Subsidiëring inburgeraars

Gratis cursus voor anderstalige inburgeraars

De Vlaamse Gemeenschap biedt hooggeschoolde anderstalige inburgeraars met een educatief perspectief de mogelijkheid om gratis de intensieve dagcursussen Nederlands voor anderstaligen niveau 1 en 2 te volgen. Inburgeraars komen enkel in aanmerking indien ze onder het inburgeringsdecreet vallen en Nederlandse lessen wensen te volgen als voorbereiding op academische studies in het Nederlands.

Deze cursisten melden zich eerst aan bij IN-Gent. De goedkeuring voor het volgen van de gratis cursus moet gebeuren voor de start van de cursus. U krijgt dan een document van IN-Gent dat u ten laatste op de dag dat de cursus begint, binnenbrengt op het UCT.

Contact, ligging en openingsuren In-Gent

zie Klantinfo IN-Gent