Digitale taaltoetsing voor Nederlands en Engels (2009-2010)

Op verschillende tijdstippen tijdens het academiejaar bieden studenten zich aan om hun taalniveau te laten attesteren om zo vlot te kunnen instromen aan de universiteit (zowel op bachelor – als masterniveau als op het niveau van doctorandi en (gast)docenten). Voor 2009 bestonden hiervoor alleen intuïtief opgestelde papieren testen die niet aan statistische analyses onderwerpen waren.

Binnen dit project was daarom ons doel twee digitale testen te ontwerpen die gedragen worden door een uitgebreide pretestfase waarin validiteit en betrouwbaarheid onderzocht werden. Binnen het project was het ook van belang de mogelijkheden van Curios (het digitale testplatform van de UGent) te onderzoeken zodat het ook voor taaltesten efficiënt gebruikt kon worden. Er werd gezocht naar de mogelijkheden binnen het digitale platform voor verschillende vraagtypes (bv. meerkeuzevragen, invulvragen, dictee, ordeningsvragen) om de test voldoende te variëren voor verschillende types leerders. Ook werd er gestreefd naar een variatie in het aangeboden materiaal zowel qua inhoud als qua vorm (bv. korte en lange teksten, korte en lange luisterfragmenten).

Het eindproduct voor de test Nederlands is de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA). Hiervoor werd een samenwerking opgezet met de verschillende Vlaamse Universitaire talencentra (Linguapolis, Antwerpen; ILT, Leuven; HUB, Brussel). Op die manier hebben wij één toelatingstest Nederlands ontwikkeld die voor alle universiteiten dezelfde is, wat de draagwijdte en de kracht van de ontwikkelde test aanzienlijk verhoogt. Het is een objectief meetinstrument dat op een betrouwbare manier weergeeft of de tester beantwoordt aan de taalcriteria voor het hoger onderwijs.

De test Engels (ULTE: University-Level Test of English) dient ook in de eerste plaats als toelatingstest voor de universiteit: studenten die een B2-niveau of hoger behalen op het Europees Referentiekader voor Talen kunnen zich inschrijven. Daarnaast functioneert deze test ook als een plaatsingstest, zodat studenten onmiddellijk feedback krijgen over welk taalniveau ze hebben.

Met de steun van de cel Diversiteit en Gender, project Diversiteit in de Faculteit