A-Z voor doctoraatsbursalen

A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ E ¦ F ¦ G ¦ H ¦ I ¦ K ¦ L ¦ M ¦ O ¦ P ¦ R ¦ S ¦ T ¦ U ¦ ¦ V ¦ W ¦ Z

 

A

Aanslagbiljet personenbelasting

Subsidies en beurzen zijn vrijgesteld van belastingen, als ze belangeloos worden toegekend. Een (post)doctoraatsbursaal vult op zijn aanslagbiljet '0' in onder de rubriek 'inkomsten' en voegt een kopie van zijn beursovereenkomst toe als bijlage aan de aangifte. Betrokken ontvangen geen loonfiche 281.10

Arbeidsongeval

Doctoraatsbursalen zijn verzekerd voor ongevallen op de werkvloer of op de weg van en naar het werk. Bij een ongeval verwittigen de doctoraatsbursalen het diensthoofd, vullen de nodige aangifteformulieren in en bezorgen deze zo snel mogelijk via de in de procedure opgenomen werkwijze .

Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval worden doctoraatsbursalen verder door de UGent uitbetaald. De eerste 30 dagen van afwezigheid ontvangen zij het volledige bedrag van de beurs; vanaf de 31ste dag 90% van het beursbedrag.

 

B

Beroepsziekte

Doctoraatsbursalen getroffen door een beroepsziekte wenden zich tot het departement Medisch Toezicht en kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds voor Beroepsziekten.

Beursbedrag

De beurs is geen vergoeding voor een prestatie in opdracht van de universiteit of van een derde en is bijgevolg geen salaris. De beursbedragen worden elk jaar op 1 oktober door de rector vastgelegd in functie van de indexeringen tijdens het vorige academiejaar. Het beursbedrag bedraagt 100% van het netto salaris van een AAP-lid in gelijke gezinsomstandigheden.

Het individuele beursbedrag wordt vastgelegd in de 'overeenkomst voor doctoraatsbursalen' en wordt enkel aangepast in geval van wijzigingen in de gezinstoestand en anciënniteit. De sociale zekerheidsregeling (geheel of gedeeltelijk) heeft geen invloed op het netto beursbedrag.

 

C

Cumul

Cumul of nevenactiviteiten zijn slechts toegestaan indien ze geen afbreuk doen aan de fiscale vrijstelling van de beurs.

Dit impliceert dat doctoraatsbursalen tijdens hun doctoraatsstudie geen andere, al dan niet bezoldigde, werkzaamheden mogen verrichten, hetzij in ondergeschikt verband, hetzij als zelfstandige, waaruit (beroeps)inkomsten worden verkregen.

Indien de doctoraatsbursaal tevens een opdracht als bestuurder van een vennootschap uitoefent, kan zijn doctoraatsbeurs van belasting worden vrijgesteld op voorwaarde dat de uitoefening van zijn opdracht als bestuurder van een vennootschap geen verband houdt met zijn onderzoekswerkzaamheden als doctoraatsbursaal.

Het is doctoraatsbursalen wel toegestaan een politiek mandaat te bekleden en de eruit voortvloeiende baten te ontvangen zonder dat dit de belastingvrijstelling van de doctoraatsbeurs in het gedrang brengt. Toelagen voor studieverblijven in het buitenland zijn onder bepaalde voorwaarden cumuleerbaar met de beurs.

Doctoraatsbursalen mogen zich tijdens het doctoraat bezighouden met de begeleiding en het toezicht van praktijkwerken van studenten van de tweede cyclus. Deze werkzaamheden maken immers integraal deel uit van hun onderzoeksopleiding maar moeten beperkt blijven tot maximum vier uur per week.

 

D

Dienstverplaatsingen naar het buitenland

De UGent sloot een collectieve reisbijstandspolis af voor alle personeelsleden en aan de UGent ingeschreven (post-)(doctoraats)studenten die in het kader van universitaire activiteiten tijdelijk in het buitenland verblijven. In principe dient geen bijkomende reisverzekering meer te worden afgesloten. Wel dient opgemerkt dat in deze aanvullende reisverzekering geen bagageverzekering, geen verzekering huuraansprakelijkheid noch een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven ("familiale") is opgenomen.

Duur van de beurs en voorgaande tewerkstelling

De duur van de fiscaal vrijgestelde beurs bedraagt maximum 24 maanden en is verlengbaar (al dan niet aaneensluitend)  tot maximaal 48 maanden.

Voor de berekening van de maximumtermijn van 48 maanden worden volgende doctoraatsbeurzen in aanmerking genomen:

 • Alle doctoraatsbeurzen die men reeds genoot aan de UGent, ongeacht of het een voltijdse of deeltijdse beurs was;
 • Doctoraatsbeurzen toegekend door andere Belgische universiteiten;
 • Doctoraatsbeurzen toegekend door één van de volgende federale wetenschappelijke instellingen:
  • Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief van de Provinciën;
  • de Koninklijke Bibliotheek van België;
  • het Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie;
  • het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen;
  • het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium;
  • het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België;
  • het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika;
  • de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis;
  • de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België;
  • de Koninklijke Sterrenwacht van België;
  • het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur;
  • het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux;
  • het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gent;
  • het Centrum voor Landbouweconomie;
  • de Nationale Plantentuin van België;
  • het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie;
  • het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie;
  • het Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis;
  • het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - POKO;
  • Vorige tewerkstelling(en)

  Een doctoraatsbeurs kan in geen geval worden verleend wanneer wordt vastgesteld dat een aanstelling als ATP, AAP of WP wordt vervangen/omgezet tenzij de vroegere activiteit niet wordt voortgezet in het kader van het doctoraatsonderzoek. De doctoraatsbeurs mag in elk geval niet een door de bursaal geleverde prestatie voor rekening van de UGent vergoeden. In een aanvraagdossier aan de DPO tot conversie zullen de kandidaat en de promotor een verklaring in dit verband moeten afleggen.

  Er kunnen geen belastingvrije doctoraatsbeurzen worden toegekend voor een tweede doctoraat.

   

  E

  Eindejaarstoelage

  Doctoraatsbursalen hebben recht op een eindejaarstoelage in verhouding tot de prestaties van januari tot en met september.

  De eindejaarstoelage wordt berekend op basis van de eindejaarstoelage die een AAP3-assistent in dezelfde gezinssituatie zou krijgen, pro rata de prestaties in de referteperiodes.

   

  F

  Fietstoelage

  Bij gebruik van de fiets hebben doctoraatsbursalen recht op een fietstoelage. Ook bij gebruik van het openbaar vervoer kunnen zij een fietstoelage bekomen voor het voor- of natraject.
  Er is een gratis beveiligde fietsstalling voorzien aan het station Gent Sint-Pieters.

  Fiscaliteit

  Indien belangeloos toegekend zijn subsidies en beurzen vrijgesteld van belastingen.

  In beginsel kan de beurs slechts gefinancierd worden door kredieten die direct bestemd zijn voor de uitbouw en de stimulering van het wetenschappelijk onderzoek. Een beurs kan dus in principe niet gefinancierd worden door gelden voortkomend uit prestaties ten behoeve van derden of door privé-gelden omdat daar in de regel tegenover de financiering een tegenprestatie staat. Enkel indien wordt aangetoond dat dit niet het geval is, kan de toekenning van een beurs ten laste van voormelde gelden (kassen)overwogen worden. Deze regel betekent ook dat moet vermeden worden dat doctoraatsbursalen worden ingezet in kortlopende projecten van verschillende aard en inhoud die niet tot een doctoraat kunnen leiden.

  Gelet dat de inkomsten als DB vrijgesteld zijn van alle inkomstenbelastingen, bezorgt de UGent geen fiscale fiche 281.10 aan de DB m.b.t. de inkomsten als DB. Een dergelijke fiche zou voor de belastingsadministratie immers betekenen dat hij als loontrekkende belastbare inkomsten ontving. Op zijn aanslagbiljet, onder de rubriek ‘inkomsten’, vult hij “nihil” in. Aan de aangifte voegen doctoraatsbursalen een kopie van de beursovereenkomst toe.

  Indien doctoraatsbursalen bij hun ouders blijven wonen, blijven zij fiscaal ten laste van hun ouders. In dit geval vermelden zij het beursbedragen niet (als bestaansmiddelen). Om ten laste te zijn of te blijven mogen zij volgens het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 geen eigen bestaansmiddelen hebben verworven die een bepaald (in het Wetboek vastgelegd) bedrag overschrijden. Fiscaal wordt de doctoraatsbeurs gelijkgesteld met een studiebeurs. Daar studiebeurzen niet worden beschouwd als belastbaar inkomen geniet doctoraatsbursalen geen salaris en blijven zij dus ten laste.

  Doctoraatsbursalen die samenwonen met een verdienende partner worden nooit ten laste van de partner beschouwd. In het gezamenlijke aanslagbiljet geven zij dus “gehuwd” of “wettelijk samenwonend” aan, maar duiden zij zich niet aan als “kind ten laste”. Het gezin geniet op deze manier van het zogenaamde huwelijksquotiënt, waarbij het inkomen van de verdienende partner wordt opgesplitst ten belope van 30% van zijn inkomen en wordt toebedeeld aan de niet fiscaal verdienende doctoraatsbursaal. Op die manier zal de belastingsaanslag aanzienlijk lager zijn dan indien het inkomen voor één persoon werd berekend.

   

  G

  Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

  Indien u meent het slachtoffer te zijn van zogenaamd grensoverschrijdend gedrag op het werk kunt u terecht bij de vertrouwenspersonen en de preventie-ambtenaar. Er wordt naar u geluisterd en met u gezocht naar een oplossing.

  Gezinslast

  Doctoraatsbursalen hebben zelf geen recht op kinderbijslag wel voor hun kinderen. De aanvraag om kraamgeld en kinderbijslag bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed Oost-Vlaanderen) gebeurt door het personeelslid zelf.

  Kinderen zijn fiscaal ten laste van de partner met beroepsinkomsten. Wanneer beide partners bursaal zijn, wordt het beursbedrag aangepast bij één van beiden, naar keuze bij wie. Hiertoe dient de doctoraatsbursaal een verklaring in.

   

  H

  Hospitalisatieverzekering

  Doctoraatsbursalen kunnen facultatief (mits betaling) aansluiten bij de hospitalisatieverzekering van de UGent. Voor meer informatie over de mogelijkheid tot facultatieve aansluiting en wachttijden zie het intranet.

   Met het oog op de facultatieve aansluiting dient de Doctoraatsbursaal een aansluitingsformulier in te vullen, te ondertekenen en rechtstreeks naar de verzekeraar op te sturen. De doctoraatsbursaal blijft facultatief aangesloten bij de collectieve hospitalisatiepolis van de UGent tot de eerstkomende vervaldag van de polis na het eindigen van de tewerkstelling aan de UGent.

   

  I

  Inschrijving voor het doctoraat

  Voor meer info over de inschrijving voor het doctoraat.

   

  K

  Kinderopvang

  De UGent biedt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

   

  L

  Loonbrief

  Doctoraatsbursalen kunnen hun loonbrief (maandelijks overzicht van de betalingen) aanvragen via Apollo. Apollo is bereikbaar via Athena. Vanaf een UGentNet-werkplek gaat u naar https://athena.UGent.be waar u in de folder 'Office' het Apollo-logo aanklikt.

  Loopbaanbegeleiding

  Universiteit Gent wil een zorgzame en betrokken werkgever zijn waar personeelsleden hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Ze wil personeelsleden zoveel mogelijk ondersteunen in het ontwikkelen van hun talenten om te zoeken naar een goede 'match' tussen de mens, de functie en de organisatie. Voor vragen en loopbaanadvies kan je terecht op intranet. Voor loopbaanbegeleiding kan je terecht bij de career coaches.

  Loopbaanonderbreking

  De actuele informatie vind je op intranet .

   

  M

  Moederschapsbescherming

  Wanneer er een vermoeden bestaat van gevaar voor haar gezondheid of dat van haar ongeboren kind neemt de zwangere doctoraatsbursaal contact op met het departement Medisch Toezicht. Ze kan haar een andere taak worden toegewezen. Indien dit niet haalbaar is, wordt zij uit de gevaarlijke werkomgeving verwijderd.

  Tijdens de periode van verwijdering komen doctoraatsbursalen ten laste van het ziekenfonds.

  Ook tijdens de periode van borstvoeding kunnen doctoraatsbursalen onder moederschapsbescherming worden geplaatst. 

   

  O

  Ombuds

  Ondervind je tijdens het doctoraat problemen in de samenwerking met je promotor of de doctoraatsbegeleidingscommissie, neem dan contact op met de ombudspersoon voor doctorandi in je faculteit.

  Omstandigheidsverlof

  Bij een gebeurtenis zoals huwelijk, overlijden gezinslid enz., hebben doctoraatsbursalen recht op omstandigheidsverlof.

  Ontslag

  Doctoraatsbursalen kunnen de voortijdige beëindiging van de overeenkomst vragen. Dit kan alleen na akkoord van de promotor waarbij doctoraatsbursaal en promotor afspraken maken over een redelijke ‘opzegtermijn’. Het verzoek tot voortijdige beëindiging wordt schriftelijk gericht aan de DPO. De promotor tekent de brief ‘voor akkoord’.

  In geval van dringende reden, zoals bedoeld in de arbeidsovereenkomstenwet, kan de doctoraatsbeurs onmiddellijk, zonder opzegging en zonder recht op schadevergoeding, beëindigd worden.

   

  P

  Pensioen

  Enkel voor de beurzen die volledig onderworpen zijn aan het stelsel van de sociale zekerheid (EU-landen en landen waarmee België een overeenkomst sloot) betalen de doctoraatsbursaal en de UGent bijdragen voor het pensioen en tellen deze perioden mee voor pensioenopbouw.

  Personeelskaart

  Naast de studentenkaart ontvangen doctoraatsbursalen ook een personeelskaart.

  Met deze kaart hebben zij recht op o.m.

  • UGent account en ICT-ondersteuning
  • GUSB sportcomplex, deelname aan personeelskampioenschappen
  • Restaurant Club Het Pand
  • Universiteitsbibliotheken

   

  R

  Reglement

  Het huidige reglement m.b.t. de doctoraatsbeurzen is terug te vinden in de codex.
  Op 8 januari 2021 keurde de Raad van Bestuur het nieuwe Reglement met betrekking tot de doctoraatsbeurzen goed. Dit Reglement treedt in werking met ingang van het academiejaar 2021-22 en komt in de plaats van het huidige Reglement.

  Hier kan je meer toelichting en de tekst van het nieuwe Reglement vinden.

   

  S

  Sociale zekerheidsregeling

  De UGent betaalt voor de doctoraatsbursaal afkomstig uit de EU en uit landen met wie België een bi- of multilaterale overeenkomst heeft gesloten bijdragen in het volledige stelsel, zodat de doctoraatsbursaal persoonlijk in alle sectoren verzekerd is zoals een werknemer onder arbeidsovereenkomst.

  Voor de overige doctoraatsbursalen betaalt de UGent een verminderde bijdrage. Zij zijn verzekerd tegen ziekte, kunnen kinderbijslag ontvangen voor hun kinderen maar geen rechten openen op werkloosheidsuitkeringen. Er worden evenmin pensioenrechten opgebouwd.

  Sport

  Doctoraatsbursalen (en inwonende gezinsleden) kunnen sporten in het universitaire sportcomplex GUSB en kunnen deelnemen aan de universitaire studenten- en personeelskampioenschappen.

  Studentenkaart

  Na verwerking van je inschrijving ontvangt de doctoraatsbursaal een studentenkaart.

   

  T

  Toegangsbadge parkings en gebouwen

  Indien nodig kunnen doctoraatsbursalen toegang tot bepaalde universitaire gebouwen of parkings verkrijgen.

  • Doctoraatsbursalen die als UGent-medewerker geregistreerd zijn, ontvangen een UGent-kaart waaraan toegangsrechten gekoppeld kunnen worden. Hiervoor kan de bursaal terecht bij zijn/haar secretariaat, dat contact opneemt met het Permanentiecentrum van de UGent.
  • Doctoraatstudenten die niet als UGent-medewerker geregistreerd zijn, kunnen indien nodig een afzonderlijke toegangsbadge aanvragen. Contact: toegangscontrole@UGent.be

  Tuchtregeling

  Doctoraatsbursalen vallen onder het tuchtreglement van de studenten.

   

  U

  UGent-account

  Iedere doctoraatsbursaal krijgt toegang tot het interne netwerk van de UGent (UGentNet), internet en e-mail. UGentNet is zowel bereikbaar binnen het UGent-domein als buiten de universiteit via een veilige verbinding.

   

  V

  Vaderschapsverlof

  Doctoraatsbursalen hebben recht op maximum 15 dagen vaderschapsverlof bij de geboorte van hun kind. De eerste drie dagen zijn bezoldigd. De volgende dagen komen ten laste van het ziekenfonds. Een aanvraag om vervangingsinkomen wordt bij het ziekenfonds aangevraagd. De dagen vaderschapsverlof moeten worden genomen binnen de vier maanden na de geboorte. Bij de aanvraag voor vaderschapsverlof wordt een uittreksel van de geboorteakte gevoegd.

  De doctoraatsbursaal heeft geen recht op omstandigheidsverlof bij geboorte.

  Vakantiedagen

  Doctoraatsbursalen hebben recht op hetzelfde aantal dagen vakantie en betaling van vakantiegeld als een AAP-lid. D.w.z. dat zij recht hebben op 38 dagen vakantie (regeling openbare sector) voor een volledig kalenderjaar. Deze worden toegekend voor de prestaties in het jaar zelf. Bij in- of uitdiensttreding in de loop van het kalenderjaar worden de dagen prorata berekend. Bij uitdiensttreding is er geen overdracht mogelijk van niet opgenomen vakantiedagen naar een volgende werkgever.

  Vakantiegeld

  Doctoraatsbursalen ontvangen vakantiegeld berekend op basis van het vakantiegeld die een AAP3-assistent in dezelfde gezinssituatie zou krijgen, pro rata de prestaties in de referteperiodes. De uitbetaling gebeurt in de maand juni.

  Valorisatie(reglement)

  Naast de publicatie van het onderzoek bestaan er nog andere mogelijkheden om uw bevindingen te valoriseren.

  Verklaringen

  Verklaringen van tewerkstelling kunnen voor elk doel en op elk moment bij DPO worden aangevraagd. Attesten worden aangevraagd via: attesten@ugent.be.

  Verzekeringen

  Doctoraatsbursalen zijn door de polis arbeidsongevallen automatisch verzekerd bij een arbeidsongeval, door de polis algemene burgerlijke aansprakelijkheid tijdens universitaire activiteiten en door de collectieve polis reisbijstand bij een door de UGent goedgekeurde verplaatsing. Lees meer over deze polissen.

   

  W

  Werkloosheidsuitkering

  Alle doctoraatsbursalen uit de EU-landen en landen waarmee België een overeenkomst heeft gesloten op het vlak van de sociale zekerheidsregeling komen in aanmerking om toegelaten te worden tot het stelsel van de werkloosheid.

  Bij het einde van de beurs ontvangen de doctoraatsbursalen een document C4 – werkloosheidsbewijs. Zij dienen hiervoor zelf geen stappen te ondernemen. Met dit document kunnen zij in geval van werkloosheid een aanvraag indienen bij een uitkeringsinstelling. Dit betekent nog niet dat de werkloze doctoraatsbursaal effectief uitkeringen vanwege de RVA zal ontvangen. Daartoe moet ook voldaan worden aan verschillende vergoedingsvoorwaarden.

  Woon-werkverkeer

  Voor de dagelijkse verplaatsing van en naar de UGent of naar een andere werkplaats opgenomen in zijn overeenkomst kan gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer. In dit geval wordt het abonnement of railflex- of Campuskaart op naam volledig terugbetaald. De terugbetaling gebeurt normaliter na termijn (maandelijks). Voor abonnementen met een looptijd van drie maanden of één jaar kan vooruitbetaling op basis van een kopie van het abonnement worden gevraagd.

  Wanneer de fiets wordt gebruikt voor de verplaatsing van en/of naar het station of de bushalte (voor- en natraject) heeft u eveneens recht op een fietstoelage.

   

  Z

  Ziekenfonds

  Doctoraatsbursalen worden op eigen naam ingeschreven bij een ziekenfonds naar keuze. Bij aanwerving krijgen zij daartoe een verklaring.

  Ziekte

  Bij ziekte verwittigen de doctoraatsbursalen steeds hun promotor, ook bij elke verlenging van afwezigheid wegens ziekte.

  Bij ziekte van meer dan één dag bezorgen ze een medisch attest aan DPO. Zij zijn niet onderworpen aan het controleorganisme.

  De eerste dertig dagen ontvangen zij het beursbedrag. Vanaf de 31ste dag komen ze ten laste van het ziekenfonds. Met het oog op het bekomen van een vervangingsinkomen richten doctoraatsbursalen zelf tijdig een aanvraag tot het ziekenfonds. Na ontvangst van een ingevuld inlichtingenblad onderzoekt het ziekenfonds of ze recht hebben op een vervangingsinkomen.

  Er is geen recht op gewaarborgd maandloon voor afwezigheden wegens ziekte of ongeval tijdens de eerste maand van de tewerkstelling.

  Zwangerschap

  De doctoraatsbursaal brengt DPO onmiddellijk in kennis van haar zwangerschap en dient een medisch attest in met de vermoedelijke bevallingsdatum.

  Het bevallingsverlof bedraagt 105 dagen voor een éénling. De volledige periode van bevallingsrust wordt ten laste genomen van het ziekenfonds.

  Wanneer de gezondheid van de doctoraatsbursaal of dat van haar ongeboren kind risico loopt, nemen ze contact met het departement Medisch Toezicht, dit met het oog op moederschapsbescherming.