Projectvoorstel

In Luik I, 2 van de aanvraag wordt toelichting gevraagd bij het projectvoorstel.

Interdisciplinair karakter (max. ½ blz)

Hier dient te worden aangegeven op welke manier het projectvoorstel interdisciplinair en geconcerteerd is. Er dient te worden aangetoond dat het onderzoek op een geïntegreerde wijze zal worden uitgevoerd.

Probleemstelling, doelstelling en methodologie en fasering samen met volledige bibliografische opgave van de geciteerde werken (max. 4 blz. exclusief de bibliografie)

Hier wordt een bondige wetenschappelijke uiteenzetting gevraagd met beschrijving van de doelstelling van het interdisciplinair project en de vooruitgang die het vertegenwoordigt in relatie met de huidige stand van het onderzoek in de beide monodisciplines. Het werkplan omvat ook de wetenschappelijke en technische omschrijving van de geplande activiteiten om de vooropgestelde doelstelling te bereiken. Eveneens de fasering en desgevallend de taakverdeling tussen de beide promotoren bij het uitvoeren van het onderzoek dient te worden vermeld.

Kwalificaties van de voorgestelde promotoren

Context en strategie in relatie tot het ingediende voorstel (max 2 blz.)

Situering van het voorgestelde onderzoekswerk in het kader van de verschillende onderzoeksonderwerpen die relevant zijn voor de aanvraag en die momenteel door een (of beide) promotor(en) worden bestudeerd of in de toekomst zouden bestudeerd worden. Wanneer het een nieuwe onderzoekslijn betreft dan dient dit eveneens kort te worden toegelicht en gemotiveerd.

Samenwerking met andere onderzoekers, onderzoeksgroepen of instellingen in het kader van het voorgestelde onderzoekproject

Eventuele samenwerking met andere onderzoekers, onderzoeksgroepen of instellingen in het kader van het voorgestelde onderzoeksproject dienen te worden toegelicht. Beschrijving van de aard van samenwerking en de relevantie van deze samenwerking voor het voorgestelde onderzoeksproject. In elk geval hoort hier de rol van de eerder vermelde copromotor(en) en/of betrokken onderzoeker(s) beschreven te worden.