Eline Decraene

Wetenschappelijk medewerker binnen de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren', binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent.

 

  |  +32 (0)9 331 03 19    |  +32 (0)9 264 86 64 (secretariaat)  |    Bureau 120.102

 Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

 

ElineDecraene

 

Begrijpend lezen

Leesmotivatie

Zelfregulerend leren

 

 

Vaardig lezen is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren aan onze huidige samenleving. Er bestaat echter een grote bezorgdheid over de leesvaardigheid en de leesmotivatie van onze Vlaamse jongeren. Dit geldt in het bijzonder voor leerlingen uit de B-stroom. Om die reden werd Lees Wijs in het leven geroepen, een project van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) voor leerlingen in de eerste graad van het secundair onderwijs. Het project heeft als doel om het leesplezier en het leesbegrip van leerlingen te bevorderen. Om het project te monitoren is er ook een onderzoeksluik aan gekoppeld. Hierbij wordt de leesmotivatie, het leesbegrip en het strategiegebruik van leerlingen in kaart gebracht aan het begin en aan het einde van het schooljaar. Ook de leraren vullen op deze momenten een vragenlijst in rond het leesonderwijs in hun klas. Op die manier krijgen we inzicht in de noden van zowel leerlingen als leraren in de B-stroom om hen in de toekomst beter te kunnen ondersteunen.

 

Een tweede project waar ik aan meewerk is TutorBabbel. TutorBabbel is een initiatief dat tot doel heeft om de slaagkansen van leerlingen in een kwetsbare onderwijspositie te versterken. Zelfregulerende vaardigheden, die van belang zijn voor levenslang leren en leerprestaties van leerlingen, staan hierbij centraal. Tijdens het project geven eerste masterstudenten Pedagogiek en Onderwijskunde ondersteuning bij het ‘leren leren’ aan kleine groepjes leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. De studenten nemen de rol van tutor op en coachen de leerlingen tijdens de lesuren bij het plannen, doelen stellen, selecteren van leerstrategieën, monitoren van het eigen leerproces en zelfevaluatie. Via een portfolio reflecteren de studenten over het hun eigen leerproces als tutor en het leerproces van de tutees.