Voorstellen 2017

(Her)bronnen – een projectmeerdaagse voor de opleiding geschiedenis.

Doel

(Her)bronnen is een project van de opleiding Geschiedenis dat een alternatieve leeromgeving biedt waarin studenten diagonaal over de studiejaren heen samenwerken rond één centraal thema. Samen met het onderwijzend personeel en partners uit de brede erfgoedsector buigen ze zich over een aantal uitdagende deelprojecten uit de maatschappelijke praktijk wat leidt tot een collectieve tentoonstelling in het STAM. (Her)bronnen wil een leeromgeving aanbieden die studenten geschiedenis uitdaagt tot activiteiten, leerprocessen en leeruitkomsten die verborgen blijven in het reguliere opleidingstraject. Dit onderwijsinnovatieproject wil onderzoeken hoe (Her)bronnen als projectmeerdaagse van de opleiding geschiedenis organisatorisch en inhoudelijk kan uitgebouwd en verduurzaamd worden.

Contact

prof. dr. Bruno De Wever

Study Abroad Language Support (ALS)

Doel

Uit onderzoek blijkt dat er in een hedendaags buitenlandverblijf valkuilen verscholen liggen die een intens en gevarieerd contact met de doeltaal en de doelcultuur verhinderen. Hierdoor wordt het belangrijkste oogmerk van een buitenlandverblijf vanuit het standpunt van de opleiding ondermijnd. Daarom wil dit project een duurzaam opvolgsysteem voor de studenten uitbouwen tijdens hun buitenlandverblijf aan de hand van blended learning. Dit opvolgsysteem bestaat uit een combinatie van systeemgestuurde, peer-gestuurde en personeel-gestuurde interventies en wil de studenten aanzetten tot meer en divers contact met de doelcultuur en meer actief gebruik van de doeltaal. Naast de uitwerking van het blended learning opvolgsysteem (in samenspraak met de dienst Internationalisering en de verschillende taalafdelingen van VTC) zal er een app worden ontwikkeld app (SALSA, Study Abroad Language Support App) die de studenten aanzet tot een meer actieve integratie in het gastland en een intensiever gebruik van de doeltaal in diverse contexten.

Contact

prof. dr. June Eyckmans
prof. dr. Patrick Goethals
prof. dr. Veronique Hoste

Twitter in Humanities Teaching (THT)

Doel

Met "Twitter in Humanities Teaching" (THT) wil men een alternatieve leeromgeving ontwikkelen waar de evaluatie van de studenten gebaseerd is op samenwerkend leren en ‘peer tutoring’ tussen de studenten, authentieke interactie tussen de studenten en native speakers, en formatieve feedback van de lesgever. Hiervoor wordt Betwyll gebruikt, een gevorderd Twitter-achtig platform. Het project sluit aan bij twee vakken Italiaanse letterkunde (Ba2 en Ba3) waar de studenten tweets inhoudelijk leren gebruiken en daarbij discussie– en samenwerkingsvaardigheden ontwikkelen. De Italiaanse letterkunde wordt gebruikt als casestudy waarin de leeromgeving en de aangewende methodes worden getest. Dit kan inspirerend werken voor andere taalopleidingen.

Contact

prof. dr. Mara Santi