Studenten gaan voor circulair water

(28-05-2021) Ingenieursstudenten werken mee om circulair water aan de UGent mogelijk te maken.

In het kader van de werkgroep circulair watergebruik van de Universiteit Gent wil men een strategisch kader uitwerken voor een integraler en circulair waterbeheer op onze eigen UGent-sites.

Een van de projecten in de nabije toekomst is de site De Sterre, waar heel wat nieuwbouw en renovatie op stapel staat, naast een nieuwe visie rond mobiliteit en groen. Dit leidde tot het opzetten van een studentenproject rond circulair watergebruik voor de Sterre, in het kader van het opleidingsonderdeel "integraal waterbeheer" gedoceerd, door Renaat De Sutter.

De studenten werkten voor de gebouwen van de site De Sterre in een drietal scenario's oplossingen uit : van minimaal aan de wetgeving voldoen tot volledig circulair waterbeheer op de Sterre.

Mogelijke oplossingen die door de studenten werden gesuggereerd: infiltratiegebieden, regenwaterhergebruik, groendaken, doorgedreven zuivering van afvalwater, biodiversiteit, open waterverbindingen met de Ringvaart, enz…

Hieronder een voorstel voor de nieuwe studentenhome op de De Sterre.

Haalbare kringloop nieuwe studentenhome

2021-05 Circulair water 2

De kringloop steunt op het gebruik van stadswater en hemelwater. Er wordt in dit scenario bewust gekozen om lavabo’s niet aan te sluiten op het regenwatercircuit omdat dat een gezondheidsrisico kan inhouden.

We kiezen ervoor om te werken met wadi’s om water te laten infiltreren in de grond. Ook bij de groenzones rondom de home is het mogelijk om het water in de diepe bodem te laten infiltreren. Door middel van een infiltratiekrat kan het water teruggewonnen worden en na filtering gebruikt worden voor de spoeling van toiletten en wasmachines.

Het groendak is na de verbouwing ook een belangrijk element in de kringloop. Er wordt geopteerd om een extensief groendak te installeren en een deel van het water te capteren en af te voeren naar een regenwatertank. Voor een extensief groendak kan er zo’n 70% van het regenwater gerecupereerd worden, terwijl bij een intensief groendak maar 50% gerecupereerd kan worden. Dat is de reden waarom we kozen voor een extensief groendak. Het gerecupereerde water kan wederom gebruikt worden voor de spoeling van toiletten en wordt verzameld in de regenwatertank.

Het grijs water wordt gezuiverd met een helofytenfilter. De plaatsen die we adviseren voor de installatie hiervan, zijn de eerder getoonde depressies. Op basis van een rietveld kan men overgaan tot het absorberen en zuiveren van grijswater afvalstromen (water uit gootsteen, douche en wasmachines). Na zuivering is het mogelijk dit water te hergebruiken of te lozen op het oppervlaktewater, wat dan weer opnieuw in het innovatieve scenario opgepompt kan worden. We kozen voor dit mechanisme enerzijds omwille van zijn esthetische kwaliteiten – het geeft rust en is aangenaam verkoelend – anderzijds omwille van zijn functionele kwaliteiten. Zo stinkt het niet en zuivert een filter met een oppervlakte van 16 m2 het afvalwater van 5 personen. Ook verbruikt het minder dan 4 kWh elektriciteit per persoon per jaar en heeft het een zeer lange levensduur, namelijk meer dan 25 jaar.

Voor de energie wordt beroep gedaan op het beo-veld aan het datacenter en op warmte- en zonnepanelen. Ook is een noodaansluiting voorzien op het groen distributienetwerk. Dit is zo in elke haalbare kringloop. Het beo-veld hebben we bewust geen plaats gegeven daar er tussen Universiteit Gent en Stad Gent afspraken zijn gemaakt in verband met de situering ervan waarvan we de details niet kennen.

Waterbeheer verbinden met voedselvraagstuk

Duurzaam waterbeheer wordt verbonden met het voedselvraagstuk. Door delen van het gebied rondom het gebouw te ontharden en community gardens te creëren waar studenten en keukenmedewerkers groenten, fruit en kruiden kunnen kweken, hopen we dat de studenten bewust(er) zullen omgegaan met voedsel. Ook de kinderen van het kinderdagverblijf kunnen er meer leren over groenten en fruit uit de tuin. Bijkomend kan het een recreatieve meerwaarde zijn voor de buurt en kan het voor de nodige rust zorgen voor gebruikers en bezoekers van de campus.

De meststof die moet dienen voor het bevorderen van de groei van de plantjes in de groentetuintjes komt uit de struvietreactor. Deze reactor werkt op grijs water, zwart water en hemelwater. Ze is dan ook volledig ingebed in het duurzame watercircuit. 

Credits

Renaat De Sutter: “Voor deze oefening maakte ik dankbaar gebruik van de (terrein)kennis van de collega's van de centrale diensten (DGFB): Tom Ceriez, Greet Persoon , Ellen Lauwereys en Tom van de Kerckhove. Dit project werd ook mede mogelijk dankzij de inspanningen van Riet Van de Velde, trekker van de werkgroep circulair watergebruik van de Universiteit Gent”.