Strategisch management

Opleiding

Postgraduaatsopleiding Social Profit en Publiek Management

Faculteit

Economie en Bedrijfskunde

Maatschappelijk engagement

Omschrijving

De studenten voeren, in overleg met de organisatie, een SWOT-analyse uit die het strategische speelveld en de strategische opties van een organisatie uit de publieke of social-profit sector in kaart brengt. Centrale vragen hierbij zijn: Wat zijn de opportuniteiten en bedreigingen? Wat zijn de sterkten en zwakten? Op basis van deze analyse is het mogelijk strategische issues te identificeren en bijgevolg veranderingen en/of verbeteringen te stimuleren. De benodigde informatie, verzamelen studenten aan de hand van brainstormsessies, vragenlijsten, diepte-interviews, groepsgesprekken, dataverzameling (kwantitatief en kwalitatief), continue monitoring en management rapportages en documentenanalyse (rekeningen, balansen, jaarverslagen, inspectieverslagen, ...).

Gemeenschap en partnerschappen

De studenten voeren een SWOT-analyse uit met een publieke of social-profit organisatie als onderwerp. Deze organisaties zijn gericht op het verlenen van diensten van sociale aard aan leden en gemeenschappen. Dergelijke organisaties realiseren dus maatschappelijke doelstellingen. Voorbeelden van organisaties waar studenten actief zijn, zijn beschutte en sociale werkplaatsen, residentiële en ambulante zorg voor personen met een beperking, OCMW’s, ouderenzorg, socioculturele organisaties, VDAB, …

Maatschappelijke en/of sociaal relevante doelen

Uit de SWOT-analyse kunnen bepaalde nieuwe strategische doelstellingen en keuzes voortvloeien. Op die manier zijn de organisaties uiteindelijk beter gewapend om de maatschappelijke doelstellingen, zoals in de missie en visie geformuleerd, te bereiken. De oefening vormt tevens een insteek en motivatie voor de betrokken publieke en social-profit organisaties om hun bestaande strategische evaluaties te toetsen en eventueel bij te sturen.

Academische leerinhoud en leerdoelen voor de student

 • Het belang van strategisch management binnen publieke en social-profit organisaties inzien.
 • Inzien hoe strategisch management binnen publieke en social-profit organisaties kan worden toegepast.
 • Essentiële modellen en theorieën voor het uitbouwen van een strategisch beleid van publieke en social-profit organisaties kunnen toepassen.
 • Processen van strategisch management binnen publieke en social-profit organisaties kunnen analyseren.
 • Voorstellen voor het optimaliseren van strategische processen binnen publieke en social-profit organisaties kunnen formuleren.

Maatschappelijke en persoonlijke leerinhoud en leerdoelen voor de student

 • Breder en dieper inzicht krijgen in de sociale en maatschappelijke problemen waar de betrokken publieke en social-profit organisaties een antwoord op trachten te formuleren.
 • Ontwikkelen van een maatschappelijk betrokken visie en bewustzijn op de samenleving.
 • Studenten vertrouwd maken met de stakeholderbenadering: maatschappelijke betrokkenheid is een essentieel onderdeel van goed management.
 • Studenten inzicht verschaffen in de toepasbaarheid van managementtechnieken in een publieke en social-profit context teneinde het waardecreërend vermogen van deze organisatie te stimuleren.
 • Verwerven van sociale vaardigheden en attitudes.
 • Leren toepassen van specifieke academische kennis en instrumenten in de praktijk.

Reflectie

Door middel van reflectie:

 • denken de studenten na over de meerwaarde die zij bieden in de gemeenschap.
 • groeit de maatschappelijke betrokkenheid.
 • verwerven studenten de benodigde analytische, creatieve en sociale vaardigheden en attitudes om academische kennis in de praktijk toe te passen.
 • leren de studenten over hun eigen rol als toekomstig manager in bepaalde organisaties die zich richten op een complexe samenleving, aan de hand van bepaalde maatschappelijke en sociale doelen.
 • Studenten leren om vanuit theoretische inzichten kritisch te reflecteren op hun ontwerpactiviteiten, door middel van intervisiegesprekken.

Contact

Verantwoordelijke lesgever: Prof. dr. Sebastian Desmidt
Sebastian.Desmidt@UGent.be