Meten en monitoren van kwaliteit in de kinderopvang in relatie tot respect voor diversiteit

Doctorand(us/a): Jeroen Janssen
Omschrijving: De opvoeding van kinderen in de voorschoolse kinderopvang wordt beschouwd als een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid tussen het private en publieke domein. Ouders en kinderopvang zijn m.a.w. opvoedingspartners, hetgeen een zekere mate van ouderparticipatie, inspraak en wederkerigheid veronderstelt. Pedagogische kwaliteit is in deze optiek steeds het resultaat van onderhandeling en onderlinge afstemming. Ouders, personeel en beleid kunnen echter verschillende verwachtingen hebben ten aanzien van de opvoeding van jonge kinderen of van de gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid an sich. Het doctoraatsonderzoek focust op drie perspectieven in het samen opvoeden, nl. het perspectief van beleid, ouders en personeel (organisatoren/verantwoordelijken en kinderbegeleiders).
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Michel Vandenbroeck, Ferre Laevers (Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs, KU Leuven)
Startdatum: november 2013