geschiedenis gender aan UGent

Binnen de Universiteit Gent worden al enkele decennia lang initiatieven ontwikkeld op het vlak van gendergelijkheid. In de afgelopen 25 jaar valt er een duidelijke evolutie te noteren van vrijblijvende en vrijwillige initiatieven tot een aanzet van structureel beleid.

In 1990 werd het Centrum voor Genderstudies (toen nog RUG-Centrum voor Vrouwenstudies) opgericht. Dit centrum (o.l.v. prof. dr. Marysa Demoor) richtte colloquia en lezingen in en bracht meermaals de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de hoogste rangen van het ZAP-kader onder de aandacht van het universiteitsbestuur.

In de andere Vlaamse universiteiten zijn op dat moment gelijkaardige dynamieken aan de gang om de universiteit gendervriendelijker te maken.  oprichting van de VLIR-werkgroep Gelijke Kansen in 2002.

Eind 2004 kreeg het Centrum voor Genderstudies van het universiteitsbestuur de opdracht een gelijkekansenbeleid aan de Universiteit Gent te initiëren. Dit project kreeg de naam “UGender - Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen aan de UGent”. UGender resulteerde in beleidsadviezen die werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Sinds 1 oktober 2008 is de beleidscel Diversiteit en Gender operationeel teneinde het diversiteitsbeleid voor studenten en personeel aan de UGent op een actieve manier verder uit te bouwen en door middel van beleidsacties en gerichte projecten de aandacht te vestigen op het gender(on)evenwicht en diversiteitsthema’s. Onder de vleugels van deze beleidscel, die eind 2011 werd ingebed in de Directie Bestuurszaken, werd een aantal projecten opgestart die er vooral op gericht zijn de doorstroom van vrouwen in de academische loopbaan te bevorderen (zoals het mentoringproject voor onderzoekers, het onderzoek naar genderevenwichtige beslissingsorganen en de opstart van de gendertoets). Tevens werd er een statutaire beleidsmedewerker aangesteld. In 2012 richtte het universiteitsbestuur in het kader van het Strategisch Groeiplan vijf werkgroepen op. Op basis van het overleg binnen deze werkgroepen werden in 2013 een aantal projecten en acties, waaronder het Genderactieplan, goedgekeurd door de Stuurgroep Strategische Planning. Een aantal van de voorgestelde projecten en acties werden als transversaal aangemerkt, aangezien ze door meerdere werkgroepen werden naar voren geschoven en thema-overschrijdend waren. Dit betrof ook projecten en acties m.b.t. gender.

Op vraag van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Ingrid Lieten, werkte de VLIR-werkgroep in 2012 het Actieplan Gender Hoger Onderwijs uit. Het eerste beleidsplan Gender kwam er in 2012.

Het bijzonder decreet van 13 juli 2012, houdende de wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991, gaf een nieuwe impuls aan het structurele luik van het genderbeleid. Het bijzonder decreet bepaalt immers dat na 1 oktober 2013 de advies - en bestuursorganen van de UGent op het moment van de eerstvolgende vernieuwing genderevenwichtig moeten worden samengesteld. Een eerste belangrijke resultaat van het bijzonder decreet was de wijziging aan het kiesreglement voor de posities van vice-rector en rector, waarbij de Raad van Bestuur van de UGent maatregelen nam om binnen deze posities het genderevenwicht te waarborgen. Uit de goedkeuring van het Genderactieplan blijkt bovendien dat het universiteitsbestuur de meerwaarde van gendermainstreaming op alle niveaus erkent en het genderevenwicht aan de top als een eerste stap in een uitgebreid en structureel genderbeleid beschouwt.

Het Beleidsplan Gender 2014 bouwde verder op het bestaande Genderactieplan UGent (2012) en knoopte aan bij het rapport van de VLIR-High Level Task Force Gender (19 juni 2013) en het interuniversitair charter voor een duurzaam genderbeleid aan de Vlaamse universiteiten.