Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering

Visie

De UGent bundelde haar prioriteiten inzake Internationalisering een eerste maal in een Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering (GBI) voor de periode 2014-2018. Voortbouwend op dit 1e beleidsplan beoogt de UGent met het GBI 2019-2023 een koppositie in Europa in te nemen als universiteit die internationaal excelleert in onderwijs en -onderzoek, waar een internationale werk- en leeromgeving gecreëerd wordt waarin alle leden van de UGent-gemeenschap, ongeacht hun achtergrond, zich thuis voelen en waarin studenten op een optimale wijze worden voorbereid op de uitdagingen van de hedendaagse geglobaliseerde maatschappij en arbeidsmarkt over de landsgrenzen heen.

Waarom zet de UGent blijvend in op internationalisering?

 • Internationalisering is stimulans tot innovatie
 • Internationalisering creëert synergieën binnen en buiten de instelling
 • Internationalisering verhoogt de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en dienstverlening
 • Internationalisering heeft een sterke rol als motor voor innovatie en sociaal engagement
 • Internationalisering versterkt de uitstraling van de instelling

Een instellingsbrede visie op internationalisering

De UGent ziet internationalisering als een belangrijk middel om de interne en externe uitdagingen waarmee zij geconfronteerd wordt aan te pakken, de kwaliteit van eigen onderwijs, onderzoek en dienstverlening te optimaliseren en de internationale zichtbaarheid en uitstraling van de instelling te verhogen. Bij het nastreven van deze verschillende ambities worden ook afwegingen gemaakt, zoals mogelijke beperkingen die bedenkingen op het vlak van mensenrechten kunnen vormen in de keuze van partnerinstellingen en het verzoenen van deze ambities met een voortrekkersrol op vlak van duurzaamheid. Het internationaliseringsbeleid wordt hiertoe uitgewerkt binnen een holistisch en ethisch kader, dat aan de hand van een coherente visie richting geeft aan het UGent beleid binnen de bestaande internationale context.

UGent werkt hierbij met een model van ingebedde internationalisering, waarbij internationalisering onlosmakelijk verbonden is met andere universiteitsbrede beleidsvisies en –plannen, en verankerd is binnen de bestaande centrale en facultaire structuren. Zo zal de implementatie van het GBI sterk bijdragen tot de realisatie van de universiteitsbrede doelstellingen.

De vooropgestelde beleidskeuzes die UGent moeten toelaten een kwalitatief beleid te voeren om de beoogde leidende rol te verwerven en deze ambities te kunnen verwezenlijken, worden in het GBI 2019-2023 onderverdeeld in 4 clusters, waarbinnen 12 beleidsprioriteiten of werven worden gedefinieerd:

 • Aangepaste en doelmatige strategische keuzes maken aangaande kwalitatieve partnerschappen
 • Versterken van de huidige werking rond Regionale Platformen, Internationale Thematische Netwerken & Strategische Institutionele Partnerschappen
 • Uitrollen van het pilootproject ‘U4Society, an inclusive European University for all’
 • Verder uitbouwen van de UGent campus in Zuid-Korea (GUGC)
 • Versterken van de internationale uitstraling van UGent
 • Versterken van innovatierol van internationalisering binnen UGent via monitoring en rapportering
 • Samenwerken met universiteiten en onderzoekscentra in het Globale Zuiden

 • Versterken van het internationaliseringsaanbod voor studenten, onderzoekers en medewerkers
 • Actieve talentrekrutering
 • Beter onthalen en begeleiden van internationaal personeel, onderzoekers en studenten
 • Internationaal alumnibeleid
 • Optimaliseren van de positionering, samenstelling en bevoegdheden van de internationaliseringsstructuren, op centraal en facultair niveau

Download het Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering 2019-2023

Contact

Prof. Guido Van Huylenbroeck
Directeur Internationalisering
'Het Pand', Onderbergen 1
B-9000 Gent - België
T +32 9 264 31 17

Expertengroep

Opdracht

De Expertengroep heeft als opdracht adviesverlening en beleidsvoorbereiding op het vlak van internationalisering, internationale samenwerking en internationale mobiliteit ten behoeve van het Bestuurscollege en de Raad van Bestuur.

De samenstelling van deze expertengroep gebeurt op basis van 2 principes: representativiteit (diversiteit aan materies, aard van de instelling) en beheersbaarheid (slagkracht door beperkte omvang).

Samenstelling

Voorzitter

Guido Van Huylenbroeck, Directeur Internationalisering

Ondervoorzitter

Mike Nachtegael, Academisch Beheerder

Leden

 • Ilse De Bourdeaudhuij, Directeur Onderwijsaangelegenheden - plaatsvervanger: Bieke Morlion
 • Ignace Lemahieu, Directeur Onderzoeksaangelegenheden - plaatsvervanger: Esther De Smet
 • Gert Vermeulen, Faculteit Rechten - plaatsvervanger: Tom Van Acker, Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Pascal Boeckx, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen - plaatsvervanger: Lieva Van Langenhove, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
 • Kristiane Van Lierde, Faculteit Geneeskunde – plaatsvervanger: Annemie De Costere, Faculteit Dierengeneeskunde
 • Dorine Lenoir, Faculteit Geneeskunde - plaatsvervanger: An Verelst, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Stefanie Vermeire, Faculteit Wetenschappen - plaatsvervanger: Tim Joosen, Directie Onderzoeksaangelegenheden
 • Alireza Tootoonchian, student  - plaatsvervanger: Jorn Van Polfliet

Leden met raadgevende stem

 • Frederik De Decker, afdelingshoofd Afdeling Internationalisering
 • Dirk De Craemer, afdelingshoofd Onderzoekscoördinatie

Agenda en verslagen

Zie www.ugent.be/intranet/nl/bestuur/centraal/expertengroep-internationalisering

Werkgroepen

Opdracht

De vergaderingen van Expertengroep Internationalisering worden voorbereid in een aantal thematisch georiënteerde – en dus directie- en faculteitsoverschrijdende – werkgroepen waar de expertise van de verschillende actoren wordt gebundeld. Ook bij de samenstelling van deze adviesraden staan representativiteit en beheersbaarheid centraal. De concrete samenstelling (specifieke personen) hangt af van de punten op de agenda.

Elke werkgroep wordt voorgezeten door de Academisch Directeur Internationalisering. De redactie van de verslagen en adviezen worden aan een beleidsmedewerker uit één van de betrokken directies of faculteiten toegewezen.

Voorzitter

 • Guido Van Huylenbroeck, Directeur Internationalisering

Verslaggever

 • Dirk De Craemer, Directie Onderzoeksaangelegenheden

Leden

 • Gijs Coucke, Rein Reynebeau - Directie Onderwijsaangelegenheden
 • Nancy Terryn, Esther De Smet - Directie Onderzoeksaangelegenheden
 • Nico Van Moortel - Department of Information and Communication Technology
 • Andreas Niehaus, An Desmet - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • Peter Van Elsuweghe, Inneke Plasschaert - Faculteit Rechten
 • Dominique Van Der Straeten, Patrick Bultinck - Faculteit Wetenschappen
 • Astrid Delbeke, Benedicte Desmet/Lieve Germonprez - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • Roel Baets, Johan Lagae - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
 • Frank Naert, Nick Provoost - Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Luc Duchateau, Jimmy Saunders - Faculteit Diergeneeskunde
 • Pascal Boeckx, Hilde Vandecasteele - Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen
 • Ilse Derluyn, Martin Valcke - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Thomas De Beer - Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
 • Ronan Van Rossem, Hilde Van Peteghem - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Jelle Heyvaert, Eva Sorgeloos - studentenvertegenwoordiger

Voorzitter

 • Guido Van Huylenbroeck, Directeur Internationalisering

Verslaggever

 • Delfien Cloet, Directie Onderwijsaangelegenheden

Leden

 • Geneviève Cochez, Isabelle De Coen, Nathalie Depoorter, Karel De Middeleir, Piet Ruyssinck, Marleen Vereecken, Charlotte Cailliau, Nele Goethals, Katrijn Provoost, Hanneke Pyck - Directie Onderwijsaangelegenheden
 • Nancy Terryn, Esther De Smet - Directie Onderzoeksaangelegenheden
 • Isabel Paeme, Laurens Beke - Directie Communicatie en Marketing
 • Sylvia D'hooge, Ellen Cockelbergh - Directie Bestuurszaken
 • Hilde Van Overberghe - Directie Personeel en Organisatie
 • Patrick Cool - Directie Informatie- en Communicatietechnologie
 • Francis Ascoop - Directie Studentenvoorzieningen
 • Veerle Rotsaert, An Desmet - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • Philip Traest, Svitlana Berezhna - Faculteit Rechten
 • Luc Lens, Inge Dehennin - Faculteit Wetenschappen
 • Hilde Van Waelvelde, Olivier Degomme - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • Hendrik Van Landeghem, Filip De Turck - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
 • Anita Reynaert, Veronique L'Ecluse - Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Ann Martens, Dominiek Maes - Faculteit Diergeneeskunde
 • Geert Van Hove, Jonas Lang - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Wim Hoste, Evelien Vandevelde - Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen
 • Dries Ledoux, Tom Evens - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Betty Borgers, Andreas De Clercq - studentenvertegenwoordiger

Voorzitter

 • Guido Van Huylenbroeck, Directeur Internationalisering

Verslaggever

 • Angelo De Bruycker, Directie Personeel en Organisatie

Leden

 • Barbara Claeys, Isabelle De Coen - Directie Onderwijsaangelegenheden
 • Pascale Blanquaert, Esther De Smet - Directie Onderzoeksaangelegenheden
 • Isabel Paeme, Leen Van Remortel - Directie Communicatie en Marketing
 • Sylvia D'hooge, Saartje Matton - Directie Bestuurszaken
 • Mieke Van de Putte - Directie Personeel en Organisatie
 • Linda Vandendriessche - Directie Studentenvoorzieningen
 • Claudia Crocco, An Desmet - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • Veronique Christophe, Svitlana Berezhna - Faculteit Rechten
 • Anja Sandrap, Frank Witlox - Faculteit Wetenschappen
 • Kristiane Van Lierde, Olivier Degomme - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • El-Houssaine Aghezzaf, Filip De Turck - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
 • Ignace De Beelde, Veronique L'Ecluse - Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Catherine Delesalle - Faculteit Diergeneeskunde
 • Nico Böhler, Jonas Lang - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Gijs Du Laing, Evelien Vandevelde - Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen
 • Christophe Stove, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
 • Stijn Joye, Sarah Van Leuven - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Astrid Decloet, Andreas De Clercq - studentenvertegenwoordiger

Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS)

Opdracht

De Commissie Ontwikkelingssamenwerking heeft tot doel als platform op te treden en tevens advies te verlenen aan het Bestuurscollege en de Raad van Bestuur over een breed spectrum van onderwerpen en beleidsdomeinen in het kader van de universitaire ontwikkelingssamenwerking.

Naast deze adviesfunctie wordt de COS ook gemandateerd advies en suggesties te verlenen aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad, Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS).

Samenstelling

Voorzitter

 • Guido Van Huylenbroeck, Directeur Internationalisering

Leden

 • Mike Nachtegael, academisch beheerder
 • Ilse De Bourdeaudhuij, directeur Onderwijsaangelegenheden
 • Ignace Lemahieu, directeur Onderzoeksaangelegenheden
 • Eric Vanhaute, Inge Brinkman - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • Yves Jorens, Eva Brems - Faculteit Recht en Criminologie
 • Kristine Walraevens/Wim Bert - Faculteit Wetenschappen
 • Olivier Degomme, Kristiane Van Lierde - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • Luce Beeckman, Leo Kestens - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
 • Jacob Vermeire, Saskia Crucke - Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Geert Janssens, Sarah Gabriël - Faculteit Diergeneeskunde
 • Kris Rutten, Ine Lietaert - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Pascal Boeckx, Ann Verdoodt - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 • Marthe de Boevre, Katrien Remaut - Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
 • Karen Büscher, Bert Suykens - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Luce Beeckmans - AAP-vertegenwoordiger (plv. Peter Decat)
 • Dieter Roefs, Rudy Gevaert - ATP-vertegenwoordiger
 • Zoë Vandamme, Jasper De Smedt - studentenvertegenwoordiger

Leden met raadgevende stem

 • Yannick De Clercq, regeringscommissaris
 • Nancy Terryn, directie Onderzoeksaangelegenheden - afdeling Onderzoekscoördinatie, secretariaat
 • Vertegenwoordigers Hogeschool Gent: Kathleen Van Heule, NN
 • Vertegenwoordigers Artevelde Hogeschool: Séverine Van der Stighelen, Eric Van der Meirsch
 • Vertegenwoordigers HoWest: Isabelle Pertry, Kurt Debaere

Secretaris

 • Nancy Terryn, Directie Onderzoeksaangelegenheden

Agenda en verslagen

Zie www.ugent.be/intranet/nl/bestuur/centraal/commissie-ontwikkelingssamenwerking

Interfacultaire Resonantiegroep Internationalisering (IFRI)

De Interfacultaire Resonantiegroep Internationalisering is het overlegorgaan waarin de voorzitters van de Facultaire Commissies Internationalisering worden verenigd onder voorzitterschap van de Directeur Internationalisering.

Ter versterking van de facultaire werking worden hier de voornaamste evoluties en beslissingen in het centrale internationaliseringsbeleid toegelicht, wordt daarop feedback verzameld vanuit de Faculteiten, en kunnen de Faculteiten onderling hun interne ervaringen uitwisselen.

Samenstelling

Voorzitter
Guido Van Huylenbroeck, Directeur Internationalisering

Leden

 • Andreas Niehaus - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • Peter Van Elsuwege - Faculteit Recht en Criminologie
 • Annemie Adriaens - Faculteit Wetenschappen
 • Kristiane Van Lierde - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • Kim Verbeken - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
 • Luc Van Ootegem - Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Dominiek Maes - Faculteit Diergeneeskunde
 • Kris Rutten - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Mieke Uyttendaele - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 • Sarah de Saeger - Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
 • Peter Stevens - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen


Leden met raadgevende stem

 • Frederik De Decker, afdelingshoofd Internationalisering)
 • Dirk De Craemer, afdelingshoofd Onderzoekscoördinatie


Secretaris
Andries Verspeeten, afdeling Internationalisering

Agenda en verslagen

Zie http://www.ugent.be/intranet/nl/bestuur/centraal/ifri