Deel 10: Facultair reglement plagiaat

De faculteit hanteert inzake onregelmatigheden m.b.t. Onderzoekspaper/Masterproef, of bij andere vorm van (schriftelijke) rapportering het onderstaande reglement.

Dit reglement is evenwel niet van toepassing op schrijfopdrachten in het kader van opleidingsonderdelen van de eerste Bachelor of op schrijfopdrachten die expliciet als doel hebben om de regels inzake academisch schrijven duidelijk te maken.

 Artikel 1: Omschrijving plagiaat

 §1 Als ongeoorloofde praktijk of onregelmatigheid in de zin van art. 78 OER wordt beschouwd het in een Onderzoekspaper/Masterproef of andere vorm van (schriftelijke) rapportering overnemen, adapteren, parafraseren of vertalen van teksten, theorieën, redeneringen, stellingen, indelingen, schema’s, grafieken, data of onderzoeksresultaten uit andere werken, zonder duidelijke en correcte bronvermelding, met als intentie of als resultaat dat deze teksten, theorieën, redeneringen, stellingen, indelingen, schema’s, grafieken, data of onderzoeksresultaten als eigen werk worden voorgesteld. Dergelijke vorm van ongeoorloofde praktijk of onregelmatigheid wordt beschouwd als plagiaat.

 §2 De faculteit voorziet ter illustratie in een niet-exhaustieve voorbeeldenlijst (zie bijlage). Deze informatie wordt aan de studenten gecommuniceerd via Ufora.

 §3 De verantwoordelijke evaluator kan de originaliteit van ingediende werkstukken, die over het algemeen in elektronische vorm moeten worden ingediend, middels anti-plagiaatsoftware toetsen.

 Artikel 2: Vermoeden van plagiaat

 §1 Indien een examinator/verantwoordelijk toezichter vermoedt dat een student bij een evaluatie fraude of onregelmatigheden pleegt die de evaluatie kan beïnvloeden, kan hij de lopende evaluatie voor die student onmiddellijk beëindigen of kan de student voorzien van een nieuwe blanco examenkopij.

 §2 De examinator/verantwoordelijk toezichter brengt de voorzitter van de examencommissie per opleiding onverwijld op de hoogte van de feiten.

 Artikel 3: Procedure

 §1 Indien de onregelmatigheid een aanwijzing van plagiaat betreft in de Onderzoekspaper/Masterproef , of bij een andere vorm van (schriftelijke) rapportering zoals hierboven (artikel 1) omschreven, wordt de betrokken student steeds gehoord door de voltallige examencommissie per opleiding, bijgestaan door de facultaire ombudsman (OER art. 78, pa. 4).

 §2 In dit geval stelt de decaan, en desgevallend de betrokken promotor en/of commissarissen, de student in kennis van de aanwijzingen van plagiaat en wordt aan de student de kans gegeven hierop te repliceren.

 §3 Vervolgens beraadslaagt de examentuchtcommissie en stelt al dan niet het plagiaat vast en verbindt, na stemming, daaraan één van de sancties opgenomen in art. 78 OER, rekening houdend met het kennelijk of manifest karakter van het plagiaat, de omvang van het plagiaat, de impact van het plagiaat en met het al dan niet bewust of bedrieglijk karakter van het plagiaat.

 Artikel 4: Examentuchtsancties

 §1 In geval van vaststelling van plagiaat in de Onderzoekspaper /Masterproef, of bij een andere vorm van (schriftelijke) rapportering kan de examentuchtcommissie, in toepassing van artikel 3 van dit reglement, beslissen om de in artikel 78, §6 van het OER beschreven examentuchtsancties toe te passen:

 

  • de student krijgt een aangepast examencijfer op het examen of werkstuk waarbij het  betrokken opleidingsonderdeel werd geëvalueerd
  • de student krijgt de melding ‘bedrog’ voor het betrokken opleidingsonderdeel
  • De student krijgt de melding ‘bedrog’ voor het betrokken opleidingsonderdeel en kan voor een in functie van de ernst van de overtreding te bepalen deel van de door de student in het desbetreffende academiejaar opgenomen opleidingsonderdelen, geen creditbewijs verwerven (dit vertaalt zich in een examenresultaat van 0/20 voor de betrokken opleidingsonderdelen). Dat deel kan gelijk zijn aan het geheel van de opgenomen opleidingsonderdelen. De examentuchtinstantie kan beslissen dat de student voor de betrokken opleidingsonderdelen of een deel ervan, in voorkomend geval, evenmin kan deelnemen aan de evaluaties georganiseerd in de tweedekansexamenperiode.
  • de student wordt uitgesloten

 §2 De examentuchtcommissie neemt in haar verslag een lijst van aanwezigen op. Het verslag vermeldt de feiten en de motieven die tot de examentuchtbeslissing hebben geleid. Een kopie van dit verslag wordt vervolgens bezorgd aan de  directeur Onderwijsaangelegenheden en aan de betrokken lesgever(s). De examentuchtcommissie deelt de genomen examentuchtbeslissing, desgevallend inclusief vermelding van de opgelegde examentuchtsanctie, via aangetekend schrijven mee aan de betrokken student.

 §3 Tegen de uitgesproken examentuchtbeslissing kan intern beroep worden aangetekend bij de interne beroepscommissie, zoals bepaald in artikel 100 van het OER.

 Handleiding bij de procedure

Bijlage

Niet-exhaustieve voorbeeldlijst plagiaat