Info over stages afstudeerrichting Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid

Wil u een student master bedrijfspsychologie binnen uw organisatie stage laten lopen?

Bent u een stagegever?

Om als stagegever te kunnen fungeren moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

Vormelijke voorwaarden

 •  De stagegever moet een universitair psycholoog (=licentiaat of master in de psychologie) tewerkstellen die als stagementor kan optreden en instaat voor de dagelijkse begeleiding, feedback en evaluatie.
  • Op advies van de opleidingscommissie Psychologie kan van deze diploma voorwaarde afgeweken worden. De student neemt daarover contact op met stagecoördinator .
 • Voor een optimale en kwaliteitsvolle begeleiding tijdens de stage worden maximaal 2 stageplaatsen per stagementor toegelaten
 • De stage is onbezoldigd.

Inhoudelijke voorwaarden

 • De stagegever moet aan de stagiair taken toevertrouwen die een progressieve introductie in de beroepsbezigheden van de bedrijfspsycholoog toelaten en dit op masterniveau
 • De stage moet voldoende psychologische aspecten bevatten
 • De student moet de mogelijkheid krijgen om mee te werken en de verantwoordelijkheid te krijgen over minimaal één project.
  • dit wordt geconcretiseerd in het document taakomschrijving (wordt ingevuld door de student)
 • Tijdens de stage wordt van de stagementor verwacht:
  • dat u aanwezig bent op de digitale infosessie voor stagementoren (voor aanvang van de stage)
  • dat u een gesprek voert met de student over leerdoelen, projecten en evaluatie (start stage)
   • dat u een gedragscode onderschrijft (wordt u bezorgd door de stagiair bij aanvang van de stage)
  • dat u in overleg met andere medewerkers van uw bedrijf instaat voor de dagelijkse begeleiding en feedback
  • dat u de student de mogelijkheid biedt om tijdens de stage 1 dag per maand(terugkomdagen) naar de faculteit te komen voor reflectie

  • dat u minimum 1 tussentijdse evaluatie en 1 eindevaluatie registreert
  • dat u bij een negatief evoluerende stage, zo vroeg mogelijk contact opneemt met de interne stageverantwoordelijke

Aanbieden van een stageplaats

Dat kan via de Get Recruited website

 1. U registreert zich als bedrijf.
 2. Uw registratie wordt gecontroleerd en indien u voldoet aan de voorwaarden goedgekeurd
 3. Door aan te melden kan u uw gegevens beheren en een stageaanbod toevoegen.

Let op: indien u reeds heeft deelgenomen aan de Stagebeurs en of u een stageaanbod heeft geregistreerd op Get Recruited, dan kan u uw stageaanbod aanpassen of inschrijven voor de Stagebeurs door aan te melden.

Stagebeurs Get Recruited

Reeds een aantal jaar organiseert de vakgroep de Stagebeurs Get Recruited waarbij u via speeddates studenten kan ontmoeten:

   • Voor het academiejaar 2023-24 is dit op vrijdag 2 december 2022 

getrecruited.png

Heeft u vragen over het stageaanbod of de stagebeurs Get Recruited?

of neem contact op met:

  

Stageperiode

 

 • Voor het academiejaar 2022-23 hebben alle studenten master Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid een passende stageplaats gevonden, ze zijn gestart op maandag 26 september 2022 met hun stage.

 • Tijdens het academiejaar 2023-2024 lopen de master studenten afstudeerrichting Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid een stage van 24 weken.

  • Duur: 24 aaneensluitende weken van 5 dagen (= 120 dagen)
start: maandag 25 september 2023 (aanvang academiejaar 2023-2024)
einde: vrijdag 8 maart 2024
 • De einddatum kan verlengd worden tot maximum vrijdag 22 maart 2024 (mogelijke inhaal periode vanwege ziekte)
 • Tijdens de stageperiode zijn er 8 terugkomdagen voorzien (1 per maand). De terugkomdagen tellen mee als stagedag.
 • Tijdens de stageperiode heeft de student recht op 4 vakantiedagen die in onderling overleg (student – stagegever) vrij in te plannen zijn (bijv. aansluitend tussen kerst en nieuw, op een ander moment, of versnipperd over de stageperiode). Deze vakantiedagen zijn surplus bij wettelijke feestdagen maar niet bij eventuele collectieve sluitingen van de organisatie. De student bespreekt met de stagementor wanneer deze dagen opgenomen worden. Vakantiedagen kunnen niet opgenomen worden tijdens de intervisiebijeenkomsten aangezien de student dan op de universiteit (on campus of online) verwacht wordt voor intervisies.

 • De 4 wettelijke feestdagen (1 en 11 november, 25 december en 1 januari) moeten niet ingehaald worden.

 

Stagehandleiding / Work placement manual


Meer uitgebreide informatie over de stage en de stagebegeleiding kan u vinden in de stagehandleiding.
More detailed information about the internship and the internship guidance can be found in the work placement manual.

 

Contact

 Vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving

Gerelateerde inhoud