Algemene informatie

Algemeen:

Onderwijs- en Examenreglement

Het Onderwijs- en Examenreglement is beschikbaar op de website van de Universiteit Gent:

Het Onderwijs- en Examenreglement

Het Facultair Onderwijs- en Examenreglement (FOER)

Examenrooster

Het examenrooster kan je raadplegen via oasis, "mijn kalender"!

Het examenrooster voor het 1e semester zal beschikbaar zijn uiterlijk 26 november 2021.

Het examenrooster voor het 2e semester zal beschikbaar zijn uiterlijk 18 maart 2022.

Het examenrooster voor de 2e zittijd zal beschikbaar zijn uiterlijk 13 juli 2022.

Iedereen is automatisch ingeschreven voor de examens van zowel de 1e als de 2e examenperiode.

Wijziging in examenrooster:

Het is aan te raden om de examenroosters/wijzigingen van uw keuzevakken gedoceerd in andere faculteiten eveneens regelmatig te raadplegen op oasis en de website van de faculteit waar het vak in kwestie gedoceerd wordt.

Examens op afspraak:

Voor elk examen met de vermelding “op afspraak” dient de afspraak te gebeuren vóór de opening van de examenperiode van het betreffend semester/ zittijd bij de respectievelijke lesgevers.

Creditcontracten:

Alle examens worden afgelegd op de vermelde datum samen met de andere studenten.

Aanwezigheid:

We willen er, met nadruk, de aandacht op vestigen dat je je stipt aan de vastgelegde examenregeling moet houden. Iedere examinandus moet op de vastgestelde dagen en uren op de aangegeven plaatsen aanwezig zijn.

Gelieve er rekening mee te houden dat de examens worden afgenomen op verschillende locaties meestal buiten de faculteit.

Iedere examinandus zal, wanneer hij examen aflegt, steeds in het bezit moeten zijn van zijn studenten- en identiteitskaart. Op eenvoudig verzoek van de examinator of van een daartoe aangesteld personeelslid, zal hij deze stukken dienen voor te leggen.

Ziek of overlap tijdens de examenperiode (art. 75 §4)

Afspraak in verband met het aanvaarden van Medische attesten binnen de Vlaamse Universiteiten

“Elke afwezigheid moet zo snel mogelijk en ten laatste op de dag van het examen gemeld worden aan het examensecretariaat. Een student die meent een gegronde reden voor zijn/haar afwezigheid te hebben, dient daarvan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen drie werkdagen na het betrokken examen de originele bewijsstukken te bezorgen aan het examensecretariaat.
Bij ziekte of ongeval is een medisch attest vereist van een arts die verklaart dat hij of zij de studenten ten laatste op de dag van het gemiste examen effectief heeft onderzocht en de ziekte of de gevolgen van het ongeval zelf heeft vastgesteld. Een attest waarin enkel de verklaring van de student wordt gemeld (“dixit-attest”) of een attest dat na de ziekte of het ongeval geschreven werd (“post factum-attest”) wordt niet aanvaard. Een medisch attest over het beoefenen van (bepaalde) sportactiviteiten dient een specificering te bevatten van welke handelingen de student verhinderd is uit te voeren..“

Praktische regeling bij ziekte of overlap

 • Registreer jouw afwezigheid/overlap

  REGISTREER HIER

 • Bij ziekte binnen de 3 werkdagen na het examen waarvoor je ziek was.
 • Bij overlap VÓÓR het regulier examen!
 • Indien je een inhaalexamen wenst af te leggen binnen dezelfde examenperiode: neem dan binnen de 3 werkdagen contact op met de lesgever (voor de vakken van het 2e jaar of hoger) of studiebegeleiding (voor de vakken van 1e jaar ) met de vraag of er een inhaalexamen mogelijk is.

 • Bij het afleggen van uw inhaalexamen zal je je doktersattest aan de lesgever moeten kunnen voorleggen. Bij overlap is het voldoende om bij de registratie jouw examenrooster te uploaden.

Inhaalexamens

Indien je voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen aan een inhaalexamen, contacteer je de betrokken lesgever (of de studiebegeleider van het vak) om toelating tot een inhaalexamen te vragen. Plaats hierbij fsa.psw@ugent.be in cc en voeg jouw examenrooster toe in bijlage.

De voorwaarden om deel te nemen aan het inhaalmoment vind je terug in het OER. Art. 75 §2.
Enkel studenten met een gegronde reden worden toegelaten het inhaalmoment.

Het permanent examensecretariaat (art. 54 §5)

Het permanent examensecretariaat wordt waargenomen door de Facultaire Studentenadministratie (FSA),
Universiteitstraat 8, 9000 Gent (ingang blauwgrijze poort)
fsa.psw@ugent.be.

09/264.84.91 (Torsten)

09/264.97.71 (Kris)

09/264.67.85 (Marissa)

Bereikbaar van 9u00 - 16u00

U kan er terecht voor o.a.:

 • wijzigingen in de examenregeling (contact opnemen met de lesgever)
 • stopzetten van de reeks van ondervragingen
 • afwezigheden door ziekte of uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden
 • alle feiten die de examenregeling in het gedrang kunnen brengen of een vlot verloop van de ondervragingen kunnen verhinderen.

Slagen voor een deliberatiepakket - Compensatieregels bij deliberaties (art. 67 §2)

1° Indien de student voor alle opleidingsonderdelen van een deliberatiepakket is geslaagd, d.w.z. minstens 10/20 heeft behaald (of geslaagd is cf. artikel 56 §1), wordt de student door de examencommissie per deliberatiepakket geslaagd verklaard voor dat betreffende deliberatiepakket.
2° De examencommissie per deliberatiepakket verklaart eveneens geslaagd: de student ingeschreven voor het eerste deliberatiepakket van een bacheloropleiding die aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:
−−
Het eerste deliberatiepakket bevat enkel opleidingsonderdelen geprogrammeerd in het eerste modeltrajectjaar van een bacheloropleiding.
−−
Het tekort om te slagen voor één of twee opleidingsonderdelen bedraagt maximaal 1% van het gewogen totaal van het deliberatiepakket – zonder de vrijstellingen – waarbij de studiepunten als gewichten worden gehanteerd1. Het tekort wordt berekend door het tekort op het examencijfer voor het opleidingsonderdeel te vermenigvuldigen met de studiepunten die aan dat opleidingsonderdeel zijn toegekend.
−−
De student heeft voor alle opleidingsonderdelen in het betreffende deliberatiepakket minimaal 8/20 behaald.
−−
De student heeft in het betreffende deliberatiepakket voor maximaal twee opleidingsonderdelen minder dan 10/20 behaald.
−−
De student behaalde een totaal van minimaal 50% voor het deliberatiepakket.

In alle andere jaren worden er geen compensaties toegekend.

Het fenomeen van 'bewaarde punten' en punten laten staan

Wie een onvolledig deliberatiepakket heeft (dit wel zeggen, nog niet alle studiepunten heeft opgenomen in het 1e jaar van een bacheloropleiding) dient dus alle examens onder de 10/20 te hernemen!

In geen geval kan men punten onder de 10/20 ‘laten staan’ of ‘meenemen’ met oog op latere deliberatie in een volgende zittijd of academiejaar.

Graad van verdienste (art. 73)

De examencommissie besliste om met ingang van het academie jaar 2009-2010 bij de berekening van de graad van verdienste voor de Bachelors en Masters in toepassing van art. 73 (OER) de wegingsfactor te hanteren volgens de studiepunten van de respectievelijke opleidingsonderdelen van de Bachelors en Masters desgevallend met een lagere wegingsfactor voor het eerste volledige deliberatiepakket van een bacheloropleiding.

De grenzen voor het bepalen van de graad van verdienste in de afstudeerjaren van een opleiding worden als volgt vastgelegd:

 • 500/1000 om te slagen op voldoende wijze
 • 675/1000 om te slagen met onderscheiding
 • 750/1000 om te slagen met grote onderscheiding
 • 825/1000 om te slagen met de grootste onderscheiding

Bijkomende deliberatie na 1e semester (art.62)

In februari wordt een bijkomende deliberatie gehouden voor studenten in een afstudeerjaar van een masteropleiding die op dat ogenblik alle examens hebben afgelegd. In dit geval is het toegelaten om de masterproef in te dienen en/of de stage af te werken in het eerste semester. (Met uitzondering van de masterproef of de stage is het volgens het onderwijs- en examenreglement niet toegestaan opleidingsonderdelen geprogrammeerd in het tweede semester en jaaropleidingsonderdelen te evalueren in het eerste semester).

Meedelen van de examenresultaten:

Na elk deel van de examenperiodes worden de resultaten aan de studenten meegedeeld.

Voor proclamatiedata zie: www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/lessen/examens/proclamatie

Feedback (art. 60)

Te raadplegen op lessen en examens.

Ombudspersoon

zie https://www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/ombudsdienst

Voorzitters en secretarissen van de examencommissies

Examencommissie opleiding Bachelor Politieke Wetenschappen

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: F. De Ville

Examencommissie opleiding Bachelor Communicatiewetenschappen

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: S. Joye

Examencommissie opleiding Bachelor Sociologie

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: B. Van De Putte

Examencommissie opleiding Master in de Politieke Wetenschappen

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: F. De Ville

Examencommissie opleiding Master in de EU-studies

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: F. De Ville

Examencommissie opleiding Master in de Communicatiewetenschappen

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: S. Joye

Examencommissie opleiding Master in de Sociologie

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: B. Van De Putte

Examencommissie opleiding Master of Conflict and Development

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: F. De Ville