Grondige kennismaking met de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse lokale besturen

Omschrijving opleiding

Met de beleids- en beheercyclus (BBC) werd voor de Vlaamse lokale besturen een kader gecreëerd om meer en meer te evolueren naar een resultaatgericht (financieel) management. Echter, opdat dit nieuwe gedachtegoed ten volle tot zijn recht zou kunnen komen, dienen zowel de beleidsverantwoordelijken als de medewerkers van de lokale besturen de achterliggende filosofie en het vakjargon ervan te beheersen en moeten zij in staat zijn om met de nodige kennis van zaken de verschillende beleidsrapporten die de BBC moet genereren  zinvol op te bouwen, te lezen en te interpreteren. Zo niet dan kan de BBC een belangrijk deel van zijn waarde verliezen.   

Tijdens deze opleiding wordt vooreerst kort de algemene opzet, de filosofie en het belangrijkste vakjargon van de BBC toegelicht, waarna de opleiding verder zal opgebouwd worden rond de volgende vragen:

  • Uit welke onderdelen bestaan de wettelijke beleidsrapporten die uit de BBC voortvloeien?
  • Hoe en aan de hand van welke parameters kan men vaststellen of een gemeente financieel gezond is?
  • Waar kan men informatie terugvinden omtrent de schulden/uitgaven/investeringen/…van een bestuur?
  • Hoe kan men zien hoeveel er begroot is per beleidsdoelstelling?
  • Hoe staat een gemeente ervoor in vergelijking met gelijkaardige gemeenten?  

Voor wie

Deze opleiding is in eerste instantie bedoeld voor lokale mandatarissen die zich meer vertrouwd willen maken met de beleids- en beheercyclus van de lokale besturen. Daarnaast richt de opleiding zich ook tot de (nieuwe) medewerkers van verschillende diensten van lokale besturen die nog weinig vertrouwd zijn met de algemene opzet en filosofie van de BBC. Tot slot staat de opleiding ook open voor eenieder die op een of andere manier betrokken of geïnteresseerd is in het financiële en beleidsmatige gebeuren in lokale besturen (bv. medewerkers toezichthoudende en subsidiërende overheden, consultants, …).

Praktische informatie

De eerstvolgende sessie van deze opleiding zal plaatsvinden op:
  • Donderdag 9 december 2021 (on campus indien de omstandigheden het toelaten) van 9u tot 16u (over de middag wordt voorzien in een broodjeslunch)
Plaats on campus:

Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit

Sint-Pietersplein 7

9000 Gent

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximumaantal deelnemers per sessie beperkt tot 15. De deelnemers wordt gevraagd om de beleidsrapporten van een bestuur (digitaal) mee te brengen zodat deze interactief kunnen gebruikt worden tijdens de opleiding. Zodoende kan tijdens de opleiding reeds de theorie aan de praktijk gekoppeld worden.

De deelnamekost bedraagt € 275,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, en, in geval van on campus, broodjeslunch en koffiepauze's.

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving wordt een elektronische bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus) gestuurd. Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u elektronisch de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Indien gewenst en op uitdrukkelijke verzoek (per email), wordt na afloop van de opleiding een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie, worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee heeft in het verleden meegewerkt aan de totstandkoming van de BBC-regelgeving (o.a. definiëring evenwichtscriteria en toetsing/afstemming BBC met de International Public Sector Accounting Standards, of kortweg IPSAS). Daarnaast heeft hij in het kader van diverse onderzoeks- en adviesopdrachten (o.a. naar consolidatie bij lokale besturen, pensioenverplichtingen, PPS, …) een grote expertise opgebouwd in die vakdomein. Daarenboven heeft dhr. Vanhee in het verleden reeds diverse gelijkaardige opleidingen verzorgd voor diverse instanties en is hij auteur van de boekenreeks ‘Lokaal financieel management – Algemene boekhouding’ (Uitgeverij Politeia nv)..

Voor inhoudelijke en praktische toelichting m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be