Examensecretariaat

Algemeen

Eventuele actualiseringen zullen via de Ufora infosite gecommuniceerd worden.

Mondmaskers

Studenten die on campus examens afleggen moeten een FFP2-mondmasker dragen. Je moet zelf geen FFP2-mondmasker meebrengen. Je krijgt er een bij het binnenkomen van de UGent-gebouwen.

Ziekte of overmacht

Verwittig zo snel mogelijk - ten laatste op de dag van het examen – de lesgever via de online tool ABSENT. Door ziekte of overmacht te melden, behoud je de kans om aan een inhaalexamen deel te nemen. Zorg ook voor de nodige bewijsstukken. Deze kan je via dezelfde applicatie opladen. 

Aandachtspunten:

 • Meld zo snel mogelijk - ten laatste op de dag van het examen - je afwezigheid via online tool ABSENT, zelfs als je nog geen bewijsstuk hebt.
 • Bij ziekte of ongeval is een doktersattest vereist dat uitgeschreven is op de dag van de ziekte of het ongeval. Een doktersbriefje dat na de ziekte of het ongeval geschreven werd, wordt niet aanvaard.
 • Het doktersattest moet expliciet vermelden dat je niet in staat bent de lessen te volgen / examen af te leggen.
 • Laad ten laatste drie dagen na je afwezigheid een scan of foto van eventuele bewijsstukken op via de online tool ABSENT.
 • Hou het origineel van ingediende bewijsstukken zelf bij.
 • Ingeval een inhaalexamen binnen dezelfde examenperiode mogelijk is, kan je via ABSENT een inhaalmoment afspreken met de lesgever.
  Bij overmacht oordeelt de lesgever of de afwezigheid gegrond is. In het geval van een inhaalexamen kan de examenvorm zoals die op de studiefiche vermeld wordt, wijzigen. In overleg met de lesgever wordt binnen dezelfde examenperiode een nieuwe examenafspraak bepaald. Je vraag wordt vanuit de applicatie naar de lesgever gemaild en de lesgever antwoordt via de applicatie. Je hoeft dus geen aparte mail/vraag te sturen naar de lesgever.

Quarantaine

Als je tijdens je examens in quarantaine moet, dan heb je een quarantaine-attest van een arts nodig. Een online examen tijdens je quarantaineperiode is mogelijk, indien de lesgever hiermee akkoord gaat. Als een online examen niet mogelijk is, kan je deelnemen aan het inhaalexamen. Je meldt dit ook via de online tool ABSENT.

Overlapping

Bij studenten met een GIT kan het voorkomen dat er 2 examens overlappen of op dezelfde dag plaatsvinden. Bij overlap dient voorrang gegeven te worden aan het opleidingsonderdeel dat het vroegst in het modeltraject is geprogrammeerd. Je moet zelf het initiatief nemen om een examen te verplaatsen. De vraag naar een inhaalexamen gebeurt via de online tool ABSENT. Je vraag wordt vanuit de applicatie naar de lesgever gemaild en de lesgever antwoordt via de applicatie. Je hoeft dus geen aparte mail/vraag te sturen naar de lesgever.

Wat als ik niet wil deelnemen aan een aantal examens?

 • Het volstaat je afwezigheid te melden de online tool ABSENT.
 • Wat zijn de gevolgen van niet deelnemen aan examens?
  • Indien je in de tweedekansexamenperiode niet slaagt voor het vak, komen de studiepunten van dit vak niet bij je leerkrediet. Je bent deze studiepunten dan definitief kwijt.
  • Je hebt een examenervaring minder.
  • Je GIT-mogelijkheden volgend academiejaar kunnen beperkt zijn (omvang en invulling van je GIT – geïndividualiseerd traject)
  • Door ongegrond niet deel te nemen aan een examen verlies je ook de mogelijkheid om aan een inhaalexamen of inhaalactiviteit deel te nemen.

Let wel: Ben je een generatiestudent en ben je zeker dat je in het tweede semester zal heroriënteren, dan is het eerder wel aangewezen om niét aan alle examens deel te nemen (meer info: https://www.ugent.be/student/nl/administratie/leerkrediet/herorienteren.htm en bij je trajectbegeleider). Je zal nl. de helft van de het leerkrediet terug krijgen voor de vakken waar je niét aan deelneemt.

 

Bijzonder statuut

Het aanvragen van examenfaciliteiten moet gebeuren voor het eerste semester uiterlijk op 11 december, voor het tweede semester doe je dat uiterlijk op 30 april, tenzij er een onverwachte functie-uitval is. Voor de tweede examenperiode gebeurt de aanvraag van de faciliteiten een week voor aanvang van de examens (dit jaar: 6 augustus). Je koppelt in Oasis zelf de faciliteiten aan de examens. Let wel: je moet beschikken over een bijzonder statuut. Meer info

Werkstudentenstatuut

Het aanvragen van examenfaciliteiten moet gebeuren vóór de start van de examenperiode (het aanvragen van een inhaalmoment vóór 1 mei, zie verder), de faciliteiten zijn omschreven in de studiefiche. Je neemt hiervoor contact op met de lesgever. Let wel: dit kan enkel als je beschikt over een statuut als werkstudent. Meer info.

Bij geschil

De ombudspersoon treedt op als bemiddelaar voor studenten bij geschillen, die zowel verband kunnen houden met overtredingen van het examenreglement of de onderwijsregeling, als met “onbillijk” en/of “onredelijk” ervaren gedragingen, toestanden en beoordelingen. Bij eventuele problemen richt je je in de eerste plaats tot de betrokken lesgever en/of jaarcoördinator. Indien het probleem of geschil geen oplossing krijgt, kan je langsgaan op de ombudsdienst. Meestal kan op dat niveau een bevredigende oplossing worden gevonden. Indien dit toch niet het geval zou zijn, kan je je wenden tot de secretaris van de examencommissie.

De ombudspersoon is Johanna Hautekiet, de secretaris van de examencommissie July De Wilde.

Contact

Het studentensecretariaat Toegepaste Taalkunde fungeert tijdens de examens als permanent examensecretariaat en is enkel bereikbaar via e-mail: nadine.deneve@ugent.be.