Bedrijfsprojecten

Timing

Bedrijfsprojecten kunnen het hele jaar door worden ingediend.

Wat?

Onder de O&O-paraplu vallen een heel aantal programma's die gericht zijn op innovatie, onderzoek en ontwikkeling bij bedrijven. De programma's beantwoorden aan enkele gemeenschappelijke criteria en hebben daarnaast specifieke kenmerken die gericht zijn op de doelgroep waarvoor ze bedoeld zijn.

De aanvraag wordt steeds door een bedrijf ingediend, de Universiteit zal optreden als onderzoekspartner of onderaannemer van het bedrijf. De universiteit krijgt telkens 100% van de aanvaarde projectkosten vergoed door het bedrijf, dat hiervoor een subsidie krijgt van VLAIO.

Soorten bedrijfsprogramma's

 • O&O-bedrijfsprojecten: het centrale programma binnen dit financieringskanaal: Met het programma O&O-bedrijfsprojecten geeft het VLAIO directe steun aan bedrijven voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten met focus op innovatieve oplossingen. O&O-bedrijfsprojecten behoren dus tot het gericht onderzoek. De belangrijkste begunstigden zijn één of meer rechtstreeks betrokken bedrijven. De universiteit treedt op als onderzoekspartner of onderaannemer.
 • KMO-innovatieprojecten: KMO-innovatieprojecten zijn specifiek gericht op kleine en middelgrote ondernemingen en dragen bij tot het realiseren van een innovatie. Ze nemen een groot deel van de programmakenmerken van de O&O-bedrijfsprojecten over, maar zijn kleiner van omvang. Een KMO-innovatieproject kan het logische vervolg zijn op een kmo-haalbaarheidsstudie, maar dit is geen vereiste.
 • KMO-haalbaarheidsstudie: Een KMO-haalbaarheidsstudie moet betere en onderbouwde inzichten opleveren over de mogelijkheden en de haalbaarheid van een innovatie. Ook deze projecten zijn specifiek gericht op kleine en middelgrote ondernemingen.
 • Sprint-projecten: Een Sprint-project is gericht op bedrijven die geen KMO zijn, wel innovatiepotentieel hebben, maar niet beschikken over de mogelijkheden om grootschalige O&O-projecten uit te voeren. Het zijn ontwikkelingsprojecten van eerder beperkte omvang.

Hoe indienen?

De aanvrager bij VLAIO is steeds een bedrijf met (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse gewest. De UGent kan enkel optreden als onderzoekspartner of onderaannemer. In beide gevallen kan u contact opnemen met TechTransfer om uw intellectuele eigendomsrechten te bespreken.

  • Een onderzoekspartner draagt actief bij aan de uitbouw van het onderzoeksproject, en voert onderzoek waarbij doorgaans individuele eigendomsrechten kunnen worden opgebouwd. In de samenwerkingsovereenkomst tussen de universiteit en het bedrijf zullen dan ook afspraken staan over de verdeling van de eigendom op de onderzoeksresultaten, en eventuele billijke vergoedingen. De onderzoekspartner volgt het kostenmodel.
  • Een onderaannemer voert doorgaans duidelijk afgelijnde en beperkte opdrachten en diensten uit (bijvoorbeeld metingen, labotesten,...), en participeert niet in de onderzoeksresultaten. Een onderaannemer voert haar taken uit tegen een eenheidsprijs waarin naast alle kosten (inclusief overhead) ook een commerciële marge wordt genomen.

Indien u als onderzoekspartner zal optreden dient u volgende stappen te ondernemen:

 1. Budget: Neem contact op met de afdeling Onderzoekscoördinatie () om uw budget op te maken volgens de regels van VLAIO. Geef door welke personeelsbezetting en hoeveel werkingsmiddelen u voorziet.
  Opgelet: Aangezien er samengewerkt wordt met een bedrijf is het niet mogelijk om doctoraatsbursalen op het project aan te stellen. Personeel zal steeds een werknemersstatuut moeten hebben, zoals wetenschappelijk medewerkers, post-doctorale medewerkers of ATP.
 2. IP-regime: Neem contact op met TechTransfer (Karen.Cure@UGent.be) om de verdeling van intellectuele eigendomsrechten te bespreken.
 3. Intentieverklaring. Mail volgende gegevens door naar :
 • Titel project
 • Naam bedrijf dat indient
 • Eventuele andere bedrijfs- en onderzoekspartners
 • Naam promotor(en) aan de UGent
 • Gekozen IP-regime (na bespreking met TechTransfer, zie hierboven)
 • Laat de intentieverklaring ondertekenen door:
  • Rector UGent
  • Promotor(en) UGent
 • Bezorg de ondertekende intentieverklaring en budget aan het bedrijf
 • Bedrijf dient in bij VLAIO
 • Toekenning

  • Ongeveer 2 tot 4 maanden na indiening.
  • Starten kan vanaf de eerste dag van de maand volgend op de indiening. Let op: Indien er gestart wordt vóór de officiële toekenning, dan gebeurt dit volledig op risico van het bedrijf!
  • Na de toekenning zal er tussen de verschillende partners een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt worden. Neem hiervoor contact op met TechTransfer (Karen.Cure@UGent.be) en bezorg hen een kopie of scan van de subsidieovereenkomst tussen VLAIO en het bedrijf (zgn. Projectspecifieke Voorwaarden).
  • Van zodra de samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt en door alle partners ondertekend zal uw budget in SAP beschikbaar zijn.

  Meer info

  Contact

  Afdeling Onderzoekscoördinatie