Maatschappelijke verantwoordelijkheidszin

Actief burgerschap

Leerdoelen kunnen ook de klemtoon leggen op het leren begrijpen en leren handelen als actieve, verantwoordelijke burgers. Het uitgangspunt hierbij is dat studenten bepaalde waarden en attitudes ontwikkelen om deze rol in de toekomst te kunnen innemen.

Voorbeelden van na te streven doelen:

  1. De studenten ontwikkelen empathie, ethiek en een gevoel voor sociale verantwoordelijkheid.
  2. De studenten worden zich bewust van de waarde van maatschappelijke verantwoordelijkheid en investering in de gemeenschap via maatschappelijk engagement.
  3. De studenten ontwikkelen inzicht in hoe maatschappelijk engagement en actief burgerschap kan bijdragen tot de algemene kwaliteit van het leven in de gemeenschap en ontwikkelen een gevoel van verantwoordelijkheid, zowel voor zichzelf als voor de gemeenschap.

Maatschappelijke activiteit

Studenten die participeren aan CSL ontwikkelen idealiter de attitude om in de toekomst actief te participeren aan de maatschappij, bijvoorbeeld aan maatschappelijk relevante projecten of vrijwilligerswerk. De studenten ontwikkelen met andere woorden een attitude tot het actief investeren in gemeenschappen. Actief burgerschap impliceert dus onder meer het ondernemen van acties in de gemeenschap.

Voorbeelden van na te streven doelen:

  1. De student ontwikkelt een visie op sociale rechtvaardigheid en leert dit actief te stimuleren binnen een specifieke gemeenschap.
  2. De student ontwikkelt de bereidheid om actief deel te nemen aan het openbare leven, het lezen van problemen in gemeenschappen en het zoeken naar oplossingen.
  3. De student verwerft inzicht in bepaalde maatschappelijke kwesties, en leert actief, in samenwerking met de partner, participeren in het zoeken naar oplossingen.
  4. De student wordt aangezet tot het deelnemen aan vrijwilligerswerk in het kader van maatschappelijk belang.

Ethiek

Leerdoelen kunnen zich ook binnen de ethische sfeer situeren. Het vormen van ethische attitudes en waarden zijn hierbij het uitgangspunt, ook van belang in het kader van maatschappelijk verantwoord burgerschap.

Voorbeelden van na te streven doelen:

  1. De student leert om ethisch te redeneren over sociale problemen.
  2. De student verwerft inzicht in ethische dimensies van bepaalde kwesties in de gemeenschap.
  3. De student verwerft waarden als integriteit, eerlijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en anderen, respect en rechtvaardigheid en leert deze waarden toepassen.

Naar de andere thema's

>> Maatschappelijke kennis

>> Maatschappelijke vaardigheden