CSL als ervaringsgerichte onderwijsvorm

CSL als ervaringsgerichte onderwijsvorm

Studenten passen in CSL dus de theoretische leerinhouden toe tijdens een praktijkervaring. Concreet krijgt deze de vorm van een maatschappelijk engagement, waarover studenten bovendien reflecteren.

Andere ervaringsgerichte onderwijsvormen

Practicum, stage en veldwerk

Didactische werkvormen zoals practicum, stage en veldwerk zijn onderwijsactiviteiten die georganiseerd worden met het oog op het verwerven van vooropgestelde competenties door studenten.

Hoewel de praktijkervaring van de student zeker waardevol kan zijn in de context waar deze plaatsvindt, is het niet het intentionele uitgangspunt om tijdens de praktijkervaring tegemoet te komen aan duidelijk geïdentificeerde maatschappelijke noden en doelen in de gemeenschap. Bij CSL is die wederkerigheid net wel een belangrijk en wezenlijk kenmerk.

Voorbeeld: Studenten uit de Master Sociaal Werk doen een stage in een OCMW, waarbij het de bedoeling is dat studenten kennis en vaardigheden toepassen om competenties te ontwikkelen. De bijdrage van de student aan de maatschappelijke voorziening kan zeker en vast waardevol zijn, maar dat is niet het centrale uitgangspunt.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is een activiteit die op vrijwillige basis wordt uitgevoerd en gericht is op bepaalde maatschappelijke doelstellingen.

Hoewel studenten binnen de universiteit vrijwilligerswerk kunnen doen, en zich inzetten voor bepaalde maatschappelijke doelstellingen, wordt dit niet als CSL beschouwd. Er is immers geen link met het curriculum. Vrijwilligerswerk kan uiteraard wel leiden tot een leersituatie voor de uitvoerder, maar dit is niet specifiek gericht op het verwerven van academische competenties binnen het curriculum.

Voorbeeld: Studenten uit de Master Orthopedagogiek krijgen de mogelijkheid zich in te schrijven voor een vrijwilligersproject in een lokaal ziekenhuis en in de context daarvan regelmatig een persoon met een mentale beperking bezoeken. Zij bieden morele steun en een luisterend oor. In ruil krijgen de studenten een cinematicket bij de studioscoop voor hun engagement. Hoewel studenten kunnen bijleren op vele vlakken, is dit niet uitdrukkelijk vooropgesteld in leerdoelen binnen het curriculum.

Naar de andere kenmerken

>> Drie componenten in CSL

>> Maatschappelijk engagement in een reële context

>> Wederkerigheid

>> Curriculair

Bronnen

Furco, A. (1996). Service-learning: A balanced approach to experiential education. Expanding boundaries: Serving and learning, 1, 1-6.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice-Hall.