Evaluatie van opleidingsonderdelen en opleiding door studenten

Onderwijsevaluatie van opleidingsonderdelen door studenten

De onderwijsevaluatie door studenten vormt één van de kernelementen van de interne kwaliteitscontrole en -bewaking van het onderwijs.

Er wordt aan de studenten na elk semester gevraagd om een aantal opleidingsonderdelen te beoordelen op efficiëntie en effectiviteit. Tevens wordt de taalbeheersing van de lesgever - bij gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands - in de onderwijsevaluatie opgenomen.

Om de eenvormigheid te garanderen worden elektronische of papieren vragenlijsten opgesteld met een gemeenschappelijke itemset (Algemene vragenlijst, Masterproef, Oefeningen, Ontwerpvak, Project vakgebonden, Project vakoverschrijdend en Stage).

De resultaten worden gebruikt voor feedback naar de docenten zelf, voor kwaliteitscontrole van het curriculum, de hervorming van de opleidingen en voor de onderwijsdossiers bij bevorderingen en aanstellingen.

De opvolging is toevertrouwd aan de onderwijsdirecteur en de kwaliteitscel onderwijs van de betrokken faculteit.

De studenten worden geïnformeerd over de resultaten en de opvolging via de studentenvertegenwoordigers in de kwaliteitscellen, de bevorderingscommissies, de faculteitsraden en de Raad van Bestuur.

Evaluatie van een opleiding door studenten

Een bevraging over een opleiding wordt jaarlijks of tweejaarlijks georganiseerd op het einde van de lesperiode van het tweede semester (mei).

Deze (elektronische) bevraging werd in 2010 uitgevoerd bij alle initiële bacheloropleidingen, masteropleidingen en schakelprogramma’s.

De vragenlijsten werden in overleg met de kwaliteitscellen van de faculteiten en de associatiepartners samengesteld en uitgetest.