met de desbetreffende lesgever (evt. nog tijdens je verblijf). Indien je nog UGent-vakken moet afleggen, maak dan duidelijke afspraken met de lesgever.
 • Na je uitwisselingsverblijf moet je je gastinstelling en je vakken evalueren.
 • Als UGent-student in de gastinstelling wil ik me graag engageren als ambassadeur voor mijn universiteit of land tijdens mijn verblijf maar ook nadien wil ik me graag inzetten om uitwisseling en buitenlandervaring te promoten in mijn opleiding.

 

De verantwoordelijkheid voor het naleven van dit reglement ligt bij de student.

 

Dit reglement doet geen afbreuk aan de bestaande regelgeving van de uitwisselingsprogramma’s. De Faculteitsraad kan dit reglement herzien. De laatste versie is beschikbaar op UFORA en de website.

 

Veelgebruikte afkortingen:

AI                  Afdeling internationalisering – Rectoraat UGent 

CIU               Curriculum in uitwisseling (vakkenpakket aan de gastinstelling)

COR              Curriculumonderdeelrealisatie 

ECTS              European Credit Transfer and Accumulation System 

FCI                Facultaire Commissie Internationalisering (rio.psw@ugent.be)

FPSW            Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

FR                 Faculteitsraad

FSA               Facultaire Studentenadministratie 

LA                 Learning agreement 

OER              Onderwijs- en examenreglement 

TOR              Transcript of records (puntenbriefje)