Lopend onderzoek

Postdoctoraal onderzoek: De rol van kwaliteit van leven bij meisjes in detentie in het verklaren van delinquentie in de ontluikende volwassenheid

Het is onduidelijk waarom sommige meisjes na detentie stoppen met het plegen van feiten, terwijl anderen dit niet doen. De meerderheid van de prospectieve studies bij deze meisjes vertrekt vanuit een risicomanagement (in plaats van een sterktegerichte empowerende) benadering. Hierdoor dreigt men cruciale elementen over het hoofd te zien die mogelijk relevant zijn in het kader van de rehabilitatie van deze groep jongeren. Met de huidige studie zetten we een belangrijke stap richting een sterktegerichte empowerende benadering van meisjes in detentie. We doen dit door de rol van hun kwaliteit van leven te bestuderen in het verklaren van delinquentie in de ontluikende volwassenheid, vertrekkend van het ‘Good Lives Model (GLM) of offender rehabilitation’. Het onderzoek wordt uitgevoerd op een steekproef van 147 meisjes in detentie: het betreft een kwantitatieve en kwalitatieve follow-up meting 4 jaar na detentie (T4), voortgaand op eerdere metingen bij aanvang van (T0), tijdens (T1-T2) en 6 maand na detentie (T3).

Lore Van Damme (promotor: Prof. Dr. Wouter Vanderplasschen)

Het verband tussen (het gebrek aan) communicatie over seksualiteit in private en publieke contexten en seksualiteitsbeleving en seksueel welzijn bij vrouwen met een ruggenmergletsel

Seksualiteit is tijdens de laatste vier decennia minder taboe geworden in het Westen. Toch volgde de erkenning dat mensen met een fysieke functiebeperking ook snakken naar affectie, intimiteit en de capaciteit alsook het recht om zich seksueel uit te drukken pas heel recent. Dit doctoraat (2014-2018) vertrekt vanuit de stelling dat de stilte omtrent "functiebeperking en seksualiteit" schadelijk kan zijn voor de seksuele beleving van vrouwen met een ruggenmergletsel doordat deze stilte hun seksualiteit o.a. abnormaliseert in scherp contrast met het huidige publieke discours over hoe vrij men mag dromen en zich mag gedragen als een seksueel wezen. Vijf kwalitatieve studies analyseren via thematische analyse, interpretatieve fenomenologische analyse en auto-etnografie hoe vrouwen met een ruggenmergletsel hun seksualiteit beleven, hoe deze percepties samenhangen met hun (gebrek aan) communicatie-ervaringen omtrent seksualiteit in intieme interactie (met partners, vrienden) en meer publieke contexten (zorgsector, media, onderwijs), en hoe deze ervaringen kunnen verklaard worden door de percepties/evaluaties/verwachtingen van emotioneel nabije personen en publieke actoren omtrent communicatie over seksualiteit.

Inge Blockmans (promotoren: Prof. Dr. Geert Van Hove, UGent en Prof. Dr. Paul Enzlin, KU Leuven)

DE CODE VAN LODE - Een portret van een zus.

Trefwoorden: Art-based research. visuele antropologie, narratief levensverhaalonderzoek, familiecultuur, Disablity studies

Deze auto-etnografische studie schetst a.h.v. art-based research het portret van een zus van een persoon met een beperking. Vanuit een insiderspositie wordt er dieper in gegaan hoe de code van Lode binnen het familieleven ervaren wordt. Het onderzoeksmateriaal wordt a.h.v. longitudinaal veldwerk verzameld en na afloop aan de hand van key-incidents geanalyseerd en gesynthetiseerd.

Marieke Vandecasteele (promotoren: Prof. Dr. Geert Van Hove en Dr. Elisabeth De Schauwer, UGent)

Perspectieven van personen met een dubbele diagnose op weg naar herstel: Een fenomenologische benadering

In recente ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg heeft op internationaal vlak een opmerkelijke shift plaatsgevonden van een medische benadering van psychiatrische stoornissen naar een meer herstelgerichte benadering, gevoed door het besef dat geestelijke gezondheidszorg afgestemd zou moeten zijn op de individuele noden van haar gebruikers. Dit onderzoeksproject focust op personen met dubbeldiagnose (m.n. het samengaan van een psychiatrische stoornis en een drugsproblematiek) en heeft tot doel een conceptueel kader rond herstel te ontwikkelen, de actieve ingrediënten van herstelgerichte zorg te identificeren, de rol van ervaringsdeskundigen in kaart te brengen en inzicht te verwerven in het gebruik van meetinstrumenten binnen een herstelgerichte context. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een fenomenologische methode, die het perspectief van patiënten zelf centraal stelt.

Clara De Ruysscher (promotoren: Prof. dr. Stijn Vandevelde en Prof. dr. Stijn Vanheule)

Onzekerheid in de context van conflict, ontheemding en kampen.

Situaties van conflict, ontheemding en kampen worden in zowel academische literatuur als populaire media vaak beschouwd als extreem onzeker. Crisis wordt gezien als een radicale breuk met de dagelijkse normaliteit, en ontheemding en kampen als een tijdelijke grenservaring die weer ‘normaal’ wordt zodra mensen terugkeren naar huis. Maar voor veel mensen is crisis de dagdagelijkse realiteit, en vluchtelingensituaties duren vaak jarenlang. Bovendien weten we heel weinig over hoe vluchtelingen zelf onzekerheid ervaren, en over de rol die de sociale en politieke context hierin speelt. Hoewel onzekerheid een belangrijk thema is in de vluchtelingenliteratuur, is het vaker een impliciete veronderstelling, dan het oogmerk van onderzoek in het denken over vluchtelingenkwesties.

Deze kwalitatieve longitudinale studie volgt 30 Zuid-Sudanese jongeren die sinds april 2015 in het vluchtelingenkamp van Adjumani (Noord-Oeganda) verblijven gedurende een periode van 2 jaar. De studie wil inzicht verwerven in hoe jonge vluchtelingen onzekerheid ervaren en hiermee omgaan, en in hoe hun dagelijkse realiteiten en perspectieven voor de toekomst mee bepaald worden door de sociale en politieke context waarin ze leven. Aan de hand van empirisch onderzoek met jonge vluchtelingen en in dialoog met Refugee Studies literatuur, wil deze studie ook nadenken over de conceptuele instrumenten en aanpak die we gebruiken om kennis te verwerven over deze contexten, en alternatieve denkwijzen over vluchtelingenkwesties inspireren.

Julie Schiltz