Voorstellen 2017

De tentoonstelling als presentatievorm: ontwerp, organisatie en productie van tentoonstellingen (documentatie, collecties & patrimonium, moderne en hedendaagse kunst)

Faculteiten

 1. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (hoofdpromotor)
 2. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Doel

Dit project wil de (master)opleiding Kunstwetenschappen en de (master)-opleiding Architectuur versterken door de tentoonstelling als een vakspecifiek onderzoeksinstrument en als een vakspecifieke vorm van onderzoeks-output te introduceren in het onderwijscurriculum. Met behulp van theoretische en praktische modules worden studenten uit beide opleidingen samengebracht om het medium en de format van de tentoonstelling, en de kunsttentoonstelling in het bijzonder, te exploreren.

Studenten leren werken met het medium van de tentoonstelling als een communicatie-en-presentatiemiddel en als onderzoeksinstrument. Er wordt aandacht geschonken aan zowel de lectuur en interpretatie van bestaande tentoonstellingen als aan het zelf concipiëren en effectief maken en opbouwen van een tentoonstelling.

Contact

prof. dr. Steven Jacobs

Durf experimenteren: naar een activerend toetsbeleid voor praktisch chemie-onderwijs en experimenteervaardigheden

Faculteiten

 1. Faculteit Wetenschappen (hoofdpromotor)
 2. Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
 3. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 4. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Doel

De doelstelling van dit project is tweeledig: (i) de optimalisatie van de inhoud van chemie-proeven voor verschillende groepen studenten, zodat deze beter zullen aansluiten met wat van studenten verwacht wordt binnen de opleidingen en hun beroepenveld, en (ii) de uitwerking van een nieuw en engagerend toetsbeleid voor praktische chemische vaardigheden. Dit zal gebeuren aan de hand van een universiteitsbrede inventarisatie van de verschillende chemie-practica (een peer-leerbezoek waarbij al het praktisch chemie-onderwijs intern gevisiteerd wordt). Daarnaast zal er ook een internationale benchmarking gebeuren. Tot slot wordt de praktische haalbaarheid van een efficiënt toetsbeleid onderzocht. De nieuwe proeven en experimenten zullen een sterk interdisciplinair karakter hebben.

Contact

prof. dr. Johan Winne

Authentiek toetsen van communicatieve vaardigheden: video-annotatie als oplossing.

Faculteiten

 1. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (hoofdpromotor)
 2. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 3. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 4. Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
 5. Faculteit Diergeneeskunde

Doel

Voor het aanleren van communicatieve vaardigheden moet er voldoende aandacht gaan naar het herhaald oefenen en tussentijds toetsen in reële praktijksituaties. Om hieraan tegemoet te komen wil dit project een digitale video-annotatietool inzetten die ook kan gebruikt worden om authentieke summatieve eindbeoordelingen te creëren.

Bij video-annotatie vormt diepgaand leren het uitgangspunt waarbij er kan ingezet worden op reflectie, zelfreflectie en peerevaluatie/peerfeedback. Dit kan zowel tijdens de stageperiodes als in de pre-stage jaren. De stages worden echter vaak beschouwd als de ultieme periode om de communicatieve vaardigheden in te oefenen binnen een professionele context. Onderling contact met peers en lesgevers is in die periode evenwel meestal beperkt. Met behulp van een online video-annotatietool kan reëel gespreksmateriaal verzameld en geanalyseerd worden met uitgebreide mogelijkheden voor zelfsturing.

Contact

prof. dr. Stefaan Van Damme

Naar een geïntegreerde loopbaantrajectbegeleiding.

Faculteiten

 1. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen (hoofdpromotor)
 2. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 3. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Doel

Dit project wil studenten bewuster laten omgaan met hun competenties, hen de relevantie ervan voor de arbeidsmarkt laten inzien, en hen tijdig onderbouwde loopbaankeuzes laten maken. Door de uitbouw van duurzame loopbaanoriëntatie-trajecten, wil men de studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt. Daarnaast zit er in het project ook een ‘wederkerigheid’: door het aanhalen van de band met het werkveld, ontstaat de mogelijkheid om vanuit dat werkveld terug te koppelen naar de programma’s van de opleidingen. Concreet kan op die manier het ‘employability-denken en handelen’ als een onderwijskundig concept sterker worden ingebed in de opleidingen en kwaliteitszorgmethodieken. Universiteitsbrede disseminatie wordt gerealiseerd door het ontwikkelen van een toolbox en train-the-trainer opleidingen.

Contact

prof. dr. Hendrik Vos