VAN DE WIELE, A.; WEYLANDT, E.: “Via Dialang en Lemo naar het examen” Tweede projectconferentie Goesting in Leren en Werken, Maastricht, 11 mei 2010.

[Bekijk hier de tekst]

De eerstejaarsstudenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent volgen verplicht Economisch Frans. Aan het begin van het academiejaar 2009-2010 hebben we aan deze testgroep gevraagd om de Dialangtest, een Europese niveaubepalende taaltest voor vijf vaardigheden, te maken. Vervolgens hebben dezelfde studenten ook de Lemo-test afgelegd. In eerste instantie hebben we de resultaten van beide tests vergeleken om na te gaan of de Lemo-test een voorspellende waarde heeft voor de algemene talenkennis van de studenten. Het uiteindelijke doel echter is te onderzoeken of deze correlatie toelaat een voorspelling te maken van de resultaten op het eindexamen in juni of augustus. Tussentijds werd de specifieke woordenschat- en grammaticakennis van onze testgroep eveneens geëvalueerd. Dit laat toe om op beperkte schaal reeds een voorlopige voorspelling van de verhouding tussen de drie testmomenten (Dialang, Lemo, eindexamen) te formuleren.


In deze presentatie stellen we eerst de Dialangresultaten van de testgroep voor en lichten we daarna uit de Lemo-test een aantal thema’s die we belangrijk achten in het taalleerproces. Vervolgens correleren we beide datareeksen, wat ons tot onverwachte bevindingen zal leiden. Tot slot stellen we ook de correlatie voor met de tussentijdse resultaten van onze testgroep, wat kan uitmonden in een eerste voorzichtige voorspelling over de driehoeksverhouding tussen Dialang, Lemo en examen.