Acties en projecten rond duurzaamheid

Als UGent willen wij het goede voorbeeld geven in onze organisatie en bedrijfsvoering. Hier vind je een oplijsting van verschillende concrete acties en projecten. Wil je een volledig overzicht en een opvolging van het resultaat? Raadpleeg dan de duurzaamheidsverslagen

 Energie

Beleidsmaatregelen

 • De UGent heeft zich geëngageerd tot een energiebeleidsplan 2020-2030. Hiermee schaart de UGent zich achter de EU-ambitie en stelt zich specifiek tot doel voor de periode 2020 - 2030:
  • de   totale CO2-uitstoot t.g.v. gebouwverwarming en elektriciteitsvoorziening te reduceren met gemiddeld 1,5% per jaar
  • het    energieverbruik   jaarlijks   te    reduceren   door    een    efficiënter   ruimte- en energieverbruik (% wordt bepaald door masterplan 2050), en
  • vanaf nu fossielvrij te bouwen en te renoveren.
 • De voortgang van het energiebeleidsplan wordt jaarlijks opgevolgd en bijgestuurd in een opvolgingsrapport. 
 • De UGent streeft voor alle nieuwbouw- en renovatieprojecten naar het bijna-nul energieprincipe.
 • De provisie voor duurzame energiemaatregelen wordt jaarlijks aangevuld met bewezen besparingen, waardoor blijvend kan geïnvesteerd worden in rendabele maatregelen die buiten de wetgeving of de vooropgestelde richtlijnen vallen.
 • Via de energieboekhouding worden de energieverbruiken maandelijks bijgehouden. Bij afwijkende gebruiken wordt gezocht naar de oorzaak (login = UG00 (nul-nul), paswoord = ug00).
 • Via energieaudits worden de knelpunten in de gebouwen op vlak van energie in kaart gebracht.
 • Responsabilisering gebeurt door buitensporige en vermijdbare verbruiken door te rekenen aan de betreffende onderzoeksgroep.
 • Door het renovatieprogramma werden heel wat stookinrichtingen gerenoveerd, gebouwschillen geïsoleerd, ramen vervangen, daken geïsoleerd, verlichting aangepast,  zonnewering geplaatst, ...
 • Er wordt geïnvesteerd in groene energie: PV-installaties, warmtepompen, ...
 • Op de site Melle staan 3 windturbines waardoor de UGent de groene stroom goedkoop kan aankopen. Deze productie dekt ongeveer 15% van het totale energieverbruik.

Projecten in progress

 • Vergunningsaanvraag voor 4de windturbine op campus Proeftuinstraat
 • Projecten om samengebruik van infrastructuur te bevorderen: pilootproject 'samen denken over ruimte', core facilities, ...

Klimaatvriendelijk beleggen

Beleidsmaatregelen

 • De UGent schreef een eigen kader uit voor haar beleggingsportefeuille, dat beleggingen in fossiele energiebedrijven en bedrijven met een hoge C02-voetafdruk uitsluit. Bedrijven die zoeken naar kolen, olie en gas, ze bovenhalen, raffineren en vervoeren en die elektriciteit opwekken op basis van fossiele brandstoffen mogen niet langer in de UGent beleggingsportefeuille voorkomen. Naast de exclusie van de fossiele sector wordt gevraagd om bedrijven in te sluiten die bezig zijn met hernieuwbare energiebronnen en met circulaire economie. 

Mobiliteit

Beleidsmaatregelen

 • De UGent voert een geïntegreerd mobiliteitsbeleid, waarbij de campussen vlot bereikbaar zijn, de verkeersveiligheid verhoogd wordt en de milieu-impact van de verplaatsingen door personeel en studenten gereduceerd wordt. Het bedrijfsvervoerplan geeft deze doelstelling vorm. In het opvolgingsrapport geven we een stand van zaken.
 • De vervoerswijze voor woon-werkverkeer (modal splits) wordt jaarlijks in kaart gebracht.
 • Er is een fietsvergoeding en een terugbetaling van de openbaarvervoerkosten.
 • Pendelaars kunnen ’s avonds hun fiets in een voorbehouden fietsenstalling aan het station plaatsen.
 • Dienstverplaatsingen kunnen met dienstfietsen of deelauto’s gemaakt worden.
 • Een mobiele fietshersteldienst rukt uit bij fietspech en studenten kunnen goedkoop een fiets huren bij student EN mobiliteit en maken gebruik van de fietsherstelplaatsen.
 • De vele fietsenstallingen op de campussen proberen iedereen een plekje te bieden en worden aangepast aan de nieuwe noden (ruimte voor fietskarren en bakfietsen, stopcontacten, ...).
 • Er zijn fietsstraten op campus Sterre en Ardoyen.
 • Op vertoon van je UGent/UZGent-personeelskaart geeft BSbike 9% korting op de aankoop van een e-fiets en bijkomende korting op onderhoud tot 15% van het aankoopbedrag. Meer info bij de personeelsbond.
 • Een duurzaam wagenparkbeleid legt de duurzaamheidscriteria vast waaraan een auto bij aankoop moet voldoen.
 • Er is een shuttledienst tussen Tech Lane Ghent en Gent-Sint-Pieters.
 • Er is een duurzaam reisbeleid.
 • Parkings worden omgevormd tot groene ruimte, plein, fietsenstalling: parking achterkant Rectoraat, bovengrondse parking Dunant, parking Muinkschelde.
 • Straten worden geknipt en omgevormd tot plein: Rozier en Ledeganckstraat.

Projecten in progress

 • Uitwerken van een centraal gestuurd autoremmend parkeerbeleid.
 • Integratie van duurzaamheid in het geïntegreerd beleidsplan internationalisering.

Water

Beleidsmaatregelen

 • Regenwater wordt afgekoppeld van de afvalwaterriolering, zoveel mogelijk hergebruikt, geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd.
 • Op de campus Diergeneeskunde wordt het gezuiverde afvalwater opnieuw gebruikt voor het reinigen van de stallen (grijswatercircuit).
 • Via wateraudits worden de knelpunten in de gebouwen op vlak van energie in kaart gebracht.
 • Met een waterboekhouding worden de verbruiken opgevolgd en kan gereageerd worden bij afwijkende verbruiken.
 • Stimuli moedigen de UGent’ers aan om zuinig om te springen met water: sensibilisatiecampagnes, een financiële tussenkomst voor waterbesparende maatregelen bij bestaande toestellen, …
 • Responsabilisering gebeurt door buitensporige en vermijdbare verbruiken door te rekenen aan de betreffende onderzoeksgroep.
 • De kwaliteit van het afvalwater op de labosites wordt op geregelde tijdstippen gecontroleerd.
 • Kraantjeswater wordt gepromoot door het plaatsen van drinkwaterfonteinen en waterbehandelingssystemen in de keukens.

Projecten in progress

 • Drinkwater meer in de kijker zetten zodat ze drankautomaten kunnen vervangen.

Groen en biodiversiteit

Beleidsmaatregelen

 • Met het biodiversiteitsplan is het de bedoeling om een ambitie na te streven op vlak van biodiversiteit, een actief beleid te voeren en hefbomen te vinden om eventuele barrières te beslechten. Uit de vele voorgestelde acties blijkt alvast een sterke betrokkenheid en een groot bottom-up engagement. Met het kader kan het bestuur richting geven en ondersteunen.
 • De campussen van de UGent worden ecologisch beheerd. Op meer plaatsen wordt het gras nu extensief beheerd.
 • Er werd een klimaatbos aangeplant in Melle.
 • Op verschillende campussen kwamen er kleine groenelementen: gevelbeplanting, bolgewassen, bloemenweides, fruitbomen, takkenwallen, ...
 • De studentenvereniging StuJardin beheert een moestuin op campus Sterre en op campus Coupure.

Projecten in progress

 • We moeten stoppen om voor nieuwbouwprojecten steeds opnieuw groene ruimte aan te snijden. Indien het echt niet anders kan moet het gecompenseerd worden door verharding weg te nemen. Dit moet nu o.m. gebeuren voor de nieuwe homes op campus Sterre en Farmacie en voor de nieuwbouw in de Proeftuinstraat.
 • Onnodige parkeerplaatsen kunnen terug omgevormd worden naar groene zones.

Aankoop en afvalbeheer

Beleidsmaatregelen

 • De ladder van Lansink (preventie > hergebruik > recyclage > verbranden > storten) vormt de basis van het afvalbeleid. Terwijl het ‘afval’beleid zich voornamelijk focuste op de zorgvuldige selectieve inzameling van afvalstromen, gaat steeds meer aandacht naar het voorkomen van afval.
 • Nabij auditoria, aan foyers, in gangen gebeurt selectieve inzameling via afvaleilandjes. We zamelen naast rest, PMD+ en papier ook GFT in!
 • Sinds 1 januari is het in Vlaanderen verboden om nog wegwerpbekers in te zetten op events. Zowel op de grote personeels- en studentenevents hadden we daarin al grote stappen gezet. Nu is het tijd om dit naar alle niveau’s en events door te trekken. En daar helpen we je graag bij. We voorzien in een handig UGent-uitleensysteem van herbruikbare bekers .
 • Ook in onze dagelijkse werking gaat wegwerp in de ban.
 • Met de campagne 'bring your own cup' worden UGent'ers aangemoedigd om zelf een fles of tas mee te brengen wanneer gebruik wordt gemaakt van de waterkoelers en koffie-automaten.
 • De kringloopwinkel op campus Sterre biedt afgedankte maar nog bruikbare producten, toestellen, meubilair, … aan, zowel voor vakgroepen als voor privégebruik.
 • Met een transitieplan rond faire en circulaire ICT gaan we op zoek naar IT-toestellen met het best beschikbare duurzaamheidslabel, werken we aan een levensduurverlening van ICT-materiaal en willen we de collectieratio van e-waste verhogen.
 • Het project close the gap geeft IT-materiaal een 2de leven in ontwikkelingsprojecten en garandeert een deskundige afvalverwerking.
 • Het project Urban Mining nodigt personeelsleden en studenten uit om hun afgedankte gsm in een van de gele tonnen te deponeren voor recyclage.
 • Steeds meer papierwerk wordt gedigitaliseerd.
 • Duurzame producten in de giftshop: fair trade hoodies, Dopper-flessen, waterkaraffen, …
 • Een duurzaam aankoopbeleidsplan wil nu ook afval voorkomen van bij de bron. Ook sociale, ecologische en economische criteria worden in alle fasen van het aankopen van producten en diensten geïntegreerd. Zo wordt gekozen voor Fair Trade producten, FSC-hout, plantaardige inkten bij drukwerk, duurzame producten in de UGent giftshop, …
 • Met het project ReDesign gingen we op zoek naar duurzame communicatiedragers.
 • De studenten organiseren 2x per jaar een swap shop voor de uitgaande en de inkomende internationale studenten.
 • Op de campus Coupure werd een PC-klas ingericht met 115 refurbished PC's.

Projecten in progress

 • Minder afval en een optimale toepassing van het 'ladder van Lansink'-principe, daar gaan we in 2020 volop voor. Een overzicht van wat op stapel staat…
 • Studie voor de optimalisatie van bestellingen en leveringen van goederen, waardoor de vele kleine bestellingen meer gegroepeerd kunnen worden en evt. geleverd kunnen worden in depots aan de rand van de stad om vandaar met CO2-neutraal transport in de binnenstad verdeeld te worden.

Faire en circulaire ICT

Beleidsmaatregelen

 • Als grote consument van ICT-hardware kan de UGent een belangrijke invloed uitoefenen op ICT-bedrijven om hun productieketen op een structurele wijze te verduurzamen. Tevens kan het het eigen materialengebruik en de ecologische voetafdruk van de organisatie verminderen door een circulair gebruik van de benodigde ICT. Lees hier het transitieplan voor faire en circulaire ICT
 • In het raamcontract met Dell werd gekozen voor TCO-gecertificeerde PC’sTCO is een internationaal label voor IT-producten en garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde wijze gebeurt. De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen. Al volledig waterdicht? Nee… Daarom gaan we met de leverancier in dialoog, om zo de risico’s op mensenrechtenschendingen in kaart te brengen en te werken aan verbetering. Hiervoor laten we ons bijstaan door Electronics Watch. Zij gaan niet alleen in dialoog met ICT-leveranciers, ze doen ook uitgebreid onderzoek naar de werkomstandigheden in ICT-producerende landen. Dat zorgt er voor dat het gesprek niet bij loze beloftes blijft en er concrete verbeteringen gevraagd kunnen worden.
 • Afgedankt maar nog bruikbare IT-hardware krijgt in eerste instantie een tweede leven via interuniversitaire projecten in het globale Zuiden. Dit ging de voorbije jaren om projecten van VLIR-UOS in Cuba en Ethiopië, maar in principe staat dit kanaal open voor alle projecten. In tweede instantie worden nog bruikbare apparaten waar binnen de eigen projecten geen nood aan is, geschonken aan Close The Gap vzw voor hergebruik in allerhande ontwikkelingsprojecten. Sterk verouderde of onherstelbaar defecte PC’s, laptops, printers, GSM’s,… worden afgevoerd via Recupel, die er waardevolle stoffen uit recupereert.Projecten in progress
 • Om de levensduur van ICT-materiaal te verlengen en de collectieratio van e-waste te vergroten, is een sluitende registratie nodig van de aangekochte toestellen. DICT werkt dit uit

Voeding

Beleidsmaatregelen

 • De UGent kiest voor een duurzaam voedingsbeleid en streeft zo naar een gezond, betaalbaar en ecologisch verantwoord voedingspatroon, met minder vlees- en niet-duurzame visconsumptie.
 • In alle studentenresto's zijn de koffie en thee, het fruitsap, de witte en rode wijn, de suikertjes en het cacaopoeder Fair Trade. Ook de fruit- en chocoladerepen in de snoepautomaten aan de UGent dragen dit label. Jaarlijks wordt een sensibiliseringscampagne rond fair trade georganiseerd.
 • Omgekeerde resto Sint-Jansvest waar je dagelijks meerdere vegetarische maaltijden en slechts één vleesgerecht vindt.
 • De donderdag Veggiedag en de omgekeerde resto Sint-Jansvest stimuleren personeelsleden en studenten om hun vleesconsumptie te minderen. Op donderdag Veggiedag is nu ook de spaghetti in de Brug vegetarisch.
 • Er komt enkel duurzame vis op het menu. Zo werd tonijn en ansjovis van het menu geschrapt.
 • UGent-studenten en -personeel kunnen wekelijks een groente- en/of fruitpakket verkrijgen met biologische, lokaal geproduceerde, eerlijk betaalde, verse, betaalbare producten.
 • Vakgroepen of diensten kunnen via een duurzame catering-lijst de duurzaamste cateraar vinden voor een receptie, vergadering of event.
 • StuJardin wil stadstuinieren onder personeel en studenten aanmoedigen. De moestuinen op campus Coupure en campus Sterre zijn mooie realisaties.

Projecten in progress

 • De UGent engageerde zich om tegen 2025 50% van het aanbod vegetarisch te voorzien. Daarvoor moet de stap gezet worden naar een 2de dag met 2 veggie opties en 2 vlees/visopties.