Provisie living labs i.k.v. klimaatplan

Wil jij samen met onderzoekers, studenten en beleidsmedewerkers een living lab opzetten, dat een bijdrage levert aan het uitvoeren van het klimaatplan van de UGent? Dan kan je aanspraak maken op de 'provisie living labs i.k.v. het klimaatplan'.

Inkomsten provisie living labs

In het kader van het duurzaam reisbeleid, wordt een CO2-bijdrage van 50 EUR/ton CO2 geïnd. Dit gebeurt rechtstreeks via het raamcontract met Unigloble. Voor vluchten die buiten het raamcontract geboekt worden, zal de CO2-bijdrage bijkomend geïnd worden door de UGent.

Deze bijdrage dient voor

 • directe CO2-compensatie via gecertificeerde (of goed gemonitorde) bebossingsprojecten of natuurherstelprojecten (van de UGent), via BOS+ (CO2-compensatietool ‘Treecological’) of via CO2-Logic (CO2-compensatietool ‘greentripper’)
 • het subsidiëren van internationale trein- of bustickets (via facultaire reisbudgetten van CWO), bv. 30 EUR voor ticketprijs tussen 100 en 200 EUR, 100 EUR subsidie voor ticketprijs > 200 EUR
 • de provisie ‘living labs’, die samen met UGent-academici en beleidsmedewerkers worden opgezet aan de UGent i.k.v. het klimaatplan (toewijs gebeurt op advies van de commissie duurzaamheid)

  Aanvraag subsidie

  Onderzoeksgroepen of directies die aanspraak willen maken op de provisie kunnen hun voorstel voorleggen aan de commissie duurzaamheidsbeleid (duurzaam@ugent.be) met volgende informatie:

  • Korte omschrijving project
  • Raakvlak met het klimaatplan: In hoeverre ondersteunt en versterkt het living lab een of meerdere aspecten van het klimaatplan?
  • Link met living labs: In hoeverre is het project een samenwerking tussen onderzoekers, studenten en beleidsmedewerkers en betekent het een meerwaarde voor de verschillende actoren?
  • Totale begroting van het project, met vermelding van de andere financieringskanalen en de benodigde subsidie van de provisie living labs.

  De commissie duurzaamheid beoordeelt de projectaanvragen en kent de middelen toe bij een positieve evaluatie.

  De commissie duurzaamheid kan opteren om het volledige gevraagde budget toe te kennen of slechts voor een deel indien de meerwaarde voor het klimaatplan van de UGent niet in verhouding staat, of andere financieringskanalen kunnen aangesproken worden.

  Eens er meer aanvragen komen en de provisie ontoereikend wordt, kan overgeschakeld worden naar een systeem waar de projecten met elkaar in concurrentie komen. Jaarlijks kan dan een evaluatie gebeuren van de ingediende projecten door de commissie duurzaamheidsbeleid, waarbij de projectsubsidie verdeeld wordt onder de beste projecten.