Studie- en studentenbegeleiding

Studiebegeleiding

Het monitoraat bestaat uit studie- en trajectbegeleiders die zowel individueel als in groep werken. Studenten vinden meer info over het aanbod (workshops, infosessies, …) en documentatie (hand-outs, planners, …) op de Ufora- infosite 'Faculteit Letteren en Wijsbegeerte' .

Bij de studiebegeleiders kan je terecht met algemene vragen over je studiemethodiek, studieplanning, studiegerelateerde problemen, hulp bij de voorbereiding van examens en feedback na de vrijgave van de examencijfers. Ook met vragen en problemen i.v.m. je bachelor- en masterproef kan je bij je studiebegeleider terecht.

Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiders informeren, adviseren en begeleiden studenten gedurende de volledige studieloopbaan. Zij zijn de aanspreekpersonen voor diverse aspecten van de studieloopbaan: studievoortgang, keuzeprocessen, heroriëntering, geïndividualiseerde trajecten, curriculumsamenstelling, vrijstellingen, onderwijs- en examenreglement, studiegerelateerde problemen en dergelijke meer. 

Boek een afspraak in de online agenda van de trajectbegeleiders.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Ook binnen jouw opleiding zijn er onderwijsbegeleiders en praktijkassistenten die vakinhoudelijke ondersteuning bieden. Hiervoor neem je best contact op met de verantwoordelijke lesgever.

Vertrouwenspersoon

Mochten studenten behoefte hebben aan een gesprek over persoonlijke problemen op psycho-sociaal vlak, dan kunnen ze terecht bij de vertrouwenspersoon als eerste aanspreekpunt. Je kan Annik De Geest best mailen. Zij zal dan zo snel mogelijk een afspraak voorstellen. 

Studentensecretariaat

De Facultaire Studentenadministratie bevindt zich op campus Boekentoren (Blandijnberg 2): lokalen 05.03.100.049 en 05.03.100.048A

E-mail: fsa.lw@ugent.be

Ombudspersoon

Bij de facultaire ombudspersoon kan je terecht met klachten over de toepassing van het onderwijs- en examenreglement en over situaties die je als onbillijk ervaart, zowel binnen het gewone onderwijsgebeuren als in verband met examens of andere vormen van evaluatie. Een student kan bijvoorbeeld een klacht indienen indien hij of zij vindt dat een lesgever zich niet houdt aan de onderwijsvormen, vakinhoud, evaluatievormen, ed. die beschreven staan in de ECTS-fiche van het vak. Andere vaak voorkomende klachten betreffen betwistingen van examenresultaten, onduidelijkheden met betrekking tot taken en groepswerken, het uitblijven van beloofd cursusmateriaal, het niet geven van feedback, ed.

De facultaire ombudspersoon zal in de eerste plaats proberen om te bemiddelen tussen de betrokken student(en) en lesgever(s) om een voor iedereen aanvaardbare oplossing voor het probleem uit te werken. In de praktijk zijn vele problemen terug te brengen tot gebrekkige of verkeerd verstane informatie en lossen ze zich, eens dit rechtgezet is, vanzelf op. In uitzonderlijke gevallen levert bemiddeling niets op en zal de facultaire ombudspersoon de student doorverwijzen naar de institutionele ombudspersoon (dit is de ombudspersoon voor de ganse universiteit) of inlichten over beroepsmogelijkheden.

Belangrijk om weten is dat de facultaire ombudspersonen ook voor de beraadslaging van de examencommissie recht hebben op informatie betreffende elke evaluatie waarover een klacht is geformuleerd. De ombudspersonen nemen als waarnemers deel aan de beraadslaging en kunnen om een stemming vragen.

Contact: Johanna Hautekiet

Studentenparticipatie

Interactie is belangrijk. Daarom zijn de studenten vertegenwoordigd in de opleidingscommissie. Op die wijze kunnen zij actief participeren aan het onderwijsbeleid van de vakgroep en kunnen zij hun stem - ook op beleidsniveau - laten horen.

Aanspreekpunt student & functiebeperking

Studeer je aan de UGent en heb je een functiebeperking? Dan kan je beroep doen op een uitgebreid aanbod van ondersteunende maatregelen. Het Aanspreekpunt student & functiebeperking volgt jouw dossier nauwgezet op.

Studentenartsen

Alle info over de studentenartsen vind je op het studentenportaal.

Studentenpsychologen

Op de afdeling Studieadvies staan psychologen ter beschikking om studenten te begeleiden.