Doctoraatsonderzoek

Hieronder staat het lopend doctoraatsonderzoek aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, alfabetisch op naam van de doctorandi.

De Psychosociale Impact van Irreguliere Migratie en Mensenhandel op Jonge Vluchtelingenvrouwen

Doctorand(us/a): Sarah Adeyinka
Omschrijving: Mensenhandel is de op één na grootste vorm van illegale handel ter wereld, die jaarlijks naar schatting 150 miljard dollar opbrengt en wereldwijd meer dan 40,3 miljoen mensen slachtoffer maakt van slavernij. Gezien de toenemende vraag van migranten om koste wat het kost naar Europa te komen, is mensenhandel nog winstgevender en lucratiever geworden. Dit onderzoek richt zich op de reizen van jonge, vrouwelijke vluchtelingen die Europa binnenkomen via de centrale mediterrane route. Het richt zich op de psychosociale impact die mensenhandel, de zichtbare en onzichtbare verliezen die ze doormaken en het onregelmatige traject dat ze afleggen heeft op het welzijn van jonge vluchtelingenvrouwen.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Ilse Derluyn
Startdatum: januari 2018

Vestiging in België. Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en hoe ervaringen voor, gedurende en na de vlucht een impact hebben op hun psychologisch welzijn

Doctorand(us/a): Malte Behrendt
Omschrijving: Deze studie richt zich op de ervaringen die niet-begeleide minderjarige vluchtelingen hebben voor, tijdens en na hun vlucht uit hun thuisland en hoe deze ervaringen hun psychologisch welzijn beïnvloeden. Dit proefschrift maakt deel uit van het ERC Childmove Project en zoomt in op de minderjarigen die in België komen en blijven. Aan de hand van een longitudinaal en mixed-methods design wordt de evolutie van hun welzijn onderzocht over een periode van twee jaar. Meer in het bijzonder willen we licht werpen op hoe verschillende copingstrategieën worden gebruikt om om te gaan met de verschillende bronnen van stress, waarbij posttraumatische stress en bepaalde dagelijkse stressoren in de huidige leefomgeving worden gedifferentieerd. Ook wordt onze kennis over andere factoren die relevant zijn voor deze specifieke context verder uitgediept en wordt de relatie tussen copingstrategieën en sociale ondersteuning verkend.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Ilse Derluyn, Ine Lietaert (UNU-CRIS)
Periode: april 2017 - april 2021

Professionele Identiteiten in Sociaal Werk, een Intergenerationele Analyse

Doctorand(us/a): Steven Brandt
Omschrijving: Discussies over de professionele identiteit van de jongste generatie sociaal werkers handelen over hun geïndividualiseerde oriëntatie ten opzichte van sociale problemen, vertechnisering en depolitisering. Naast deze negatieve kijk wordt door andere auteurs net gewezen op positieve en vernieuwende aspecten van de jongste generatie. Er is dus nood aan verdiepend onderzoek over de betekenis van generaties in het sociaal werk aan de hand van volgende onderzoeksvragen: (1) Welke verschillen in opvattingen over professionele identiteit vinden we terug in sociaal werk? (2) Wat is de relatie tussen professionele identiteit en generaties? (3) Wat is de betekenis hiervan voor de concrete sociaal werkpraktijken? (4) Wat zijn de implicaties hiervan voor beleid in sociaal werk?
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose, Griet Verschelden (Vakgroep Sociaal Werk, Hogeschool Gent)
Startdatum: oktober 2013

Mede-burger worden via ouderenzorg: educatieve en integratietrajecten van vluchtelingen in Denemarken

Doctorand(us/a): Marianne Bruhn Kjeldsen
Omschrijving: Stedelijke overheden in Denemarken implementeren actueel en integratiebeleid (IGU) gericht op de toekomstige rekrutering van nieuwe werkkrachten in de ouderenzorg. Het IGU beleid belichaamt een door de Deense overheid aangestuurde onderwijs- en integratiestrategie, waardoor een programma van training en onderwijs wordt voorzien voor vluchtelingen. De onderliggende beweegreden houdt in dat vluchtelingen en in hoofdzaak vrouwen, ervaring hebben met zorg verlenen aan familieleden in hun land van herkomst. De doelstelling van het doctoraatsonderzoek is bijgevolg om deze stereotiepe probleemconstructies in het Deens beleid kritisch te belichten. Op basis van interpretatief en retrospectief biografisch onderzoek wordt onderzocht hoe inspanningen van de actoren in dit programma van training en onderwijs zich verhouden tot de diverse levensverhalen en opleidingsachtergrond van de vluchtelingen, en tot hun mogelijkheden in een verdergezette opleiding of mogelijkheden op de Deense arbeidsmarkt
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Griet Roets
Periode: juni 2019 - juni 2024

 

Beelden van armoede: een studie over onderliggende assumpties over armoede geproduceerd door verenigingen waar armen het woord nemen

Doctorand(us/a): Heidi Degerickx
Omschrijving: De voorbije 25 jaar wint een benadering van armoedebestrijding aan populariteit waarbij niet langer 'over' of 'tegen' maar 'mét' mensen in armoede wordt gesproken. Beresford en Croft (1995) spreken van een paradigmashift van ‘advocacy’ naar ‘self-advocacy’. Dit doctoraatsonderzoek wil de paradigmashift naar self-advocacy in de armoedebestrijding zowel maatschappelijk als historisch begrijpen door deze in de Belgische context te bestuderen. Ten eerste door een historische documentanalyse van het Algemeen Verslag over de Armoede (AVA,1994). Ten tweede door de fotografische publicaties van de Verenigingen waar Armen het Woord Nemen (VWAWN) te bestuderen aan de hand van inductieve framinganalyse en focusgroepen. Dit onderzoek focust op de rol van niet-arme bondgenoten (advocates) in relatie tot mensen in armoede (self-advocates) én op hun gemeenschappelijk streven naar macht en zeggenschap voor mensen in armoede in het realiseren van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Angelo Van Gorp, Griet Roets (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: maart 2014

Sociaal-artistiek werk en de inzet op stedelijk samenleven. Tussen historische bepaaldheid en (pedagogische) verantwoording

Doctorand(us/a): Hanne Dewinter 
Omschrijving: Anno 2017 staat het sociaal-artistiek werk voor belangrijke uitdagingen, niet alleen in relatie tot de stedelijke context als interventieterrein, maar ook in relatie tot gemeenschapsvorming en solidariteit als toonaangevende concepten. Migratie, pluralisering en toenemende diversiteit hebben het stadsbeeld grondig hertekend en maken gemeenschapsvorming of solidariteit op basis van een normatieve consensus niet langer mogelijk. Aan de hand van een multiple case study onderzoek in Brussel, wil dit project zich richten op de vraag welke onderliggende opvattingen over stedelijkheid en/of samenleven vormgeven aan huidige sociaal-artistieke praktijken en hoe deze praktijken zich (kritisch) verhouden tot sociale verhoudingen in een veranderende samenleving? Sociaal-artistiek werk wordt daarbij belicht vanuit een tweevoudige ontstaanscontext, in de spanning tussen het (historisch gegroeide) sociaal-cultureel werk in Vlaanderen en een bredere, internationale tendens in de hedendaagse kunsten.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Lieve Bradt
Startdatum: februari 2017

Onderzoek naar de rol van het sociaal werk in de non-take-up van sociale grondrechten: een retrospectieve analyse van de trajecten van mensen in armoede

Doctorand(us/a): Lore Dewanckel
Omschrijving: De centrale doelstelling van dit onderzoeksproject is het verwerven van inzicht in en het verdiepen van de huidige kennis over de complexe en dynamische processen die een rol spelen in de ‘non-take-up’ van sociale rechten van mensen in armoede. We hanteren een dynamische in plaats van een statische definitie van ‘non-take-up’, die ‘non-take-up’ als een complex proces beschouwt. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat er een gebrek aan opname van sociale rechten kan zijn bij mensen als gevolg van het niet kennen, het niet claimen en het niet ontvangen van hun rechten. Hierbij is het van groot belang te kijken naar de redenen achter dit gebrek aan opname van sociale rechten. Bovendien definiëren we ‘non-take-up’ als een gebrek aan zowel materiële als immateriële middelen en richten we ons niet alleen op het individu, maar ook op de relatie tussen het individuele en het structurele niveau.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Griet Roets, Koen Hermans (Centrum Voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven)
Periode: april 2019 - april 2023

Sociale cohesie in sociaalwerk praktijken voor gezinnen met jonge kinderen theoretiseren

Doctorand(us/a): Melissa Dierckx
Omschrijving: Sociale cohesie als theoretisch concept staat onder druk door verschillende maatschappelijke veranderingen zoals globalisatie en een stijgende culturele diversiteit. In lijn hiermee worden sociaalwerk praktijken voor gezinnen met jonge kinderen naar voor geschoven als diensten die de sociale cohesie in onze samenleving kunnen bevorderen. Ondanks de belangstelling voor sociale cohesie zorgt een gebrek aan conceptualisering ervoor dat een operationalisering en studie naar de impact van deze sociaal werkpraktijken voor gezinnen met jonge kinderen op sociale cohesie niet mogelijk is. Door een triangulatie van resultaten, bekomen via een verscheidenheid aan onderzoeksmethoden, draagt dit onderzoek bij aan de conceptualisering en operationalisering van sociale cohesie in sociaalwerk praktijken voor gezinnen met jonge kinderen in contexten van toenemende diversiteit.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Michel Vandenbroeck, Jochen Devlieghere (Vakgroep Sociaal Werk En Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: oktober 2019 - oktober 2023

Terugkeer in contextueel perspectief: de impact van verwachtingen van de gemeenschap op re-integratieprocessen van teruggekeerde migranten in Kameroen van teruggekeerde migranten in Kameroen

Doctorand(us/a): Presca Esseh Wanki
Omschrijving: Migratie wordt in Kameroen vaak gelinkt aan specifieke verwachtingen vanuit de gemeenschap, in het bijzonder met betrekking tot het delen van extra inkomstenbronnen. Dit onderzoek gaat een stap verder en bestudeert hoe deze perspectieven vanuit de gemeenschap re-integratieprocessen van teruggekeerde migranten beïnvloeden. Dit zal onderzocht worden op twee niveaus: (1) de verwachtingen van de lokale gemeenschap naar terugkeerders toe, en (2) de formele ondersteuningsstructuren die aanwezig zijn voor terugkeerders. Naast het verhogen van de wetenschappelijke kennis zal deze studie leiden tot duidelijke aanbevelingen voor beleid en praktijk die deze re-integratieprocessen kunnen faciliteren.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Ine Lietaert, Ilse Derluyn (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: oktober 2018 - maart 2022

Sociaal werk, welzijn en gezondheid: Sociale grondrechten realiseren in interprofessionele samenwerking

Doctorand(us/a): Nele Feryn
Omschrijving: De gezondheidszorg in Europa is wordt geconfronteerd met uitdagingen: de vergrijzing, demografische veranderingen, ongelijkheden, complexe zorgbehoeften enz. De complexiteit van de gezondheids- en sociale problemen vereisen een betere coördinatie tussen de gezondheids- en welzijnssector en de belangrijkste beroepen binnen deze diensten. Hoewel de veronderstelling dat complexe sociale en gezondheidsvraagstukken beter gezamenlijk worden aangepakt, is er geen duidelijk inzicht in de realisatie van het recht op maatschappelijke dienstverlening. Er is dus nood aan verdiepend onderzoek over hoe de transitie van de eerstelijnszorg zich afspeelt op het kruispunt van sociaal werk en gezondheid en hoe (en of) interprofessionele samenwerking bijdraagt tot het recht op maatschappelijke dienstverlening de realisatie van sociale rechten. Daarnaast is het doel van deze studie om de factoren in kaart te brengen die samenhangen met de mogelijke leereffecten van interprofessionele samenwerking.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose, Joris Decorte (Vakgroep Sociaal Werk En Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: maart 2019 - maart 2025

Vergelijk het onvergelijkbare. Prioriteitsbepaling in de jeugdhulp als praktijk van morele oordeelsvorming

Doctorand(us/a): Koen Gevaert
Omschrijving: De hulpverlening aan kinderen en jongeren staat onder druk omwille van de schaarste van het hulpaanbod. Het aantal hulpvragers is vele malen groter dan wat de georganiseerde hulpverlening aankan. Deze problematiek zorgt ervoor dat er een belangrijke besluitvorming ontstaat inzake prioriteit: welke individuele hulpvraag krijgt voorrang ten opzichte van andere en waarom? Deze vraag stelt zich als een moreel dilemma. Er is geen eenduidige goede keuze; er is alleen de uitdaging om een zo rechtvaardig mogelijke keuze te maken. In Vlaanderen wordt deze besluitvorming bepaald door het kader van de integrale jeugdhulp. In dit doctoraatsonderzoek focussen we op deze besluitvorming aan de hand van drie vragen: 1/ Welk ethisch kader is er aanwezig in de bestaande regelgeving die deze praktijk stuurt?, 2/ Welke kenmerken heeft het besluitvormingsproces dat zich in de praktijk voordoet? en 3/ In welke zin kunnen we dit besluitvormingsproces begrijpen als een praktijk van morele oordeelsvorming?
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Rudi Roose, Sabrina Keinemans (Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht)
Startdatum: januari 2017

Meten en monitoren van kwaliteit in de kinderopvang in relatie tot respect voor diversiteit

Doctorand(us/a): Jeroen Janssen
Omschrijving: De opvoeding van kinderen in de voorschoolse kinderopvang wordt beschouwd als een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid tussen het private en publieke domein. Ouders en kinderopvang zijn m.a.w. opvoedingspartners, hetgeen een zekere mate van ouderparticipatie, inspraak en wederkerigheid veronderstelt. Pedagogische kwaliteit is in deze optiek steeds het resultaat van onderhandeling en onderlinge afstemming. Ouders, personeel en beleid kunnen echter verschillende verwachtingen hebben ten aanzien van de opvoeding van jonge kinderen of van de gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid an sich. Het doctoraatsonderzoek focust op drie perspectieven in het samen opvoeden, nl. het perspectief van beleid, ouders en personeel (organisatoren/verantwoordelijken en kinderbegeleiders).
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Michel Vandenbroeck, Ferre Laevers (Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs, KU Leuven)
Startdatum: november 2013

Van gespecialiseerde medische zorg tot herstelgerichte gemeenschapszorg en weer terug: een historische analyse van sociaal werk praktijken in de behandeling van verslaving in Noorwegen

Doctorand(us/a): Kenneth Arctander Johansen
Omschrijving: Dit doctoraatsproject is een genealogisch onderzoek naar de wijze waarop verslavingsproblemen in Noorwegen sinds de 19de eeuw geconcipieerd zijn (welke verslavingen worden als welke problemen gecatalogeerd), welke behandelingswijzen daarvoor zijn ingezet en met welke legitimeringen. Op basis van die genealogische analyses kunnen vragen gesteld worden bij actuele ontwikkelingen in de identificatie en behandeling van verslaving.
Doctoraat in het Sociaal werk
Promotor(en)Michel Vandenbroeck, Stijn Vandevelde (Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: 2014

De politieke re-integratie van teruggekeerde migranten in het kader van doelstelling 21 van het Migratie Pact

Doctorand(us/a): Rossella Marino
Omschrijving: De internationale gemeenschap keurde het VN Migratie pact goed in december 2018. Dit pact is de meest recente akkoord rond global migration governance en is een poging om migratie om te vormen tot een ordelijke en gunstig fenomeen. Objectief 21 van dit pact behandelt de terugkeer van migranten naar hun land van herkomst. Volgens dit objectief kan van “duurzame re-integratie” gesproken worden wanneer terugkeerders zicht hebben op werk. Er wordt niet gesproken over enige vorm van politieke re-integratie. Dit onderzoek start vanuit dit tekort en vanuit de noodzaak om de uitvoering van het migratie pact nauwgezet op te volgen. Het onderzoek focust zicht op de conceptualisering van duurzame re-integratie en politieke participatie van migranten die terugkeren naar Gambia, en hierbij begeleid worden door ondersteuningsprogramma’s.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Ine Lietaert
Periode: oktober 2019 - september 2023

Denken in drie. Een triadische benadering van sociaal werk

Doctorand(us/a): Luc Notredame
Omschrijving: Het doel van het proefschrift is de ontwikkeling van een kritische theorie van het sociaal werk, met als uitgangspunt de verwezenlijking van de sociale grondrechten als voornaamste opdracht van het sociaal werk. Dit beginsel van sociale rechtvaardigheid wordt in reliëf gezet door het te vergelijken met andere beginselen, zoals behoefte en verdienste. Een voorname methodologie vormt de triadische benadering als kennis- en actiestrategie. De theorie wordt ontwikkeld tegen de achtergrond van de ontwikkeling en het functioneren van de Belgische verzorgingsstaat sinds de Tweede Wereldoorlog, en van de verhouding tussen openbare en private voorzieningen. Als empirische referenties gelden twee sleutelmomenten: de Organieke wet betreffende de OCMW (1976) en het 1ste Vlaams Welzijnscongres (1990).
Doctoraat in het Sociaal werk
Promotor(en): Maria De Bie, Rudi Roose (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: juli 2014

Professionals ondersteunen in het omgaan met meertaligheid in de voorschoolse opvoeding.

Doctorand(us/a): Brecht Peleman
Omschrijving: Hoewel meertaligheid de laatste decennia o.a. door deskundigen meer en meer gevaloriseerd wordt als een rijkdom en een opportuniteit, ontbreekt het veelal aan theorievorming en praktijk omtrent hoe met meertaligheid op een positieve manier kan worden omgegaan door professionals die met de jongste kinderen en hun ouders werken. Veel ouders die tot een taalminderheid behoren voelen zich ongerust over de meertalige opvoeding van hun kind en worden daarin niet altijd ondersteund. Voorschoolse voorzieningen hebben vaak de impliciete neiging om homogeniteit te bevorderen en diversiteit (inclusief meertaligheid) eerder te beschouwen als een te overwinnen probleem dan als een realiteit en een voorwaarde tot leren. Vanuit een sociaalpedagogisch perspectief onderzoekt dit doctoraatsproject de professionele ontwikkeling van kinderbegeleiders en kleuterleerkrachten werkzaam in een context van meertaligheid en diversiteit.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Michel Vandenbroeck, Piet Van Avermaet (Taalkunde, Universiteit Gent)
Periode: september 2018 - september 2022

 

De complexe dynamiek van dwang en keuze: de ervaring van terugkerende migranten en de perceptie van de gemeenschap in terugkeermigratieprocessen

Doctorand(us/a): Alina Penkala
Omschrijving: Deze studie heeft tot doel het begrip te verbeteren van de rol van dwang en keuze in migratieprocessen in de context van terugkeermigratie naar Oekraïne. Zowel binnen als buiten de academische wereld bestaat er een onderscheid tussen "gedwongen migranten" en "vrijwillige migranten", aangezien deze labels worden gebruikt door organisaties voor migratiebeheer. Erkend wordt echter dat de meeste migranten beide elementen (dwang en keuze) ervaren in hun migratiebeslissingsproces, maar er is weinig bekend over hoe de ervaringen van dwang en keuze hun situatie na terugkeer beïnvloeden. Bovendien zal het onderzoek ook nagaan of leden van de gemeenschap waar migranten naar terugkeren, bepaalde percepties hebben over het gedwongen/ vrijwillige karakter van de terugkeer van deze migranten, en of die percepties hun houding ten opzichte van terugkeerders en de steun die zij bereid te geven, beïnvloeden.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Ine Lietaert, Ilse Derluyn (Social Werk en Sociale Pedagogiek, Gent Universiteit)
Periode: 2019 - september 2023

Check point Griekenland: niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in transit en hun psychosociaal welzijn

Doctorand(us/a): Marina Rota
Omschrijving: Dit onderzoek maakt deel uit van het ERC CHILDMOVE-project en vindt plaats in Griekenland dat, naast Italië, een van de belangrijkste toegangspunten tot de EU is. Het onderzoek richt zich op niet-begeleide buitenlandse minderjarigen die via Griekenland de EU zijn binnengekomen en die daar zijn achtergebleven of die voortdurend proberen om alternatieve wegen naar andere EU-landen te vinden. Dit mixed-methods onderzoek heeft als hoofddoel onze kennis te verbeteren over de impact van de ervaringen van kinderen tijdens de vlucht aan zijn psychisch welzijn. Hun verhalen worden verzameld op verschillende plekken en tijdstippen zodat de evolutie van hun inspanningen om een plek te vinden die zij ‘thuis’ kunnen thuis noemen beter aangetoond kan worden.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Ilse Derluyn, Ine Lietaert (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: april 2017 - april 2021

Van schooluitval naar betekenisgeving: sociaal werk en onderwijs als hefbomen?

Doctorand(us/a): Juno Tourne
Omschrijving: Vroegtijdig schoolverlaten neemt een prioritaire plaats in binnen onderwijsbeleid, -praktijk en onderzoek. Hierbinnen kan hedendaags een duidelijk human capital perspectief onderscheiden worden, hetgeen leidt tot ‘strong education’. Gezien deze huidige aanpak noch de hoeveelheid vroegtijdige schoolverlaters noch de ongelijkheid in ons onderwijssysteem vermindert, stelt dit onderzoek The Capability Approach als alternatief perspectief voorop. Er wordt onderzocht hoeveel ruimte jongeren vandaag de dag in onderwijs nog krijgen voor zingeving en exit, en hoe hierop wordt gereageerd. Met exit verwijzen we naar de mogelijkheden die jongeren hebben om (tijdelijk) te ontsnappen uit onderwijs, door bijvoorbeeld ongemotiveerd gedrag, spijbelen en (tijdelijke) schooluitval, aan een redelijke prijs. Met redelijk bedoelen we, bijvoorbeeld, als de mogelijkheid er is om later opnieuw aan te sluiten.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Lieve Bradt , Rudi Roose (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: oktober 2018 - oktober 2022

Transformatief leren: op zoek naar educatief perspectieven in de mobilisering van sociale vrouwenbewegingen in de IGBO-gemeenschap

Doctorand(us/a): Uchendu Uchechukwu Ethelbert
Omschrijving: Sinds de prekoloniale, over de koloniale tot in de huidige postkoloniale tijden heeft Nigeria altijd heel wat vrouwenorganisaties gekend, die een belangrijke politieke vertegenwoordiging betekenden. Dit onderzoek vindt plaats in Igboland in Nigeria, een bijzonder interessante plek om de geschiedenis van vrouwenbewegingen te bestuderen. Na een historische studie, situeert het onderzoek zich in de periode na 1980 en gaat via kwalitatieve methodologieën na hoe de participatie aan deze emancipatorische vrouwenbewegingen zich verhoudt tot sociale verandering. Het onderzoek baseert zich op feministische theorieën uit het Zuiden die een welkome aanvulling bieden bij meer traditionele concepten en theorieën.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Vandenbroeck Michel, Griet Roets
Startdatum: oktober 2013