Voorstellen 2018

Zelo: Zelfstudieomgeving voor Logica-vakken

Doel

Het project heeft tot doel om nieuwe modules te ontwikkelen voor de bestaande webtoepassing (Alice) voor zelfstudie zodat ze kan gebruikt worden in de logica-gerelateerde vakken uit de faculteit Wetenschappen, meer bepaald de vakken Redeneren, Abstraheren en Formuleren en Logisch programmeren uit de opleiding Informatica en Discrete Wiskunde 1 (onderdeel logica) en Logica uit de opleiding Wiskunde. Hiertoe zullen een aantal bijkomende opgavetypes geprogrammeerd worden en een aantal aanpassingen geïmplementeerd worden zodat de huidige zelfstudietoepassing voor logica-oefeningen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte ook nuttig kan worden ingezet in de logica-gerelateerde vakken van de Informatica- en Wiskundeopleidingen.

Contact

prof. dr. Kris Coolsaet
prof. dr. Eric Laermans
prof. dr. Christophe Scholliers
prof. dr. Leo Storme
prof. dr. Andreas Weiermann

Algoritmen aan het werk

Doel

Dit project is een uitbreiding van een 2016-innovatieproject. Dit project had tot doel de activiteit van studenten te verhogen bij het leerproces, met als uiteindelijke bedoeling om de effectiviteit van het leerproces te verhogen. Het is de bedoeling om de bestaande verzameling quizvragen en hands-on activiteiten verder uit te bouwen. Daarnaast wil men programmeeroefeningen rond algoritmiek uitwerken in de leeromgeving Dodona.

Contact

prof. dr. Veerle Fack

Unix shell commando’s en shell scripting: oefeningen met automatische beoordeling in Dodona

Doel

Het doel van dit project is om alle bestaande oefeningen die tijdens de afgelopen 12 jaar ontwikkeld werden voor het opleidingsonderdeel Computergebruik aan te bieden via Dodona. Hiervoor moeten de oefeningen omgezet worden naar het Dodona-formaat, en voorzien worden van testen voor automatische beoordeling. In functie hiervan zal ook de bestaande Unix-judge voor Dodona verder verfijnd worden om het beoordelen en de feedback nog beter te ondersteunen.

Contact

prof. dr. Peter Dawyndt

Automatische analyse van computationele complexiteit voor programmeeroefeningen rond bioinformatica-algoritmen en computationele biologie

Doel

In dit onderwijsinnovatieproject wil men de automatische beoordeling van ingediende oplossingen binnen de opleidingsonderdelen Computationele Biologie (bachelor en master in de Informatica) en Bioinformatica Algoritmen (master in de Bioinformatica; master in de Biochemie en de Biotechnologie) - twee opleidingsonderdelen waarin algoritmen en datastructuren centraal staan - uitbreiden met een beoordeling van de computationele complexiteit (tijds- en geheugencomplexiteit) van de aangebrachte oplossing. Hiervoor wordt het online leerplatform Dodona gebruikt. Met dit project wil men een nog meer activerende leeromgeving creëren binnen Dodona.

Contact

prof. dr. Veerle Fack
prof. dr. Peter Dawyndt

Research Data Management als nieuwe vaardigheid binnen de opleiding Chemie

Doel

De doelstelling van het project is om Research Data Management in een vroeg stadium als een nieuwe vaardigheid aan te brengen bij studenten vanaf het eerste jaar om hen zo: (1) kennis te laten maken met de noodzaak wetenschappelijke data duurzaam te beheren; (2) het onderscheid te leren maken tussen actieve data(stromen) en passieve data en de noodzaak deze laatste “leesbaar” aan te bieden aan derden; en (3) aan te leren hoe deze data te genereren, bewaren, van metadata te voorzien en duurzaam beschikbaar te stellen met aandacht voor basisvereisten van back-up, duplicatie, gestructureerd aanbieden van data. De finale doelstelling is Research Data Management als een opleidingsbrede eindcompetentie in de opleiding op te nemen.

Contact

prof. dr. Patrick Bultinck

Actief digitaliseren, delen en archiveren in het onderwijs rond Mineralogie, Petrografie, Bouwstenen en Sedimentologie

Doel

Studenten mobiliseren en activeren tijdens hoorcolleges en practica is prioritair binnen de vakgroep Geologie. In dit kader heeft de vakgroep ervoor gekozen om de huidige configuratie van beschikbare polarisatiemicroscopen aan te vullen met een microscopie-systeem dat studenten toelaat om live-stream beelden waar te nemen op het projectiescherm tijdens de hoorcolleges en practica. Verder laat dit systeem ook voor het eerst toe om de studenten zelf digitale beelden te laten maken tijdens practica, bachelor-stages en master-scripties. Dit systeem heeft als voordeel dat de digitale beelden tevens live op een beschikbare smartphone of tablet gevisualiseerd worden, ondersteund door Eduroam. Er wordt financiering gevraagd voor de aankoop van een polarisatie microscoop en een Wireless HD camera met microscopie imaging software.

Contact

prof. dr. Veerle Cnudde
prof. dr. Stijn Dewaele
prof. dr. Sebastien Bertrand

Opstarten MOOC ‘Introducing the building blocks of Geomatics’

Doel

Dit onderwijsinnovatieproject beoogt de opstart van een MOOC die focust op de inleidende begrippen binnen Geografie en Geomatica. Deze MOOC geeft een inleiding tot de verschillende deeldisciplines van Geomatica. Dit laat potentiële studenten secundair onderwijs toe om kennis te laten maken met Geomatica, zodat zij een gerichte studiekeuze kunnen maken. Daarnaast geeft de MOOC een ondersteuning aan studenten die opleidingsonderdelen binnen de opleiding Geografie en Geomatica volgen bij het instuderen van de leerinhoud. De MOOC kan ook gebruikt worden om basisbegrippen te introduceren voor (niet-geografie) studenten die wensen aan te sluiten bij opleidingsonderdelen gedoceerd aan de vakgroep of die instromen vanuit een andere opleiding. Tot slot is deze MOOC ook bedoeld voor Erasmusstudenten.

Contact

dr. Kristien Ooms
prof. dr. Philippe De Maeyer
prof. dr. Nico Van de Weghe

Een moderne (online) studie-ondersteuning voor het monitoraat

Doel

Met dit project wil men verder werken aan een goede online studie-ondersteuning vanuit het monitoraat door het ontwikkelen van een online monitoraatsplatform. Om te kunnen experimenteren met verschillende tools, wordt financiering gevraagd voor de aankoop van licenties om educatieve filmpjes te maken en digitale ondersteuning te bieden en de aankoop van Remarkable schrijftablet.

Contact

prof. dr. Annemie Adriaens

Online cursus fysica voor het monitoraat

Doel

Dit project wil online studiemateriaal uitwerken om in te zetten bij het monitoraat fysica. Het is de bedoeling om studenten bij problemen met een bepaald topic in eerste instantie te verwijzen naar dit online materiaal. Studenten komen immers vaak met dezelfde problemen naar het monitoraat en op deze manier kunnen meer studenten geholpen worden aan de hand van inleidende filmpjes.

Contact

prof. dr. Annemie Adriaens

Participatie van studenten

Doel

Als volwaardige partners in het bestuur van onze onderwijsinstelling is het belangrijk om de stem van de studenten te horen. Dit kan door een aantal participatieve acties op poten te zetten, enerzijds voor de internationale studenten (degree- en Erasmusstudenten) en anderzijds meer algemene participatieve acties voor alle studenten. Daarom zullen er groepsdiscussies en een internationaal marktje georganiseerd worden door de projectmedewerkers onderwijsinnovatie. De kosten worden gedragen door de budgetten voor internationalisering.

Contact

prof. dr. Annemie Adriaens

Communicatie en talentontwikkeling rond onderwijsinnovatie Faculteit Wetenschappen

Doel

Dit project wil het thema onderwijsinnovatie binnen de faculteit Wetenschappen en bij uitbreiding de AUGent verder in de schijnwerpers plaatsen. Men gelooft dat actieve communicatie m.b.t. onderwijsinnovatie cruciaal is om de dynamiek rond het thema te behouden. Hierbij worden de belangrijkste aandeelhouders rond onderwijsinnovatie, dus zowel de docenten als de studenten, bij dit proces betrokken. Dit gebeurt via volgende laagdrempelige participatieve acties: broodjes martinnovatie, de uitbouw van een workshop-aanbod voor docenten, ondersteuning bij de invoering van de nieuwe elektronische leeromgeving, website/nieuwsbrief, …

Contact

prof. dr. Annemie Adriaens