Het doctoraatsprojectvoorstel

Toelichting bij luik I, punt 3 van het aanvraagformulier

Probleemstelling, doelstelling, methodologie en fasering samen met volledige bibliografische opgaven van de geciteerde werken (max. 10 blz. exclusief de bibliografie)

  • Bondige wetenschappelijke uiteenzetting met beschrijving van de doelstelling van uw project en de vooruitgang die het vertegenwoordigt in relatie met de huidige stand van het onderzoek.
  • Het werkplan omvat ook de wetenschappelijke en technische omschrijving van de geplande activiteiten om de vooropgestelde doelstelling te bereiken. U dient eveneens een fasering van het onderzoek weer te geven.

Kwalificaties van de voorgestelde onderzoeksgroep

Context en strategie van de (co)promotor(en) in relatie tot het ingediende voorstel (max. 1 blz)

  • Situering van het voorgestelde onderzoekswerk in het kader van de verschillende onderzoeksonderwerpen die relevant zijn voor de aanvraag en die momenteel door de promotor worden bestudeerd of in de toekomst zouden bestudeerd worden.
  • Eventuele andere onderzoeksonderwerpen van de promotor kunnen hier eveneens worden aangeduid. Wanneer het een nieuwe onderzoekslijn betreft dan dient dit kort te worden toegelicht en gemotiveerd.
  • Desgevallend afzonderlijk in te vullen door de promotor en copromotor.

Meest belangrijke publicaties per (co)promotor (maximaal 5 per (co)promotor– niet beperkt in tijd)

  • Vermeld de meest belangrijke publicaties (maximaal 5) van de (co)promotor. Argumenteer per publicatie het belang en beschrijf de innovatieve waarde van deze publicatie.
  • Welke impact (wetenschappelijk en/of economisch en/of maatschappelijk) werd met het onderzoek gerealiseerd? Indien het gaat om een publicatie met meerdere auteurs, geef dan aan wat precies uw inbreng was in het onderzoek waarover de publicatie handelt.
  • Het onderwerp van de publicaties moet niet noodzakelijk verband houden met het onderwerp van deze aanvraag