Orthopedagogische coaching en consultatie

Opleiding

Master of Science in de Pedagogische Wetenschappen – afstudeerrichting Orthopedagogiek

Faculteit

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Maatschappelijk engagement

Omschrijving

De studenten die het opleidingsonderdeel 'Orthopedagogische Coaching en Consultatie' volgen, coachen jongeren/volwassenen in diverse trajecten (o.a. anderstalige nieuwkomers, niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, personen met een beperking…) in samenwerking met partners in het orthopedagogisch werkveld. Een student coacht bijvoorbeeld een jonge vrouw met een motorische beperking die haar kan bijstaan in het opnieuw aanleren van het gebruiken van het openbaar vervoer en het ondersteunen bij sociale en sportactiviteiten.

Gemeenschap en partnerschappen

Dit initiatief richt zich tot orthopedagogische doelgroepen, zoals niet-begeleide minderjarige inburgeraars, anderstalige nieuwkomers, kinderen/jongeren/volwassenen met een verstandelijke beperking, auditieve beperking, meervoudige beperking, visuele beperking, auditieve beperking, motorische beperking…

De studenten engageren zich in een zinvol coaching traject, dat tot stand komt op basis van concrete coaching vragen van partners in het orthopedagogisch werkveld of organisaties die raakvlakken hebben met het veld. Voorbeelden van partners zijn:

 • Intercultureel Netwerk Gent
 • Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers
 • Begeleidingscentra voor personen met een beperking
 • De integrale jeugdzorg
 • Centra voor leerlingenbegeleiding
 • Kind en gezin
 • Scholen

Maatschappelijke en/of sociaal relevante doelen

Studenten gaan vanuit een pedagogische invalshoek de maatschappij actief mee vormgeven, door een oefening te maken inzake coaching, consultatie en/of individuele begeleiding. Dit op basis van concrete coachingvragen van praktijk- en onderwijspartners. Dit leidt niet enkel tot het mee vormgeven aan van het fysisch, psychisch en sociaal welzijn van de doelgroep, maar ook tot de input van academische expertise van studenten in het orthopedagogisch werkveld.

Academische leerinhoud en leerdoelen voor de student

 • Leren ethisch pedagogisch handelen.
 • Methodisch leren handelen met het oog op verbetering van pedagogische processen.
 • Leren omgaan met een veelheid aan theoretische modellen en onderzoeksbenaderingen die relevant zijn voor de pedagogische wetenschappen.
 • Vanuit een gefundeerde kennis van verschillende modellen en benaderingen een concrete coaching- of consultatiesituatie kunnen vormgeven.
 • Actief participeren in belangrijke orthopedagogische (maatschappelijke) discussies inzake de vormgeving van coaching- en consultatiebenaderingen in verbijzonderde stituaties.

Maatschappelijke en persoonlijke leerinhoud en leerdoelen voor de student

 • Leren vanuit een pedagogische invalshoek de maatschappij actief mee vormgeven.
 • Leren reflecteren over het eigen functioneren als coach, het eigen professioneel groeiproces, eigen leerinzichten, …

Reflectie

Door middel van reflectie:

 • leren de studenten inzicht krijgen in de professionele groei als coach.
 • leren de studenten inzicht krijgen in het eigen functioneren en handelen, de rol en positionering als coach, de relatie met de gecoachte(n) en de concrete interventies.
 • leren de studenten tot leerinzichten te komen, gekoppeld aan de hoorcolleges.

Studenten leren om vanuit theoretische inzichten kritisch te reflecteren op hun coachingactiviteiten door middel van:

 • portfolio.
 • intervisiegesprekken.
 • reflectieverslag.

Contact

Verantwoordelijk lesgever: dr. Sofie Vindevogel
Sofie.Vindevogel@UGent.be