Strategische investering in 21 nieuwe professorambten

* ENGLISH VERSION *

Beleidsambities met de nieuwe professorambten

De Universiteit Gent erkent de meerwaarde van interdisciplinaire samenwerking , in het bijzonder wanneer onderzoeksvragen worden aangepakt die een impact voor de samenleving voor ogen hebben. Monodisciplinair onderzoek blijft uiteraard belangrijk, maar de grenzen tussen disciplines openstellen en samenwerken met andere onderzoekers is grensverleggend op een andere manier. Deze nieuwe inzichten kunnen academische doorbraken realiseren die anders onmogelijk zouden zijn geweest, ze kunnen maatschappelijke uitdagingen aanpakken die een combinatie van diverse wetenschappelijke expertises vereisen, en het hanteren van een waaier aan methodes kan leiden tot betere innovaties.

Hoewel de uitkomsten van interdisciplinair onderzoek veelbelovend zijn staan er veel struikelblokken in de weg in de uitvoering ervan, gaande van financieringsopportuniteiten, de interne organisatie, het verspreiden van onderzoeksresultaten en individuele carrièreontplooiing. De UGent wil die struikelblokken zo veel mogelijk uit de weg ruimen door de organisatie van interdisciplinair onderzoek te ondersteunen, specifieke financiering te reserveren en onderzoekers te belonen voor hun interdisciplinaire activiteiten.

Het resultaat daarvan is onderzoek met een significante en relevante impact op academisch, maatschappelijk en economisch vlak.

Selectieproces voor het “21ZAP” initiatief

In 2017 konden bestaande consortia kandideren voor de toevoeging van max. 3 nieuwe professorenplaatsen in hun groep, afhankelijk van hun noden en opportuniteiten. 92 voorstellen vanuit een brede waaier van vakgroepen, faculteiten en onderzoeksgroepen warden ingediend. Een onafhankelijk panel van externe experten werd aangeduid om de voorstellen te screenen en een aanbeveling te maken. 10 voorstellen werden aldus geselecteerd op basis van de volgende criteria:

  • De consortia moeten bewijs leveren van eerdere samenwerking alsook een engagement om dit nog te versterken, vanuit minstens twee verschillende faculteiten
  • De basis van het voorstel kan een focus zijn op onderzoek, op onderwijs, op dienstverlening, of op een combinatie van deze
  • Het onderzoek van dit consortium moet een sterke wetenschappelijke impact demonstreren
  • De ambities op het vlak van onderzoek en/of onderwijs moeten een aantoonbaar potentieel tonen voor maatschappelijke en/of economische valorisatie
  • De nieuwe professoren moeten een meerwaarde betekenen voor de bestaande interdisciplinaire onderzoeksomgeving, met als resultaat een sterk, doeltreffend en duurzaam onderzoeksteam;
  • De nieuwe professoren en de expertise die ze kunnen bijbrengen moet een meerwaarde opleveren voor de Universiteit Gent als geheel.

In mei 2018 keurde de Raad van Bestuur van de UGent het voorstel van de externe jury integraal goed, zodat de 21 nieuwe professorenfuncties kunnen worden ingevuld. Vanaf juni 2018 worden al deze vacatureberichten gelanceerd.

10 consortia voor 21 professorambten

Tegen de achtergrond van belangrijke wetenschaps- en ICT-ontwikkelingen (biobanken, predictief genetisch onderzoek, precisiegeneeskunde, health wearables, AI, big data, interoperabiliteit van IT-systemen, public use files, data mining, …), gerelateerde rolveranderingen voor patiënten en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, de proliferatie van gezondheidsgerelateerde data en nieuwe kaders inzake gegevensbescherming en management van onderzoeksdata, verricht het Metamedica Platform interdisciplinair, hoogstaand onderzoek inzake gezondheidsprivacy, gezondheidsrecht en bio-ethiek, met en voor clinici, juristen, ethici en ICT’ers. Het Platform zet ook in op onderwijsverstrekking en dienstverlening aan (toekomstige) clinici en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.
Het uitgangspunt van het project is dat er een toenemende graad van verwevenheid en complexiteit waar te nemen valt in heel wat socio-economische systemen. Dit gegeven zorgt voor heel wat beleidsuitdagingen met betrekking tot de weerbaarheid, de robuustheid en de gevoeligheid aan extreme calamiteiten. Deze uitdagingen zullen aangepakt worden met een nieuwe datagedreven en interdisciplinaire aanpak die de wetenschap van netwerken uit de fysica combineert met economische principes.
Het bestuderen van de meervoudige, complexe en sterk verweven sociale gevolgen van gedwongen migratie en vluchten noodzaakt een interdisciplinaire benadering. Deze innovatieve onderzoeksbevindingen vormen bovendien het fundament om erg relevante onderwijsinitiatieven en een verregaande impact in diverse maatschappelijke contexten te realiseren. De aanstelling van twee nieuwe ZAP-leden, beiden ingebed in CESSMIR, zal daarom unieke mogelijkheden creëren om de Universiteit Gent te versterken als Centre of Excellence inzake de interdisciplinaire studie van de sociale dimensies van gedwongen migratie en vluchten.
Verschillende medische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot steeds grotere uitdagingen voor professionals in de zorg voor patiënten aan het levenseinde en hun families. Dit programma complementeert bestaande klinische en service benaderingen met relevante sociologische, public health en bio-ethische perspectieven rond palliatieve zorg en zorg, communicatie en beslissingen aan het levenseinde. Het zal een interdisciplinair platform bieden voor de integratie en verspreiding van kennis in dit steeds belangrijker wordend domein.
De term ‘darm-hersenen as’ verwijst naar de communicatie tussen het darmstelsel en de hersenen, waarbij het functioneren van de darm, waaronder de microbioomsamenstelling, gelinkt wordt aan de emotionele en cognitieve werking van de hersenen. Hoewel zowel humane als knaagdierdata ondersteunen dat het darmstelsel de gezondheid van de hersenen kan beïnvloeden, is er tot op heden weinig geweten over het exacte mechanisme van deze darm-hersenen as. Bovendien kan het ontrafelen van de verstoring van de darm-hersenen in neurologische aandoeningen geassocieerd met darminflammatie resulteren in de identificatie van nieuwe therapeutica voor deze aandoeningen.
Biofarmaceutica zijn farmaceutische producten van biologische aard, meestal eiwitten, en het gebruik hiervan in de geneeskunde groeit snel. Een diepgaande expertise is reeds aanwezig aan UGent omtrent de moleculair biotechnologische aspecten van farmaceutisch eiwitonderzoek. De Universiteit wil nu haar R&D capaciteiten in het biofarmaceutisch veld verder versterken door de rekrutering van 3 nieuwe professoren in gebieden met een lange termijn-strategisch belang. Dit gaat om onderzoek naar eiwitgeneesmiddelen voor aflevering via andere routes dan injectie, om computationeel eiwit-design, en om productieproces/formulatiewetenschap.
Met de toenemende vergrijzing van de populatie wordt slechthorendheid een steeds belangrijker sociaal, economisch en maatschappelijk probleem. Het Ghent Auditory Science Platform (GASP) consortium verbindt een groep wetenschappers die tot doel hebben inzicht te verwerven in de werking van het gehoororgaan. Dit consortium heeft belangrijke expertise in preventie en revalidatie van gehoorverlies, signaalmodellering, ontwikkeling van innovatieve hoortoestellen en implantaten. De nieuw aan te werven professor zal het onderzoek rond auditieve wetenschap verder ontwikkelen op het raakvlak tussen technologie en neurologie. Hierdoor hopen we instrumenten te kunnen ontwikkelen die zullen leiden naar een vorm van gehoorverbetering die veel verder reikt dan wat er actueel beschikbaar is.
RARE-MED is a multidisciplinary consortium for basic and translational research on precision medicine for rare diseases, to address missing heritability using systems genetics and functional genomics, to facilitate disease modelling using CRISPR/Cas9-mediated genome editing of aquatic model organisms (zebrafish, Xenopus) and of cellular systems, to introduce new gene therapies based on antisense oligonucleotide- or CRISPR/Cas9-based genome editing. RARE-MED will bring UGent in a unique strategic position as an international reference center for rare diseases.
Het nieuw opgerichte UGent onderzoekscentrum zal focussen op nieuwe technologie om UAV-gebaseerde monitoring meer toepassingsrelevant te maken, meer economisch en van betere kwaliteit. Eén kernaspect zal automatisatie zijn, waarin real-time vluchtplanning gebaseerd op beeldanalyse en stroomlijning van de dataverwerkingsketen nagestreefd wordt. Een ander kernaspect betreft de aanpassing en interpretatie van beeldverwerking voor specifieke toepassingen op basis van het nieuwste gewas- en ecosysteemonderzoek.
Met het " URBAN WASTE AND CIRCULAR ECONOMY" initiatief willen we een transversaal en interdisciplinair team van ZAP-leden samenstellen dat duurzame chemie en circulaire economie vanuit een nieuw en veelbelovend socio-technisch perspectief zal benaderen. De focus ligt op twee opkomende chemische processen. Naast inter- en transdisciplinair onderzoek staat ook onderwijsvernieuwing centraal om de ‘chemicus of ingenieur van de toekomst’ op te leiden door het invoeren van socio-technische denksystemen, multiperspectivisme en duurzaamheidspolitiek.