Voortzetting van activiteiten door gepensioneerde ATP-leden

 

Het gepensioneerd ATP-lid behoudt automatisch de UGent-account gedurende twee jaar na de start van het pensioen. Daarna kan dit jaarlijks verlengd worden.

Voortzetting van onbezoldigde activiteiten

Gepensioneerde ATP-leden die hun activiteiten wensen voort te zetten kunnen verbonden blijven aan de UGent als vrijwillig medewerker (zie ook reglement van de UGent i.v.m. de erkenning van onbezoldigde medewerkers)

  Voortzetting van bezoldigde activiteiten

  Zie ook Reglement aangaande de voortzetting van activiteiten na pensionering voor leden van het ZAP en ATP aan de UGent

  • Het gepensioneerd ATP-lid dient een gemotiveerde aanvraag tot de bezoldigde voortzetting van activiteiten in t.a.v. de faculteitsraad, en dit ten laatste op 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar van de pensionering.
  • In geval van voortzetting van bezoldigde activiteiten bezorgt de betrokken vakgroepraad advies betreffende de aanvraag aan de decaan.
  • De AP/ATP-beleidscommissie formuleert een advies t.a.v. de faculteitsraad. Uit het gemotiveerd advies moet blijken dat de bezoldigde voortzetting van activiteiten past in het personeelsbeleidsplan van de faculteit.
  • De faculteitsraad stemt omtrent dit voorstel. Bij gunstige stemming wordt het gemotiveerde advies van de faculteitsraad overgemaakt aan een door de Raad van Bestuur opgerichte ATP-commissie.
  • De ATP-commissie toetst de excellentie van de aanvrager en bezorgt een gemotiveerd advies aan de Raad van Bestuur.
  • Het Bestuurscollege beslist over de toelating tot voortzetting van de bezoldigde activiteiten van de aanvrager en over de bezoldiging.
  • Er wordt voorzien in een contractuele aanstelling (echter zonder recht op de functionele loopbaan of uitoefening van beleidsfuncties). De corresponderende personeelspunten worden aan de faculteit/vakgroep aangerekend.